Sammanfattning av de nya attefallsreglerna (30 kvm)
De nya reglerna kring attefallshus innebär en del gynnsamma förändringar för dig som har planer på att bygga ett attefallshus på tomten, och/eller en tillbyggnad till ditt nuvarande hus. Förutom det konkreta förslaget om att öka den maximala ytan på attefallsshus från 25 till 30 kvadratmeter, tar Boverkets rapport också upp förändringar i allt från överklagningsprocess till anmälningsplikt och lovplikt. Regeländringarna trädde i kraft 1:a mars 2020. Kort sammanfattat följer här de mest väsentliga förändringarna, om regeringsförslaget skulle gå igenom.

Relevanta länkar kring liggande förslag

Här finns de relevanta dokument vi kommit över under det gågna året som gäller detta (dokumenten öppnas i nytt fönster)

Dagens regler

För de attefallshus regler som gäller just nu; se denna länk.

Beslutade ändringar som direkt relaterar till attefallshus

 • Högsta tillåtna yta för bygglovsbefriade fristående attefallshus ökar från 25 till 30 kvm. Det gäller enbart komplementbostadshus.

Andra ändringar som kan vara av intresse

 • Utvändiga förändringar på övriga byggnader kräver endast i undantagsfall bygglov – samma regler som för bostadshus och kompletterande byggnad ska gälla.
 • Solcellspaneler och solfångare undantas från både lov- och anmälningsplikt helt och hållet om de installeras på bostadshuset.
 • Krav ställs tillsvidare på att attefallshusen ska ha full boendestandard. Detta då propositionen från regeringen är att skapa fler bostäder. Detta fördyrar projekten och lär gynna vissa tillverkare av Attefallshus mer än andra.

Större attefallshus – 30 kvm

Den största förändringen blir som sagt att det är möjligt att bygga en kompletterande byggnad till din bostad på en yta upp till 30 kvadratmeter, från tidigare 25.

Förändringen kan möjligtvis tyckas vara marginell, men en av anledningarna till förändringen är att den innebär större möjligheter att anpassa byggnaden och göra den mer beboelig. Fem extra kvadratmeter utvändigt innebär i grova slängar nästan fem kvadratmeter också invändigt – en ökning med 20%. Det ger mycket större flexibilitet i både planlösning och möblering.

Regeringen och Boverket är överens om förslaget att utöka till 30 kvadratmeter byggnadsarea eftersom det antas leda till mer attraktiva bostäder, och därmed indirekt bidra till att öka bostadsutbudet. I Boverkets rapport dras slutsatsen att de tidigare satta reglerna kring lovbefrielse inte har inbringat så många nya bostäder som man hade hoppats. Detta är ett steg mot att få bukt på det. Därmed är också förslaget att dessa extra 5 kvm bara ska gälla attefallshus som byggs med full bostadsstandard. Det betyder också att det ställs högre krav på full byggstandard än för de med 25 kvm. Andemeningen kan man förstå, frågan är hur detta kommer slå.

Förslag som INTE röstats än i riksdagen men som fanns med i utredningen

Följande förslag fanns med i utredningen som riksdagen fick på sitt bord förutom det som faktiskt röstades igenom. Men som sagt är dessa inte en del av det riksdagsbeslut som sedan godtogs.

 • tillbyggnader – ändring från bruttoarea till byggnadsarea
 • tillbyggnader och takhöjd
 • tillbyggnader och attefallshus – 40 kvm regeln

Tillbyggnad – ändring från bruttoarea till byggnadsarea (gick ej igenom i riksdagen)
En annan förändring i förslaget som fanns med i utredningen till riksdagen är att tillbyggnadsarean skulle avse byggnadsarea. Det innebär alltså att om du har ett bostadshus på två våningar, så föreslog utredningen att din utbyggnad också får vara två våningar. Där skulle enligt förslaget göra stor skillnad då byggnadsarean är grundens area kan man säga. istället för bruttoarea. I övrigt gäller max 15 kvadratmeter på tillbyggnader, beroende på om du har ett Attefallshus, och hur stort det i så fall är.

En av anledningarna till förändringsförslaget är att i nuvarande regler så finns det två olika sorters areor i attefallsreglerna.
För Attefallshus så gäller byggnadsarea medans för bygglovsbefriade tillbyggnader regleras med bruttoarea. Det skapar en förvirring som de nya reglerna vill rätta till.

Därför föreslog boverket att det ska vara byggnadsarean som skulle styra reglerna.

Takhöjden på tillbyggnaden får inte överstiga det befintliga husets taknock
Det är tydligt i förslaget att fastighetsägarna får större frihet om hur Attefallstillbyggnaden disponeras invändigt.
Det kommer med andra ord att vara tillåtet enligt förslaget att ha flera våningar invändigt. Du behöver dock se till att tillbyggnaden inte är högre än det befintliga husets taknockshöjd.

Enklare och tydligare regler

Denna punkt är vi oklara med om den gick igenom. Återkommer med uppdatering efter mars 2020
För det första handlar alla regeländringar om en- eller tvåbostadshus som har en tillhörande komplementbyggnad. En ny regeländring innebär att lovplikten för utvändiga förändringar kommer att regleras på liknande sätt, oavsett byggnad. Ommålning, ändring av fasadbeklädnad och byte av utvändigt material ska inte nödvändigtvis kräva bygglov. Endast om förändringen till hög grad påverkar byggnadens eller närområdets karaktär ska lovplikten träda i kraft. Detta gäller redan, men reglerna var onödigt komplicerade på grund av att andra hus än bostadshus och kompletterande byggnader hade andra regler. Detta ska nu åtgärdas för att simplifiera och göra processen lättare att förstå.

Boverket stöttar också förslaget om att helt utesluta solfångare och solcellspaneler från lovplikten. De tydliggör att undantaget även bör gälla i de fall som solfångarna eller panelerna påverkar områdets karaktär. Det tidigare förslaget innehöll en reservation om att solceller behöver lovplikt i de fall då bostaden ligger i anslutning till områden som är av betydelse för totalförsvaret. Boverket har ännu inte gett sin respons till det förslaget, men oavsett vad som bestäms, så är det inget som kommer att påverka gemene man.

Anmälningsplikt och lovplikt

Boverkets rapport visar att det råder en del missförstånd kring vad som gäller kring anmälnings- och lovplikt. Anmälningsplikten innebär att du måste anmäla dina byggplaner till byggnadsnämnden, även i de fall då det inte krävs något bygglov. Om allt går som det ska, får du sedan ett startbesked som säger att du kan börja bygga. I förslaget som väntas träda i kraft vill Boverket ta bort även anmälningsplikten i de fall då bygget inte avsevärt påverkar byggnaden eller omgivningens karaktär. Detta kan så klart leda till en del tvister – det din granne anser påverka omgivningen kanske inte du håller med om. Dock ska även reglerna kring överklagan förenklas, vilket förhoppningsvis kommer att gynna båda parter. Målet är att grannar ska ha större möjlighet att överklaga, men att processen samtidigt ska skyndas på.

Ladda ner boverkets dokument för underlag till regeringen här

Här har du boverkets rapport i pdf format för de förslag som nu ligger på regeringens bord.

Boverkets rapport

86 svar på ”Attefallshus 30 kvm – Nya regler 2020”

 1. Man tänker alltså behålla höjden 4m på Atterfallaren vore väl smart att få ha en en höjd på 5m så man även får ett bättre loft.

   1. Detta skulle skapa en mycket större kostnad! Inget alternativ. En höjdökning till 5m tycker jag låter rimligt..

  1. Exakt! De nuvarande reglerna verkar vara mest för pygméer och inte för oss normallånga personer, som upplever en klaustrofobisk känsla med taket precis ovanför huvudet. En stadig regelstomme där isolering får plats och rejäla golv- och mellanbjälklag och rejäla takstolar, där det finns plats för tjock isolering, är önskvärt. Minst 4.5 m totalhöjd borde vara självklar. 5 m kan vara ännu trevligare, om grannarna går med på den, när utsikten försvinner och grannens trädgård eller hus blir mörka.

 2. Någon som vet om de nya reglerna kommer gälla även befintliga Attefallsbyggnationer? Dvs att man får bygga ut 5 kvm också? Borde ju vara så ..

  1. Det framgår inte av nuvarande förslag vad jag kan utläsa, men allt annat vore ju orimligt. Dock kan misstänkas att det kommer krävas en kompletteringsanmälan och att det ej strider mot de satta regelverken avseende t.ex. avstånd till grannen, eller höjd.

 3. När kommer denna ändring att klubbas igenom definitivt? Har ett startbesked på 25 kvm men vill avvakta med att börja bygga tills vi vet om det ändras till 30 kvm.

 4. Hej,
  Har ett Atterfallshus i min tomt på 25 m2
  Vill utöka mer vad är det som behövs?
  Har stor altan kan man ha tillbyggnad på 10 m2?

  1. Hej, i dagsläget får attefallshus inte vara större än 25 kvm. Men mycket pekar mot att det blir en utökning till 30 kvm mars 2020.

   Altanstorlek styrs inte av attefallsreglerna. Om du följer de byggdirektiv som finns i din kommun och byggloven för din tomt, så kan du bygga obegränsad altanyta…

 5. Hej, såg ett inslag idag på Tv4 nyhetsmorgon 16/11. Där pratade man om att man får bygga till 15 kvm på sin befintliga atterfallare. Stämmer det?

  Fråga två tar den 15 kvm tillbyggnaden av den totalt tillåtna byggnadsarean på fastigheten(detaljplanerat område)

  1. Hej Chris och tack för frågan
   Enligt boverket så får man bara göra en tillbyggnad som omfattas av attefallshusreglerna om tillbyggnaden görs på ett en- eller tvåbostadhus.
   Boverket hänvisar till Plan och bygglagen (2010:900) 9 kap 4b §.

   Boverket skriver vidare att ett attefallshus inte kan byggas ut med en bygglovsbefriad tillbyggnad (dvs attefallstillbyggnad). Så svaret på fråga 1 är ett nej uppfattar jag reglerna som. Och eftersom fråga 2 beror av fråga 1 så hoppas jag att jag svarat på dina frågor.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 6. Hej! Vi har en 1 och ½ plans villa som vi vill bygga ut. Kan Attefallsbyggnaden sitta ihop med befintligt hus eller måste det vara en separat byggnad?

 7. Hej,
  Vi ska bygga ut vårt nuvarande hus med 30 km, räknas det in i de nya attefallsreglerna eller är det fortfarande 15 km som gäller på befintlig byggnad?

  1. Hej Linda,
   15 kvm gäller fortfarande.
   Det som har ändrat sig med de nya attefallsreglerna är att de nu tillåter maximalt 40 kvm utöver detaljplan/befintligt bygglov.
   Dessa 40 kvm, kan bestå av ett/flera attefallshus med maximal sammanlagd yta om 30 kvm SAMT en tillbyggnad om max 15 kvm. MEN den sammanlagda ytan tillsammans får maximalt vara 40 kvm på dessa “tillbyggnader” utöver detaljplan/befintligt bygglov. Bygger du t.ex. ett attefallshus om 30 kvm får tillbyggnaden på befintligt hus vara maximalt 10 kvm (30 + 10= 40 kvm). Väljer du tillbyggnad om 15 kvm får attefallshuset vara maximalt 25 kvm (15+25 => 40 kvm) och vice versa. Attefallshuset, max 30 kvm. Tillbyggnad max 15 kvm. Totalt max 40 kvm tillsammans.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 8. Hej!

  Tack för bra information !

  Jag har läst propositionen på regeringen.se men där står inget om att attefallstillbyggnaden kan byggas med 15 kvm i bya, dvs att tillbyggnaden kan byggas i samma höjd som det befintliga huset. Vet ni något mer kring detta?

  Tack så länge!

  Med vänlig hälsning, Viktoria

  1. Hej Viktoria,

   I pdf dokumentet vi länkat till i ovan artikel kan man läsa sig till att boverket vill rätta till det du frågar om.

   Det finns nämligen i nuvarande regler två olika sorters areor som attefallsreglerna gäller.
   För attefallshus så gäller byggnadsarea medans för bygglovsbefriade tillbyggnader regleras med bruttoarea. Det skapar en förvirring som de nya reglerna vill rätta till.

   Därför föreslår boverket att det ska vara byggnadsarean som ska styra reglerna.

   Med detta sagt så är de också tydliga i förslaget att fastighetsägarna får större frihet om hur attefallstillbyggnaden disponeras invändigt.
   Det kommer med andra ord att vara tillåtet enligt förslaget att ha flera våningar invändigt. Du behöver dock se till att tillbyggnaden inte är högre än det befintliga husets taknockshöjd.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

    1. Hej
     Jag undrar om man kan bygga ut en Attefalls tillbyggnad på 15 kvm på övre plan om man bor i ett souterränghus? Eller får man bara bygga 7.5 kvm eftersom det skapas ett utrymme under på 7.5 kvm? (Vi har inte tänkt bygga ut det som är på nedre plan utan 15 kvm på övre plan och tomt utrymme under som vi inte bygger in)

 9. Hej, jag har idag en sommarstuga på 30 kvm på en tomt där jag vill bygga ett större hus. endast ett hus tillåts på tomten. Skulle sommarstugan kunna stå kvar och kallas Attefallshus eller måste den rivas? Om den rivs, kan jag då bygga ett Attefallshus på samma plats?

  1. Hej Kennet,
   Det finns regler för att ombilda ett befintligt hus till attefallshus. Jag måste vara ärlig och säga att jag inte förstår vad boverket skriver kring det.
   Men så här tänker jag.
   Ditt befintliga hus är inte ett attefallshus. För det så måste du ha ett befintligt en- eller tvåbostadshus också.
   Om ditt hus inte är i ett område med mycket speciella regler enligt detaljplanen så kan du ha ett nytt attefallshus på tomten.

   Om du river huset och sen bygger större, då kan du i bygglovet lägga detta hus på en annan plats än ditt befintliga hus som rivs (om bygglovet går igenom).
   Därefter kan du bygga ett attefallshus på denna plats förutsatt att du följer de existerande attefallsreglerna.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 10. Om reglerna kommer att medge 30 kvm i byggnadsarea så innebär det alltså att jag kan ha 60 kvm om jag bygger i två plan? Jag tänker mig då en källare på attefallaren.

  1. Hej Morgan,
   Stämmer. Dvs det är byggnadsarean som är 30 kvm enligt det nya förslaget.
   60 kvm som du syftar på kallas bruttoarean och där finns ingen begränsning.
   För tillbyggnader finns det just nu begränsningar till bruttoarean som tas bort ifall detta förslag går igenom.
   Mvh Micke
   Attefallshus.se

    1. Hej
     Reglerna trädde i kraft i mars 2020 för komplementbostadshus. Sedan utökades reglerna augusti 2020 att även gälla komplementbyggnader.
     Så nu gäller reglerna alla både komplementbostadshus och komplementbyggnader.
     MVh Micke

 11. Hej
  Jag har en sommarsuga på ca 60 kvm boyta och ca 3 meter högt.
  Jag vill nu ha ett maximalt stort och högt attefallshus (30 kvm, 4 höjd) men läser i reglerna att attefallshuset inte får vara högre än
  huvudbyggnaden. Men vad menas egentligen med “inte högre än”. Är det okej att jag bygger det 4 meter höga attelafallshuset på en nivå 1 meter under den 3 meter höga sommarstugan,
  Hur noga är det med denna regel ? jag stör ingen granne?
  Tacksam för svar
  Mvh Stefan

  1. Hej
   Enligt boverkets hemsida står det (nuvarande regler) “tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter”. Ser inget i de nya reglerna som försämrar detta.
   Däremot finns begränsningar för tillbyggnader att en tillbyggnad som faller under attefallsreglerna får inte vara högre än det befintliga huset.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 12. Hej,
  I förhandsinformation från Boverket till vår kommun anger kommunen att de angivna 30 m2 avser enbart om man vill bygga attefallshus som utgör bostad. Förslaget omfattar inte att kunna bygga exempelvis Attefallsgarage på 30 m2. Om vi vill bygga garage är det 25m2 som gäller. Vet du om det stämmer?

  Vänligen,
  Katarina T

  1. Tack för snabbt svar Micke! Vi får enkelt avvakta och hoppas på ett snart beslut i mars! //Katarina

  2. Hej igen Katarina,
   Det du skriver stämmer. Det nya förslaget gäller bara komplementbostadshus. Då gäller högre bygg- och boendestandard än för t.ex. garage. Det finns dock om jag förstår det rätt en motion att utreda detta framåt också, dvs att införliva komplementbyggnader.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 13. Hej! Ligger den dubbla fastighetsskatten kvar på attefallare när den inreds som bostad? Att man först betalar fastighetsskatt för stora huset och sen måste betala ytterligare en för attefallaren? Jag tror det är en stor anledning till att det inte byggs många attefallare, samt de konstiga skattereglerna vid uthyrning.

  Mvh
  Jenny

  1. Stämmer.
   Skattereglerna kommer inte ses över vad jag har sett i förslaget.
   Skattereglerna är oförmånliga på det sättet att ett nytt attefallshus med boendestandard ska betraktas som småhus vilket leder till en ny “beskattningsbart” hus. Men samtidigt gäller vad jag förstår nyproduktionsreglen som gör att de första 15 åren så är skatten noll på dessa hus. Vem vet ändå hur skattereglerna ser ut om 15 år, men absolut skrämmer det säkert någon.
   Mvh Micke
   Attefallshus.se

  2. Hej,
   Vi har idag byggt ut huset med 15kvm attefall så mao 25kvm kvar för utbyggnad. Vi har även en friggebod på 15kvm. Finns det några regler kring avstånd mellan friggebod och attefallshus? Vi funderar på att bygga ut friggeboden och antingen göra om den till attefall (15+10nya kvm) dock är högsta önskan att kunna göra den till 30, men förstod av info ovan att det inte går iom 40 totala kvm. Vet du även vad som gäller kring växthus? Räknas de under friggebod lr vad för tillstånd behövs?
   Vänligen Annika

   1. Hej

    Jag kan ha missförstått frågan. Det var flera olika som jag förstår det.
    Tar dem en och en.
    Att bygga ihop din friggebod med attefallshuset ser jag inte stöd för i reglerna. Tillbyggnader enligt attefallsreglerna är 15 kvm och gäller bara en- och tvåbostadshuset.

    Avstånd mellan friggebod och attefallshus finns inte specificerat. Attefallsreglerna är mer baserade på “absoluta” närhet till en- och två bostadshuset.

    40 kvm var ett förslag som jag inte sett att riksdagen alls beslutade om.

    Mvh Micke
    Attefallshus.se

 14. Hej och tack för bra information.

  Om jag redan har byggt en attefallsutbyggnad på 15kvm under 2019.
  Kommer jag nu, om de nya reglerna klubbas igenom, få bygga ut huset med ytterligare 40kvm.
  Eller får jag dra bort dem 15kvm jag redan byggt från dom nya 40kvm?

  Jag tolkar det som att mina 15kvm redan är antagna i detaljplanen och att jag då får bygga 40kvm till!?

  Tack på förhand!
  /Linda

  1. Hej Linda,
   Boverkets nya förslag ändrar inte storleken på tillbyggnader enligt attefallsreglerna. Däremot så mäts byggnadsarean och inte bruttoarean i det förslag som ligger.
   Dvs så länge du inte bygger högre än takhöjden på det befintliga huset så kan du nu ha två våningar istf en som det var innan (alt 7,5 * 2 t.ex.).

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 15. Hej! Finns och i så fall vad gäller, för avstånd till befintlig byggnad, med avseende på brandsäkerhet. Har läst någonstans att 7 eller 8 meter gäller annars måste det vara förhöjd säkerhet på väggar. Kan inte hitta om det finns någon bestämmelse om detta. Skisser som jag hittat visar bara avstånd till gräns på 4.5 meter. Även gräns till gata-väg saknar jag. Min tomtgräns är på andra sidan vägen.

  1. Hej,
   Ja hus som ligger nära andra hus tror jag regleras av brandregler. Väggar men även fönster och dörrar ska vara brandklassade. Ska se om jag kan hitta mer info om det inom kort.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 16. Hej Micke,
  Blev intresserad av ditt svar på Linda’s fråga då jag fn projekterar och har startbesked på en attefallsutbyggnad på 15 kvm (m max 4 nockhöjd). Ska ja tolka ditt svars som att jag i stället skulle kunna anpassa utbyggnadens höjd helt till det befintliga husets (2 vån), men med byggarean 15 kvm?

  1. Hej Fred
   Nu har ju de nya attefallsregelerna införts. Här kan man läsa vad som faktiskt gick igenom riksdagen.
   Jag ser ingenting i riksdagens utskottsbetänkade om att detta med 15kvm tillbyggnad ska vara byggarean och inte bruttoarean som begränsas till 15 kvm. Tolkar det därmed som att dagens regler fortsätta gälla.
   Men det kan också vara att det finstilta inte syns i vad som faktiskt röstades igenom. Ska läsa in mig nogrannt och höra med lite kommuner. Det bör klarna inom några veckor. Ska försöka nå boverket också!
   Får be att återkomma således.
   Mvh Micke
   Attefallshus.se

   1. Hej! Kom du fram till något bra kring detta med byggarean? Det har stor betydelse för oss och jag letar men har inte hittat något kring det ännu. Mvh Elin Nilsson

 17. Hej,

  Attefallshus ska, som jag förstår det byggas i anslutning till ett bostadshus. Finns det några avståndsbestämmelser här? Dvs hur långt från bostadshuset kan man bygga ett attefallshus?

  //David

 18. Hej,
  Vi överväger att bygga ett 30m2 attefallshus på våran tomt. Problemet är att tomten lutar ganska mycket så det är 8m höjdskildnad från infarten ner till boningshuset som är enenplansvilla. Om vi skulle placera ett attefallshus på våran tomt så hamnar det mellan infarten och boningshuset ca 2m över grunden till boningshuset. Ställer detta till problem för oss?

 19. Hej Micke Kan Du säga något om det kommer ökat krav med de extra 5 kvadratmetrarna på tillgänglighet i bad, med plats att kunna rotera med rullstol fritt mått diameter 1300, krav på minimummått för dörrbredder och utrymme i anslutning till köksinredning och ev även möbler? Vi håller på att bygga ett Attefallshus som är 25 m2 och för det wc dusch vi fick startbesked för behövdes inte tillgänglighetanpassning. Måste vi i så fall bygga om om vi ansöker om ytterligare 5 m2..

 20. Hej. Detta gör mig förvirrad. Kan jag bygga 2 st attefallshus som kommer vara sovrum? Hur stora får dom vara en och en?
  Får /måste dom vara sammankopplade med lilla huset som mina farföräldrar byggt? (Det är väldigt litet. )
  Får ett Attefallshus ha en liten veranda?
  Fösta tanken är att det ska öppnas en dörr från ‘orginalhuset’ eller är det en onödig kostnad. Vi har stor tomt så vi stör ingen och skymmer ingen.
  Insidan av husen hur stort får det vara?

  En annan tanke utöver detta är även bygga ut lilla toaletten som bara är några kvadrat. Behövs det bygglov till det? Om så är fallet så kan man d bygga ut ett av Attefallshus där? Farmor är 86 och har svårt och gå ner till lillstugan dom byggde -63.

  Tack vänligen för svar. Detta gäller friköpt tomt i Västerås.

  1. Hej Evelina,
   Du får bygga flera attefallshus på samma tomt. Men du får inte bygga mer kvadratmeter per tomt än vad attefallsreglerna tillåter. Eftersom väggarna bygger en hel del är det mer yteffektivt att bygga ett lite större attefallshus än två små, om man ser till den disponibla ytan.

   Tänk på att det är skillnad på både storlek och byggregler för hur du klassificerar ditt attefallshus. Är det boendestandard kallar jag det för (komplementbostadshus) eller mer av typen garage, förråd, gäststuga (komplementbyggnad) så gäller olika ytor. 30m2 för det jag kallar boendestandard och 25 kvm för komplementbyggnaden.

   De får INTE byggas ihop med andra hus, inte ens huvudbyggnaden som reglerna knyts till.

   Verandor är ju av typen att du har tak över en uteplats. Utifrån den definitionen så ingår dessa kvadratmeter i den yta du får bygga. Dvs ju större veranda desto mindre blir den invändiga ytan. Men du kan ju bygga en altan såklart.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 21. Något jag googlat mig fördärvad på… Det här med 4 m nockhöjd? Räknas det från befintlig marknivå där huset ska stå, eller tomtens snitthöjd? Vi har en kraftigt sluttande tomt där vi vill bygga en attefallare när de nya reglerna börjar gälla.

 22. KRAV PÅ TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 30-KVADRATSHUSEN?

  Hej och som ovan sagt tack för bra information!
  Den byggfirma jag har haft dialog med hävdar att det nya komplementsbostadshuset som nu tillåts på 30m2 skall vara tillgänglighetsanpassat, dvs handikappsanpassat. Är det något som ni sett/hört?

  1. Hej Lars,

   Det stämmer.
   Attefallsreglerna gäller för att det ska vara bygglovsfritt, men du kommer inte runt BBR (boverkets byggregler) för det.
   Speciellt för de hus som ska byggas med 30 kvm.

   I BBR så finns det regler om att tillgänglighetsanpassa. Om jag inte minns fel så ska en rullstol kunna svänga runt överallt. Och du behöver tänka på trösklarna. Framförallt in till badrummet som många får problem med vid de olika inspektionerna. Det är lätt att missa detta. Kommunerna är rätt hårda där dessutom.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

   1. Blir ju svårt med ett loft då det ju krävs fri höjd på 2.40 m i utrymmet under loftet – i bostäder. BBR gäller ju?

    1. Nja håller inte riktigt med. Dels är det 4 meter att jobba på. Och 2,4 meter under loftet är ju ändå 1,6 meter att jobba på uppåt. Räcker gott för en sovplats om du frågar mig. Det är ju ett loft.
     Och Så bevisligen går det för det levereras ut många såna hus. En stor anledning till det är ju att kommunerna inte är omöjliga att ha att göra med är min uppfattning. De vill ju verka i en anda att skapa mer bostäder som går att bo i. Då är sovloft bra enligt mig.

     Men visst ger det utrymme för tolkningar vilket aldrig är bra.

     Mvh Micke
     attefallshus.se

 23. Hej Micke,
  Har du fått någon klarhet gällande 15kvm tillbyggnad ska beräknas på byggarea eller bruttoarea?
  Mvh
  Christofer

  1. Hej Christofer,

   Ja. Tyvärr ser jag inte att reglerna alls innehöll de förändringar som fanns i förslagen kring tillbyggnader. Förändringen är således ingen alls, dvs det är fortfarande bruttoarea även nu som gäller. Det innebär i praktiken en utbyggnad i ett plan om man ska ta sig tiden till att bygga till bygglovsfritt. 7,5 meter tillbyggnad i 2 plan känns ovanligt.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 24. Hej,
  Jag har förstått att det inte är tillåtet att “bygga ihop” en bygglovsbefriad friggebod om max 15kvm med ett Attefallshus om 25kvm.
  I vår detaljplan har vi dock rätt att uppföra en komplementsbyggnad om max 20kvm. Om man får bygglov för den, skulle det då vara tillåtet att bygga ihop ett Attefallshus om 25kvm med denna byggnad så att ytan totalt blir 45kvm? Planen är i så fall en carport (25kvm) som sitter ihop med ett förråd (20kvm).

  1. Hej Johan,

   Det ser jag inte som möjligt med dagens regler. De är rätt så tydliga och standardiserade. Att bygga ihop med annan byggnad, bygglovsfri eller inte enligt dessa regler ser jag inte tyvärr.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 25. Hej!
  Vi funderar att bygga ut ca 5 kvm för att få en större hall. Om vi gör detta som en attefallstillbyggnad, går det då att senare bygga ett attefallshus eller måste attefallshuset planeras och anmälas samtidigt som tillbyggnaden?

 26. Någon som vet ifall Attefalls hus (garage 25kvm) får byggas på N1 område? (natur-tomt) Har ett helt hörn som står “dött” pga av skyddade av träd…ser hemskt ut. Ett litet nätt garage hade suttit på sin plats! // Med vänlig hälsning Evelina

 27. Hej
  är det så att man inte behöver bygglov om man bara har en tomt?
  Eller måste man ha ett hus på tomten redan för att sedan få bygga ett Attefallshus utan bygglov?
  Mvh Marianne

 28. Hej,
  Vet du om det finns några indikationer på om Boverkets förslag att ändra attefallstillbyggnad från bruttoarea till bygnadsarea kommer tittas på i ett skede längre fram? Vi vill bygga ut nedre plan med 15 kvm men kan tänka oss att vänta något år om det skulle gå att bygga i två plan. Tyvärr kan vi inte få bygglov för denna utbyggnad då vår bruttoarea redan är överskriden från tidigare bygglov.

  En fråga kopplad till detta, är det möjligt att bygga en attefallstillbyggnad i två plan om övre plan har en takhöjd som är lägre en 1.9m? Läste att lägre takhöjder än 1,9m inte räknas som bruttoarea (innermått eller yttermått?). Alternativt, kan man bygga höjden för två plan utan ett andra våningsplan (öppet ända upp så att säga) för att senare lägga på en våning till om reglerna skulle ändras?

  Tack!

  Mvh
  Miriam

 29. Hej Micke,

  Är det möjligt eller kanske kommer bli möjligt att få bygga till 14,9 m2 till befintligt fritidshus utan att en anmäla? Det är ju lika mycket handlingar att framställa vid anmälan som vid bygglov. De bifogade handlingarna i min bygganmälan blev” underkända”. Nu måste en arkitekt göra dom vilket kostar 7000:- extra. Förutom de 7’ som nybyggnadskartan kostade.
  Läste någonstan att det finns ett förslag från boverket att slopa även anmälninsplikten vid attefallstillbyggnad.

 30. Hur går det med de övriga förslagen från Boverket? Kan det fortfarande bli så att man tar bort även anmälningsplikten “i de fall då bygget inte avsevärt påverkar byggnaden eller omgivningens karaktär” som det står? Vet någon när det kan tänkas ske?

  1. Hej Sven
   De övriga förslagen är parkerade tillsvidare. Jag jagar mer info.
   Jag tror personligen att tillbyggnadsreglerna inte kommer utökas. Det finns en anledning att man gick vidare med just 5 kvm extra. Man vill skapa mer bostäder. Ser inte hur bättre tillbyggnader bygglovsfritt skapar fler bostäder. Det är inte syftet med attefallsreglerna som jag ser det när jag försöker förstå varför politikerna tar vissa beslut.

   Det betyder inte att jag personligen håller med.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 31. Hej!

  Vi har fiskat lite hos kommunen vilka om vilka handlingar som behövs inför ett startbesked av komplementbostadshus (Attefall) om 30 kvm som vi avser att använda som fritidshus. Som vi har förstått så skiljer man på om komplementbostadshuset ska användas som permanent- eller fritidsboende och att kraven avseende tillgänglighet och energihushållning bortfaller om komplementbostadshuset ska utgöra ett fritidshus.
  Vår kommun menar att det bara kan byggas som en permanentbostad med fulla nybyggnadskrav.
  Följande besked har vi fått från vår kommun:

  “Boverket har gjort en tolkning av den nya lagen som avser komplementbostadshus. Förvaltningen i Kungsbacka kommun har inte gjort samma tolkning av lagen som Boverket har.
  Förvaltningen bedömer att det inte går att frångå nybyggnadskraven genom att klassa byggnaden som ett fritidshus.”

  Har Boverket gjort en felaktig tolkning av den nya lagen och om inte, kan man visa det i form av lagtext eller liknande?

  1. Hej Christer,
   Stämmer. De nya reglerna som tillåter 30 kvm stora attefallshus behöver följa BBR fullt ut är min uppfattning.
   Det är ett komplementbostadshus och bedöms utifrån de nya reglerna som att betrakta som “permanentbostad med fulla nybyggnadskrav”.

   Det är det som är bra också – man får ju 5 kvm till att jobba med.

   Så vill man ha lägre krav får man välja komplementbyggnad och därmed bara 25 kvm bygglovsfritt

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

   1. Tack för snabbt svar även om det inte var önskat utfall på frågan.

    Det uppenbarligen ett knepigt läge. På PBL – Kunskapsbanken – Boverket finns följande nyhet daterad 20200116:

    “Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 m2 till 30,0 m2. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020.

    Utökningen till 30,0 m2 gäller endast för attefallshus som är komplementbostadshus. Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus efter utökningen vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det vissa undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.”

    Du är också inne på att detta då skulle vara en felaktig tolkning av Boverket, känner du till var motsatsen kan styrkas? Sen kan jag tycka att det är synnerligen märkligt att inte Boverket har koll på läget.

    Ha en bra dag
    tycker
    Christer

 32. Hej, Vi är inne på att köpa en tomt där det inte står någon byggnad på. Vad jag förstår det som så får vi inte bygga ngt attefallshus på den. Stämmer det?

 33. Gällande detaljplan, för i mitt fall fritidshuset, säger att att ingen ytterligare byggnad tillåts på fastigheten. Bara en tillbyggnad med 15 kvm.
  Vad gäller då?

  1. Hej Goran

   Du får ändå bygga attefallshus, så länge reglerna för attefallshus uppfylls. Attefallsreglerna är inskrivna i lagen, PBL. Den står därmed över gällande detaljplan om inte detaljplanen är mycket speciell. Finns några undantag.

   Mvh Micke

 34. Hej

  Vi har planer på att bygga ut vårt hus med Attefallsregeln. Huset är 1 1/2 plan då vi vill bygga in balkongen på övervåningen och bygga ut halva vardagsrummet nere. Det skulle innebära att dessa 15 kvm fördelas på 8,4 på övervåningen och 6,59 kvm på undervåningen, eller måste det vara 7,5 kvm/våning?

  Mvh
  Eva

   1. Har en fråga som jag hoppas du kan hjälpa mig med när det gäller de nya reglerna för attefallshus. Bor i ett attefallshus som är ett komplementbostadshus. Boytan är 20 kvm samt sovloft. Betyder det att jag kan bygga till 10kvm? Är jag då tvungen att göra en bygganmälan? Eller hur går man till väga?

    Med vänlig hälsning,
    Maria

 35. Hej Micke, vet du hur det fungerar om man önskar göra en tillbyggnad enligt detaljplan då vi har kvar byggyta att använda. Går det samtidigt att lägga till 10kvm tillbyggnad enligt attefallsregeln? Alltså en vanlig tillbyggnad enligt detaljplan plus en tillbyggnad på 10kvm enligt attefallsregeln och bygga dem samtidigt?

  Vi har ett enbostadshus.

  Med vänlig hälsning,
  Bella

  1. Hej Mabell,
   Enligt lag får du bygga ett attefallstillbyggnad på 15 kvm. Förutsatt att man håller sig till reglerna (tomtgräns mm).
   Att samtidigt bygga med bygglov går bra men du behöver få svar på bygganmälan av attefallshuset, och startbesked (efter godkänt bygglov) innan du kan bygga de båda tillbyggnaderna.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 36. Hej micke,
  Vi har idag ett flerfamiljshus, 3 lgh, klassas som näringsfastighet. Vet du om vi får bygga ett attefallshus på vår tomt utan bygglov? Läser mig till att reglerna gäller för 1-2 familjshus men står inget om näringsfastigheter. Huset i sig är inte större än en vanlig villa. På tomten finns även ett dubbelgarage som stått sen urminnes tider(30tal)
  Mvh Moa

 37. Hej vad eller vilka blanketter , ritning ska skickas in för attefalls utbyggnad på ett befintligt fritidshus? Jag har en gammal husritning från 1976 kan man copa den och rita in sin utbyggnad? Hur många sidor (väderstreck)behövs? Och vart skickas det?
  Tacksam för svar..

  1. Hej Tomas,
   I de flesta kommuner behövs istället för bygglov en bygganmälan för att anmäla sitt intresse. Sedan behövs även ett startbesked.

   Vilken kommun bor du i så ska jag kolla upp det?

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 38. Hej,
  Vill bygga garage kring 50m2. Dock medger inte gällande detaljplan i nuläget detta, men arbete med en omvandlingsplan har påbörjats av kommun (tar troligtvis minst 5år) och när nya detaljplanen är klar så kommer det sannolikt vara möjligt med 50m2 garage.
  Så mina funderingar är att om jag bygger ett garage på 30m2 idag som attefall (prickad mark), kommer jag kunna bygga till 20m2 (oprickad mark) när nya detaljplanen är klar? Isåfall kan jag t.ex. göra plattan 50m2 och använda de 20m2 som blir över till uteplats eller liknade tills den dagen jag kan bygga ut garage.

  1. Hej Anders,

   Attefallshus får byggas på prickad mark.
   Om du sedan (om 5 år) får igenom ändring av detta till en komplementbyggnad på 50 kvm hänger som sagt på kommunen.
   Svarade jag på din fråga?

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

Lämna ett svar

Senaste frågor och svar