Sammanfattning av de nya attefallsreglerna (30 kvm) som troligen kommer att träda i kraft mars 2020

De nya reglerna kring attefallshus innebär en del gynnsamma förändringar för dig som har planer på att bygga ett attefallshus på tomten, och/eller en tillbyggnad till ditt nuvarande hus. Förutom det konkreta förslaget om att öka den maximala ytan på komplementbostadshus från 25 till 30 kvadratmeter, tar Boverkets rapport också upp förändringar i allt från överklagningsprocess till anmälningsplikt och lovplikt. Regeländringarna är tänkta att träda i kraft i mars 2020, men inget är ännu satt i sten. Kort sammanfattat följer här de mest väsentliga förändringarna, om regeringsförslaget skulle gå igenom.

För de attefallshus regler som gäller 2019; se denna länk.

Ändringar som direkt relaterar till attefallshus och tillbyggnader

  • Högsta tillåtna yta för bygglovsbefriade attefallshus ökar från 25 till 30 kvm.
  • Arean på tillbyggnad plus attefallshus slås samman – totalt får du ha 40 kvm utbyggnad utan bygglov.
  • Tillbyggnader räknas på byggnadsarea istället för bruttoarea – innebär möjlighet att bygga två våningar.
  • Enklare och tydligare regler – regler slås ihop och onödiga undantag tas bort. Framför allt ska skillnaden mellan anmälningsplikt och lovplikt tydliggöras.
  • Enklare och snabbare process för när grannar eventuellt överklagar startbesked.

Andra ändringar som kan vara av intresse

  • Utvändiga förändringar på övriga byggnader kräver endast i undantagsfall bygglov – samma regler som för bostadshus och kompletterande byggnad ska gälla.
  • Solcellspaneler och solfångare undantas från både lov- och anmälningsplikt helt och hållet om de installeras på bostadshuset.

Större attefallshus 30 kvm

Den största förändringen blir som sagt att det är möjligt att bygga en kompletterande byggnad till din bostad på en yta upp till 30 kvadratmeter, från tidigare 25. Kom ihåg att detta har inverkan på om du har, eller ska bygga, en tillbyggnad. En enkel tumregel att förhålla sig till är att du utan bygglov kommer att få bygga på totalt 40 kvadratmeter. Har du ett attefallshus på 30 kvadratmeter kan du med andra ord göra en tillbyggnad på din vanliga bostad på upp till 10 kvadratmeter.

Förändringen kan möjligtvis tyckas vara marginell, men en av anledningarna till förändringen är att den innebär större möjligheter att anpassa byggnaden och göra den mer beboelig. Fem extra kvadratmeter utvändigt innebär i grova slängar nästan fem kvadratmeter också invändigt – en ökning med 20%. Det ger mycket större flexibilitet i både planlösning och möblering.

Regeringen och Boverket är överens om förslaget att utöka till 30 kvadratmeter byggnadsarea eftersom det antas leda till mer attraktiva bostäder, och därmed indirekt bidra till att öka bostadsutbudet. I Boverkets rapport dras slutsatsen att de tidigare satta reglerna kring lovbefrielse inte har inbringat så många nya bostäder som man hade hoppats. Detta är ett steg mot att få bukt på det.

Tillbyggnad

En annan viktig förändring är att tillbyggnadsarean kommer avse byggnadsarea. Det innebär alltså att om du har ett bostadshus på två våningar, så får din utbyggnad också vara två våningar – byggnadsarea istället för bruttoarea. I övrigt gäller max 15 kvadratmeter på tillbyggnader, beroende på om du har ett attefallshus, och hur stort det i så fall är.

Enklare och tydligare regler

För det första handlar alla regeländringar om en- eller tvåbostadshus som har en tillhörande komplementbyggnad. En ny regeländring innebär att lovplikten för utvändiga förändringar kommer att regleras på liknande sätt, oavsett byggnad. Ommålning, ändring av fasadbeklädnad och byte av utvändigt material ska inte nödvändigtvis kräva bygglov. Endast om förändringen till hög grad påverkar byggnadens eller närområdets karaktär ska lovplikten träda i kraft. Detta gäller redan, men reglerna var onödigt komplicerade på grund av att andra hus än bostadshus och kompletterande byggnader hade andra regler. Detta ska nu åtgärdas för att simplifiera och göra processen lättare att förstå.

Boverket stöttar också förslaget om att helt utesluta solfångare och solcellspaneler från lovplikten. De tydliggör att undantaget även bör gälla i de fall som solfångarna eller panelerna påverkar områdets karaktär. Det tidigare förslaget innehöll en reservation om att solceller behöver lovplikt i de fall då bostaden ligger i anslutning till områden som är av betydelse för totalförsvaret. Boverket har ännu inte gett sin respons till det förslaget, men oavsett vad som bestäms, så är det inget som kommer att påverka gemene man.

Anmälningsplikt och lovplikt

Boverkets rapport visar att det råder en del missförstånd kring vad som gäller kring anmälnings- och lovplikt. Anmälningsplikten innebär att du måste anmäla dina byggplaner till byggnadsnämnden, även i de fall då det inte krävs något bygglov. Om allt går som det ska, får du sedan ett startbesked som säger att du kan börja bygga. I förslaget som väntas träda i kraft vill Boverket ta bort även anmälningsplikten i de fall då bygget inte avsevärt påverkar byggnaden eller omgivningens karaktär. Detta kan så klart leda till en del tvister – det din granne anser påverka omgivningen kanske inte du håller med om. Dock ska även reglerna kring överklagan förenklas, vilket förhoppningsvis kommer att gynna båda parter. Målet är att grannar ska ha större möjlighet att överklaga, men att processen samtidigt ska skyndas på.