Författare: attefallshus.se


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Det första ”Attefallshuset” visas i centrala Stockholm; Attefall och Borg besöker 25 kvm på Norrmalmstorg

Det första ”Attefallshuset” visas i centrala Stockholm; Attefall och Borg besöker 25 kvm på Norrmalmstorg

Det första ”Attefallshuset” visas i centrala Stockholm; Attefall och Borg besöker 25 kvm på Norrmalmstorg. Det första exemplet på ett bygglovsfritt komplementbostadshus slår imorgon upp dörren mitt på Norrmalmstorg i Stockholm. Trä- och Möbelföretagen, TMF, bjuder in finansminister Anders Borg och bostadsminister Stefan Attefall till husesyn av ett föreslaget så kallat Attefalls-hus, som ett av TMF:s medlemsföretag har färdigställt. Läs fullständig...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Stefan Attefall besöker Sollentuna

Stefan Attefall besöker Sollentuna

Onsdagen den 19 mars besöker bostadsminister Stefan Attefall Sollentuna. Han kommer där att träffa representanter från kommunen och näringslivet i Sollentuna för att bland annat berätta om regeringens åtgärder för att öka bostadsbyggandet, både i Stockholmsregionen och i landet i stort. Han kommer också på eftermiddagen att besöka snickaren Sören Isaksson som planerar att bygga ett så kallat Attefallshus....

Read More

Yttrande från lagrådet med anledning av attefallshus-förslag

Lagförslaget om att utan bygglov tillåta friggebodar på upp till 25 kvadratmeter, så kallade Attefallshus, utgör hot mot trafiksäkerheten och systemet för detaljplaner, enligt Lagrådet. Det beskrivs även som ett hot mot mänskliga rättigheter. Förslagen kan inte läggas till grund för lagstiftning utan ytterligare beredning och komplettering”, skriver Lagrådet. Bland annat anser Lagrådet att förslaget, som tagits fram av bostadsminister Stefan Attefall (KD), saknar skydd för privat egendom och urholkar rätten att överklaga grannars byggplaner. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser”, skriver Lagrådet och hänvisar till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Från Lagrådets yrkande i sin helhet: I remissen föreslås ett antal ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, vilka syftar till att undanta ett antal nu bygglovspliktiga åtgärder från krav på bygglov. Åtgärderna ska få vidtas utan bygglov oavsett om de strider mot en gällande detaljplan. Flertalet av åtgärderna ska dock anmälas till byggnadsnämnden och de får inte påbörjas förrän nämnden gett ett s.k. startbesked. Den prövning som nämnden i dessa fall kan göra inför startbesked har uttryckligen begränsats. Även kravet på tekniskt samråd har begränsats. Grannar saknar möjlighet att överklaga startbesked. Deras intressen avses tillgodoses genom att de kan begära att byggnadsnämnden inleder ett tillsynsärende. De åtgärder som nu föreslås få genomföras utan bygglov är: a) till byggnad till en-...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Villaägarna bedömer att Attefallshus kan ge 200 000 nya bostadstillfällen

Villaägarna bedömer att Attefallshus kan ge 200 000 nya bostadstillfällen

Regeringen föreslår att slopa bygglovskrav vid tillbyggnad av hus på upp till 15 kvm och att införa en ny bostadsform (Attefallshus) – en bygglovsfri komplementbyggnad på upp till 25 kvm. Det kan på sikt skapa 150 000 – 200 000 nya bostadstillfällen, uppskattar Villaägarna. – Generösare regler för bostadsbyggande är inte det enda svaret på Sveriges bostadskris, men ett väldigt bra steg på vägen. Det starka intresset för att bygga ut och hyra ut delar av sitt småhus talar för att den här reformen kan få stora positiva effekter, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarna. Läs hela artikeln från...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

I lagrådsremissen föreslås ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med ändringarna är att förenkla regelverket så att krav på bygglov inte ställs i större utsträckning än vad som är motiverat utifrån samhällets behov av att säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt. Ändringarna innebär att det antal åtgärder som ska kunna vidtas utan krav på bygglov utökas. För det första ska större komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter kunna uppföras. För det andra ska en- och tvåbostadshus kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter. På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor...

Read More

Annons attefallshus

Annons - klicka på länk för mer info.

Annons attefallshus

Annons attefallshus

Annons attefallshus

Annons

Annons attefallshus

Annons attefallshus

annons byggmax

Annons attefallshus

Kategorier från bloggen