Författare: attefallshus.se


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Ny typ av bostadshus utan krav på bygglov och andra regelförenklingar vid tillbyggnad och ändring av småhus

Ny typ av bostadshus utan krav på bygglov och andra regelförenklingar vid tillbyggnad och ändring av småhus

Från och med den 2 juli ska det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det krävs dock att man gör en anmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Det kommer också att bli tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Det är innebörden i remissen “Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov” som regeringen i dag beslutat...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Ny rapport från Boverket utreder konsekvenser av större friggebodar

Ny rapport från Boverket utreder konsekvenser av större friggebodar

Boverket har undersökt möjligheterna att utöka friggebodars storlek och vilka konsekvenserna blir om lagen ändras. Boverket konstaterar bland annat att det är extra viktigt att tänka på brandskyddet. Boverket fick i regeringsuppdrag att se över möjligheterna att öka den tillåtna storleken för friggebodar från dagens 15 kvadratmeter. Boverket har även utrett förutsättningarna för att bygglovsbefria uppförandet av byggnader på 25 kvadratmeter som ska kunna användas som bostad. VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM FRIGGEBODAR TILLÅTS VARA 20 KVADRATMETER STORA? Boverket anser att en följd av att öka arean blir att taknockshöjden bör höjas till 3,5 meter. Enligt Boverkets uppfattning är det...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Hur myntades utrycket attefallshus?

Hur myntades utrycket attefallshus?

Finansminister Anders Borg kan ha varit den som myntade utrycket attefallshus. I en intervju med SIX News den 3 december 2013 säger Anders Borg: “Jag tycker att vi ska kalla dem för Attefallshus (efter bostadsminister Stefan Attefall), för om vi får upp dem till 20-25 kvadratmeter och får in dusch, vvs och el i dem så är det ju i praktiken något man kan ha för övernattning eller gästboende. Då går vi från en bod till ett...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplementbyggnader i anslutning till en- och tvåbostadshus som enligt 9 kap. 4 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, är undantagna från kravet på bygglov, överväga om det finns ytterligare åtgärder, utöver de som Plangenomförandeutredningen har föreslagit i betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) och de åtgärder som redan anges i 9 kap. PBL, som kan vara lämpliga att undanta från det generella kravet på bygglov, samt se över behovet av författningsändringar med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Regeringen vill tillåta större friggebodar och se fler undantag från bygglov

Regeringen vill tillåta större friggebodar och se fler undantag från bygglov

Regeringen vill att det ska bli tillåtet att bygga friggebodar som är större än de idag tillåtna 15 kvadratmeterna. Därför ger regeringen Boverket ett uppdrag att se över möjligheterna att öka storleken för friggebodar. Boverket ska även titta på om det finns fler åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov. Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för en mängd byggåtgärder för att säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt. Vissa åtgärder är dock undantagna från kravet på bygglov, till exempel friggebodar och vissa skärmtak över uteplatser. Regeringen anser dock att plan- och bygglagen inte bör...

Read More

Annons attefallshus

Annons - klicka på länk för mer info.

Annons attefallshus

Annons attefallshus

Annons attefallshus

Annons

Annons attefallshus

Annons attefallshus

annons byggmax

Annons attefallshus

Kategorier från bloggen