Attefallshus regler 2020

Allt du behöver veta om regler för attefallshus

Har du en fråga om regler för attefallshus? Ställ din fråga här så svarar vi.

attefallshus regler
Vi går igenom vilka regler som gäller för t.ex. höjd, strandskydd, bygglov, grannar med mera.
Den 15 januari 2020 ändrades lagen så att komplementbostadshus nu kan byggas med 30 kvm. From 1:a mars 2020 så får därmed attefallshus byggas med 30 kvm. From 1 Augusti 2020 får även komplementbyggnader vara 30 kvm, tidigare endast 25 kvm.

Syftet med attefallsreformerna har varit att skapa fler bostäder genom att tillhandahålla möjligheten att bygga små komplementbostadshus och komplementbyggnader bygglovsfritt. Det betyder att attefallsreglerna står över den detaljplan som kommunen tagit fram.

Regler i korthet för attefallshus

 • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Dessa attefallshus går under komplementbostadshus i plan och bygglagen
 • Byggarean får maximalt uppgå till 30 kvadratmeter (från 2020-03-01) för komplementbostadshus och 30 kvm för komplementbyggnader (från 2020-08-01)
 • Den högsta nockhöjden är 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter men beror även på uppfinningsrikhet (t.ex. kan källare eller loft byggas för att öka boendeytan).
 • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
 • Bygget av ett attefallshuset måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
 • Ett krav för att få bygga ett attefallshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.
 • Ett befintligt hus får byggas till om max 15 kvm (läs mer om tillbyggnad attefallshus härläs mer om tillbyggnad attefallshus här).
Nytt förslag antogs av Riksdagen – 17/6 – även komplementbyggnader får byggas 30 kvm

Även komplementbyggnader kommer från 1:a augusti att omfattas av attefallshusreglerna och kan byggas upp till 30 kvm jämfört mot tidigare 25 kvm. Det betyder att även enklare byggnader såsom garage, förråd mm och som inte ska användas för boende får byggas bygglovsfritt så länge attefallsreglerna uppfylls och du får därmed 5 extra kvadratmeter.

Läs mer om förslaget från Riksdagens civilutskottets här och vad vi anser.

 

Använd internlänkarna för att lättare klicka dig till rätt stycke om regler

Film som beskriver attefallshus regler illustrativt

Historien och syftet bakom attefallsreformen

Stefan Attefall
Stefan Attefall – initierade attefallsreformen
Syftet med reformen som Stefan Attefall som bostadsminister lade fram och som beslutades av riksdagen 2014 hade syftet att skapa fler enklare och billigare bostäder. Lagen om “attefallshus” trädde i kraft 2 juli 2014 och innebär att det är tillåtet att utan bygglov bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementhus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Sedan dess har reglerna ändrats men intentionen har varit densamma.

Byggytan är 30 kvm bygglovsfritt

Idag gäller samma regler för komplementbostadshus och för komplementbyggnader. Under en övergångsperiod 2020 så gällde olika regler men från 1:a augusti 2020 så är reglerna samma för dessa byggnadstyper.

När man ska räkna ytan man får bygga så är det fasadyttermåttet som gäller. Dvs ytan huset tar på marken när man mäter upp för attefallshuset grund plus fasadens tjocklek. Ofta är den 2 cm “större” på alla sidor eftersom fasaden hänger utanför grunden sett till måtten.

Så när det kommer till hur stor yta du får invändigt spelar tjockleken på väggarna in. Speciellt i komplementbostadshusen som har högre krav på energieffektivitet (dvs mer isolering behövs).

Här är frågor om attefallshus och hur stort man får bygga:

 • Micke på attefallshus.se
  Hur beräknas ytan
  Fråga från Jan Hej! Vad är det egentligen som gäller för ytan 30 kvm? Är det bostadsyta eller ytan på mark? Om det är det senare spelar ju tjockleken av väggisoleringen stor roll. Hälsningar Jan Svar från Micke Hej Jan Det är fasadyttermåttet som gäl
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Boyta eller byggyta
  Fråga från Leif Hej, Vid Attefalls hus på 25kvm respektive 30kvm , är det boyta eller byggyta ? Med vänlig hälsning, Leif Svar från Micke Hej Leif , Byggytan gäller. Man kan tänka sig att det är grundyttermåtten i de flesta fallen. Så den användbara
  Läs mer

Nya regler för 30 kvm attefallshus

Ett attefallshus på 30 kvm

Det är numera samma regler för alla attefallshus. Man får bygga 30 kvm attefallshus, oavsett om du ska bygga komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Skillnaden är standarden enligt boverkets byggregler som ställer högre krav på ett komplementbostadshus.

Tidigare regler om 25 kvm attefallshus – för garage, växthus, förråd mm

Lundqvist trävaru attefallsgarage

Ett attefallsgarage – en typiskt komplementbyggnad med maxgräns på 25 kvm
Tidigare gäller speciella regler för byggnader såsom garage, växthus och andra typer av byggnader som inte har boendestandard (sk. komplementbyggnader). Då fick man bara bygga 25 kvm eftersom det inte ansågs bidra till fler bostäder i Sverige vilket var syftet med attefallsreformen.

Numera har reglerna harmoniserats och därmed får även garage, växthus, förråd mm också byggas 30 kvm.

15 kvm bygglovsfritt för tillbyggnader

Attefallsreglerna gäller inte bara för nya hus utan även för tillbyggnader. I korthet gäller att du får göra en tillbyggnad på ett befintligt en- eller tvåbostadshus om 15 kvm bygglovsfritt.
Man får bara göra en tillbyggnad på det befintliga huset.

Precis som med attefallshuset så får huset inte byggas till närmre än 4,5 m från tomtgräns. Tillbyggnader ska anmälas till kommunen.

Din tillbyggnad får byggas i samma höjd eller lägre som det befintliga huset.

Det är bruttoarean som räknas för tillbyggnader

Tyvärr har man av någon anledning tagit bruttoarean som gränsdragande area. Det betyder att du exempelvis bara får ha en våning om du vill bygga till ett tvåplanshus med 15 kvm.
Den får därmed inte ha en area som kan inredas om mer än 15 kvm.

Attefallsreglerna står över detaljplanen

Attefallsreformen går ut på att man inte provar en ny byggnad mot detaljplanen, förutsatt att man håller sig inom ramarna för vad reglerna tillåter.
Detta är något kommunerna haft endel svårigheter att faktiskt hålla sig till, läs t.ex. stycket om prickad mark.
Men då ska du stå på dig och skicka dem informationen från boverket till dem. Det är poängen med hela reformen att inte pröva byggnaden mot detaljplanen.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Detaljplan vs. attefall
  Hej, Våran fastighet ligger inom ett planlagt område och vi får bebygga med 125 kvm bostad och 20 kvm komplementbyggnad enligt planen. Vi har redan nått upp till 125 kvm för bostaden och vill gärna bygga ett uterum/växthus som sitter ihop med huset.
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefall totalbyggnad på tomt i kvm
  Fråga från Vincent Kommunen hävdar att de tycker att tomten är för liten för ett attefallhus. Vi har ett parhus varvid grannen godkänt byggnad vid tomtgränsen. För att få en uppfattning så har tomten ett parhus och är på 371 kvm. Boverkets regler är
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Övertrumfar attefallsreglerna alla detaljplaner
  Fråga från Mari Hej! Hej, här på sidan står det att atterfallshus får strida mot detaljplanen. Dock säger min kommun att där jag bor krävs bygglov för alla komplementsbyggnader och vi inte får bygga på prickad mark. Prickad mark är från vägen och 10m
  Läs mer

Kommun kan kräva bygglov i vissa fall för attefallshus

Även om Attefallshus är bygglovsbefriat kan kommunen kräva bygglov:

 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Strandskydd, se separat stycke om strandskydd

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, gäller fortsatt.

Strandskydd för attefallshus nära vatten

Strandskyddet styrs av miljöbalken som går in och avser att skydda 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Därmed är dessa zoner vad vi förstår fredade även för attefallshus.

Attefallsreglerna är inskrivna i lagen. Dvs de står över detaljplanen om inget annat sägs.
Men även strandskyddet regleras i lagen och kan också regleras extra i detaljplanen. Du hittar strandskyddsreglerna i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. Så strandskyddsreglerna står över attefallsreglerna och fungerar därför precis som innan.

Dvs du kan inte bygga där om du inte fått godkänt av kommunen. Kolla med din kommun vilka regler som gäller nära vatten i din kommun.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Lillstuga utbytes mot attefallshus på murkaj?
  Hej! Vi har idag en lillstuga som står kant i kant med kajkanten. Kan vi byta ut lillstugan och sätta dit ett attefallshus i stället? Det finns idag inget vatten eller avlopp indraget vilket vi vill ha. Var ska jag söka svaren? Mvh Heléne Hej Helene
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus i strandnära områden.
  Vilka regler gäller i strandnära områden. Hej Jan , Attefallsreglerna är inskrivna i lagen. Dvs de står över detaljplanen om inget annat sägs (har inte sett såna detaljplaner men de lär komma eftersom kommunerna gärna vill stå över attefallsreglerna)
  Läs mer

Regler för placering – att bygga i tomtgräns

När du ska bygga i tomtgräns behöver du grannens tillstånd. Har du det ska attefallsreglerna ses som uppfyllda. Se till att få godkännandet skriftligt.

Tomtgräns mot allmänning
Att bygga attefallshus mot allmänning är dessvärre rätt hårt styrt om du har en detaljplan. I icke detaljplanerade områden kan du säkert ha bra chans att få igenom det.

Eftersom man ser att allmänheten har ett berättigat intresse av markområdet som kallas allmänning, så kan man inte med enkelhet få tag i alla intressenter som kan tänkas höras om ditt attefallshus. Det gör att du inte kommer få godkänt för detta , om inte kommunen missar eller struntar i det.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus i tomtgräns
  Hej, Vi planerar att bygga ett Attefallshus på 25 kvm. Vi har idag ett förråd som står 40 cm in på tomten och planen är att sätta attefallshuset i linje med det. I tomtgräns har vi en privat lekplats som ägs av vår samfällighet. Vi har fått underskri
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga på tomtgräns?
  Hej! Vi funderar på att bygga ett Attefalls hus i ena änden av våran tomt, är dock lite fundersam över reglerna med 4,5 meter till grannen. Det hörnet av tomten vi tänkt att bygga har vi inga angränsade grannar kan man då bygga ända ut till tomtgräns
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus i tomtgräns mot allmänning
  Hej Micke Om man vill bygga ett attefallshus när sin tomtgräns och tomtgränsen ligger mot en allmänning måste man då fråga sin granne om lov att bygga? Grannen har sin tomt på andra sidan av allmänningen “allmänningen mellan tomterna är typ 10
  Läs mer

Regler för placering – att bygga på prickad mark

regler för attefallshus på prickad mark

Regler för attefallshus på prickad mark – äldre detaljplankarta
Du får bygga attefallshus på prickad mark. Syftet med reformen är att attefallsreglerna står över detaljplanen om inget annat sägs. Och prickad mark styrs från detaljplanen.

Därför får du absolut bygga på prickad mark om övriga regler uppfylls.
Observera att det kan finnas goda anledningar att det från början funnits en vettig anledning att markera marken som prickad vilket gör att du av praktiska och byggtekniska skäl inte borde bygga där. Och om ditt tilltänkta attefallshus byggs nära grannar är det min erfarenhet att kommunerna bråkar mera, fast jag menar att de inte har rätt till det.

Men min personliga erfarenhet är att prickad mark kommer från detaljplaner som skapats för länge länge sen och som ofta blivit omoderna med dagens ögon. Någon kommunperson tyckte för länge, länge sen tyckte att denna mark ska skyddas av någon anledning. Så var det för min egen del.
Men det hanterar vi inte i denna artikel.

Tomtens byggrätt

Attefallsreglerna står över detaljplanen. Därför får du bygga ett attefallshus även om du har uppnått maxgränsen för din byggrätt.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Ingår attefallshus i totala byggytan?
  Hej! Vi kollar på en tomt där man får bygga maximalt 120+50m2. Kan man uppföra ett attefallshus utöver det, eller ska det räknas in i de 50m2? Med vänlig hälsning, Delina Hej Delina, Attefallshus står över detaljplanen och är bygglovsfri. Detta inneb
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Utnyttjat max byggyta- bygga attefallshus
  Har utnyttjat hela tillåten byggyta på 250 kvm. Är det då ok att även bygga en Attefall på 30 kvm? Hej Kenneth , Ja – det ska vara det. Stå på dig för kommunerna kan bråka. Attefallshus står över detaljplanen och är inte en del av din byggrätt
  Läs mer

Olika frågeställningar och specialfall

Här är några specialfall som vi stött på rörande frågeställningar som rör attefallsreglerna. Dessa kommer vi besvara inom kort.

Hur många attefallshus får man bygga på en tomt?

Du får bygga flera attefallshus på tomten, men den totala ytan på dessa två hus är max 30 kvm.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Hur många på en tomt?
  Hej Har en tomt i Vallentuna utanför stockholm i ett vila område. Har byggt för två år sedan en villa och sålt i samma område. Tänkte om man skulle bygga flera attefalls hus på tomten istället för en villa. vet du hur många man får bygga? tomten är b
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Antal attefallshus?
  Hej Micke, Förra sommaren så gjorde jag om vår gäststuga till årettint boende (drog in vatten/avlopp). Nu funderar jag på att bygga ett attefallshus. Önskar din hjälp att förstå regelverket, kan jag bygga fler än 1 st attefallshus på min tomt? Tack p
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Sommarstuga65m2 + friggebod15m2 + attefallshus30m2 + utbyggnad10m2
  Fråga från Stefan Hej Jag har en sommarstuga på 65 m2 samt en friggebod på 15 m2 på tomten Fråga: Kan jag med de nya attefallsreglerna utan bygglov uppföra en komplementbyggnad på 30 m2 och en utbyggnad på 10 m2. Eller skall min gamla friggebods m2 r
  Läs mer

Bygganmälan – när behövs en ansökan?

Det finns anmälningspliktiga attefallshus och byggnader som inte kräver en anmälan. Bygganmälan utförs via en digital eller en fysisk blankett som lämnas in till kommunens byggnadsnämnd.

 • För komplementbostadshus behöver alltid en bygganmälan.
 • För komplementbyggnader så beror det på. Kolla med byggnadsnämnden i din kommunen. Det kan vara så att en bygganmälan inte behövs.

Tekniskt samråd – startmöte

Du kommer i svaret från kommunen på din bygganmälan få besked från kommunen om du behöver ha ett sk tekniskt samråd. Det är således byggnadsnämnden som kallar till mötet. Detta möte behövs om ditt attefallshus kräver en kontrollansvarig eller vissa andra förutsättningar.

Utifrån de nya reglerna lär det tillämpas på det sättet att 30 kvm attefallshus kommer kräva tekniskt samråd, medans 25 kvm attefallshusen inte kommer göra det om de klassificeras i bygganmälan som en komplementbyggnad. Det är min tro.

Det tekniska samrådet existerar för att upprätta en kontrollplan som visar på att man uppfyller lagar och regler såsom PBL, EKS mfl.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Bygga stuga
  Fråga från Andreas Har en stuga på 30kvm som är uppbyggt med garaget som oxå är 30 kvm Stugan är för gammal för renovering/dåligt skick Tänkte ha som gäststuga till mina 2 barn Min fråga är kan man riva och bygga upp en ny som är/ ser likadant ut, ty
  Läs mer

Startbesked

Om du varit tvungen att ha en bygganmälan (se ovan) så behöver du få ett startbesked innan du påbörjar ditt byggprojekt.
Så även om du inte behöver bygglov så gäller fortfarande plan och bygglagens krav på attefallsbyggnaden. Det finns även konstruktionsregler som attefallshuset behöver uppfylla. Regelverket för det heter EKS.

Dvs du behöver uppfylla PBL’s & EKS krav på konstruktion, fukt, ventilation mm mm och även en hel del miljöregler. Många överraskas över att detta tillkommer.
Därför får du inte påbörja projektet innan du fått ett startbesked om ditt projekt varit anmälningspliktigt.

Ritningar

Du kan mycket väl i samband med detta krävas på enhel del ritningar som ska tillhandahållas för att du ska få ett startbesked.
Det kan röra allt som rör konstruktion kring huset såsom takstolsritningar, va-ritningar, grundritningar osv.

Behövs en kontrollansvarig & kontrollplan?

Det förekommer att en krav på en kontrollansvarig ställs från kommunens sida. Då kommer en kontrollplan att upprättas i såfall.

Slutbesked

Även denna del gäller bara om du har haft ett startbesked. Dvs för hus som inte har anmälningsplikt så behövs inte ett slutbesked. Innan du fått slutbeskedet får du inte börja använda ditt attefallshus om inget annat sägs. För attefallshus har kommer lite olika praxis rörande detta. Vissa är mer givmilda med att avtala bort slutbeskedet. Har detta inte gjorts så behöver du därmed ett slutbesked.

Tillåten maxhöjd på ett attefallshus

Den högsta nockhöjden är 4 meter. Det betyder att den utvändiga tillåtna höjden är 4 meter.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Källare?
  Kan man bygga 2 våningar om 230 cm höga om man bygger med långsidan mot ett berg som är 240 högt. Vad behövs för att det skall vara källare? Hej Karl, Kommer källaren synas? Helt eller delvis? Syns källaren hela vägen runt förutom mot berget blir det
  Läs mer

Tillåten höjd på attefallshus i en sluttning

regler Attefallshus lutande tomt sutteräng
Medelnivån gäller för attefallshus på lutande tomt – sutteräng
Fler och fler hus byggs på tomter som lutar, sk sutteränghus. För sutteränghus så gäller vad vi förstår utifrån diskussioner med kommuner att det är medelmarknivån du kan utgå ifrån när du beräknar den maximala taknockhöjden för ett attefallshus.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Attefalls hus i två våningar
  Hej Micke, Jag har en kraftigt sluttande tomt; suteräng. Kan jag bygga en undertvåning under huset utan att äventyra regler för attefallsbygge? Övervåning kommer att ligga i nivå med marken och inte överstiga 4 m, som jag tror är högsta höjd till noc
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefall som souterränghus ger mer BYA?
  Såg på SVT igår ett par som byggt ett Attefallshus i souterrängform och hörde att en av de intervjuade sa att “eftersom vi har byggt i sluttning får vi plats med mer yta” och undrar om det finns möjlighet till större BYA om man bygger Att
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Försänkt golv i entréplan?
  Fråga från Kristofer Hej. Har möjlighet att bygga ett Attefallshus på vår kraftigt lutande, nästan terrasserade tomt, och tänkte därför utnyttja möjligheten med en källare för främst förvaring. Frågan är om man kan utnyttja höjden neråt som då uppstå
  Läs mer

Bilder på “det första Attefallshuset”

Foto: attefallshus.se

Avstånd till befintliga huset

Det är en vanlig frågeställning hur nära eller långt bort från det befintliga en- och tvåbostads huset som man får bygga attefallshuset. Här är det upp till kommunen att fatta beslut då reglerna är luddiga. Boverket specificerar att huset ska placeras i det befintliga husets absoluta närhet.
Utifrån hur reglerna har applicerats så bör kommunen godkänna attefallshus som placeras max 10-20 meter från huset.

Går man tillbaka till varför attefallsreglerna alls infördes så är just denna regel en av de vi gillar minst. Meningen är ju att vi ska skapa fler bostäder i Sverige. Då bör inte avståndet till det befintliga huset spela så stor roll som det verkar göra idag.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Hur nära egna huset?
  Hej, vi är inne på att köpa ett nybyggt hus och tittar på om tomten tillåter framtida bygge av attefallshus. Hur nära kan attefallshuset vara den egna husväggen? Finns det någon bestämd gräns? Tack för hjälpen! MVH Shetha Hej Shetha, Finns inga såna
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Avstånd till garage
  Hej! Får man bygga ett Attefallshus i direkt anslutning till en befintlig sidobyggnad? Gäller tomt utanför stadsplan (mitt i skogen). /Mikael Hej Mikael Kopp, Har inte hört något om att detta skulle vara ett problem. Men enligt attefallsreglerna får
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefalls hus in på grannens tomt
  Hej, Jag vet att man inte får bygga närmare än 4,5 mot grannens tomt (om man inte får deras godkännande) Jag vet att man inte får bygga närmare än 4,5 mot kommunal väg. (då säger kommunen nej) Men får man bygga närmare än 4,5 meter till grannens egna
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Avstånd till bostadshus
  Hej! Vi blev lite chockade över att vår kommun mäter avstånd på placering av atterfallshus från punkten som är längst bort på atterfallshuset. Vi trodde att man bara mätte den öppna ytan mellan båda husen. Stämmer detta? Hej Åsa, Var de allmänt negat
  Läs mer

Tillgänglighet

Det skiljer sig mellan de olika attefallstyperna hur tillgängligheten i huset måste uppfyllas. För ett komplementbostadshus är reglerna hårdare.

Se denna pdf som tagits fram av ett antal kommuner som beskriver detta på ett bra sätt.

Sammanfattningsvis beskriver dokumentet hur man ska kunna få plats med en rullstol inne i badrum och WC. Tänk också på att trösklarna ska vara utformade på ett sånt sätt så du enkelt kan ta dig fram in i badrum mm.

Hur du uppfyller dessa regler bedöms av kommunen innan du får startbesked. Om ett tekniskt samråd hålls kommer det troligen in där via kontrollplanen.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus på sluttningstomt
  Hej. Jag har en tomt med en bergsplatå (60% av tomten ligger på platån). Nuvarande byggnad ligger nedanför berg och ska jag bygga attefallshus måste jag bygga på bergsplatån. Detta gör att attefallshuset måste ligga högre än huset och ha en trappa up
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Handikappanpassad badrum i komplementbostadshus?
  Tänker söka bygglov för en komplementbyggnad ( 40 kvm ) som ska innehålla två sovrum, toa/dusch, hall, garderober och allrum enl regler för tillgänglighet. I komplementbostadshuset ( 30 kvm ) är det tänkt kök, allrum/matplats, och toalett. Min fråga
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Mått på toalett/badrum
  Fråga från Kristofer Hej igen! Nu har jag en fråga gällande om de angivna måtten på hygienrum för ett Attefalls-komplementbostadshus (som alltså skall ha handikappanpassat hygienrum) måste vara 1900×1700 som anges i allmänna byggregler för nybyg
  Läs mer

Bygga attefallshus utanför detaljplanerat område

Det finns fall där tomter inte lyder under någon detaljplan, vilket innebär att de är fria från bygglov. Här får utan bygglov genomföra tillbyggnader och byggnation av komplementbyggnader helt fritt. Det står även skrivet att man får uppföra flera komplementbyggnader så länge de inte anses dominera tomten.
Samma regler gäller dock för angränsar till grannar. Här gäller fortfarande 4,5 meters avstånd till grannens tomt om man inte har grannarnas medgivande.

Trots vad som är skrivet ovan så är det byggnadsnämnden som bestämmer om du bygglovsfritt får genomföra projekt så som staket högre än 1,8 m eller komplementbyggnader samt storlek på dessa. Dubbelkolla alltid med dessa, speciellt om det råder några oklarheter.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Ej detaljplanerat område
  Vi har en stor tomt i ej detaljplanerat område. Vilka regler gäller då för ett Attefalls hus/komplementshus ? Kan jag bygga en större hus än 30 kvm då vi skall använda detta komplementshus / generationsbygge för sonen eller gäster ? Hej johan, Det st
  Läs mer

Generella frågor om regler

Här är frågor som är lite mer generella:

 • Micke på attefallshus.se
  Bygga ut gästhus som Attefallshus
  Tack för svaret idag. Har ytterligare en fråga som du kanske kan hjälpa mig med? Finns ett litet gästhus nu på tomten. Kanske 10 kvadrat. Kan jag bara bygga ut det enl normerna och reglerna för ett Atterfallshus? Nuvarande lilla hus finns ej på tomtr
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Tillbyggnad
  Hej Micke. Har en fråga . Hur stort förråd o tillbyggnad får man bygga? Förråd m2? Tillbyggnad m2? Mvh Hej IBRAHIM, Du får bygga en friggebod (
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygglov attefallshus? Vem skas medelas
  Jag är spekulant av ett attefallshus på 30 kvadrat. Behöver jag bygglov vem ska jag meddela?? Hej Emil, Attefallsreglerna står över detaljplanen, vilket gör att bygglov inte behövs. Mvh Micke
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus intill garage
  Hej Micke, Jag har funderingar på att upprätta ett attefallshus längs med långsidan intill mitt garage som är ca 4m gavelx8m långsida med sadeltak med ca 30 graders vinkel. Nokhöjd ca 3,5-4 meter. Där finns även el, vatten och avlopp (för en diskho,
  Läs mer

39 svar på ”Attefallshus regler 2020”

 1. Hej,

  Hur påverkar de nya reglerna tillbyggnad av hus? Vi står i valet och kvalet att bygga ett separat Attefallshus eller bygga ut huset. Att bygga ut huset med bara 15 kvm känns väldigt fjuttigt. Vilka möjligheter skulle vi ha med de nya reglerna? Kan vi bygga ut mer än 15 kvadrat då?
  Mvh
  Åke Trosell

 2. Hej Åke, som det ser ut nu, kommer du inte att kunna bygga ut huset mer än 15 kvm med attefallsreglerna. Då gäller det istället att söka bygglov och kolla vad som är tillåtet för er tomt.

  1. Hej, jag har en friggebod på 15 kvm, men behöver en balkong på två av sidorna för att kunna måla. Kan jag göra en anmälan om atterfallshus och bygga på balkongen utan bygglov?

 3. Hej
  Kommer det i det nya lagförslaget fortsatt vara ett krav att en måste ha en huvudbyggnad på tomten för att få bygga ett komplementbostadshus, dvs jag som har en tomt som är helt tom på 1800 kvadratmeter kan alltså inte bygga attefallshus för att hyra ut till privatpersoner?

 4. Om man har tänkt att bygga en källare till sitt attefallshus, krävs det andra typer av ansökningar för att gräva t.ex. eller gäller samma regler som tidigare

 5. Hej
  vi har byggt ett förråd på knappa 9 m2 på våran tomt. Kan vi bygga ett växthus också och vad är största ytan vi kan bygga med gällande regler?

  Tack & mvh
  Andrew Carruthers

 6. Hej !
  Lite fundersam på Attefallshusets badrum. Ska det vara handikappanpassat ?
  Med vänlig hälsning Alf

  1. Hej Alf och tack för frågan,

   Det beror på vad du ska bygga för något. Om huset ska användas som permenent bostad så gäller hårdare regler.

   Om du ska kunna använda attefallshuset för permanenthus (komplementbostadshus) så gäller därmed plan- och bygglagens krav på tillgänglighet.
   Där står det att individer med rörelsehinder ska kunna ha tillgänglighet till huset. Det betyder i princip att en rullstol ska kunna ta sig fram överallt.
   Även Boverkets byggregler (BBR) har regler för detta.

   Min praktiska erfarenhet är också att kommuner faktiskt är hårda på detta. Dvs de tolkar detta hårdare.

   Hoppas det svarade på din fråga.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 7. Hej,
  En fråga angående tillåten byggnadsarea. Ex. Först och främst, jag har en huvudbyggnad på tomten (den vi bor i..). Om jag bygger ett attefallshus på 20kvm så kommer jag överskrida tillåten byggnadsarea för vårat område.

  Kringgår attefallsreglerna detta eller kommer jag få avslag på bygganmälan?

  1. Hej Claes,

   Enligt boverket så får attefallshuset strida mot detaljplanen. Det är lite det som är grejen med attefallshus, man prövar den inte mot detaljplanen via bygglovsprocessen.
   Men man måste uppfylla vissa strikta krav (se artikeln ovan).

   Detta betyder att du får bygga ett attefallshus även om du redan har använt hela byggrätten.
   Kommunens byggnadsnämnd får därmed inte neka dig rätten att bygga ditt attefallshus. Detta enligt boverkets hemsida.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 8. Hej, om man är överens med grannen kan då attefallshuset läggas på tomtgräns? Har i kontakt med kommun fått information att det minst måste vara 0,8m från tomtgräns men hittar inget stöd för det i lagstiftningen. Vad gäller?

  1. Hej Johan,
   Lagstiftningen är att huset ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Med grannes medgivande så kan den placeras närmre (dvs tomtgräns).
   Man ska dock vara noggrann med dokumentationen av detta medgivande ifall grannen flyttar.
   Att kommuner sen bråkar om detta förvånar mig inte.
   Det är lite poängen med attefallshus att attefallshusen kan strida mot detaljplanen så länge grannen ger sitt medgivande. Du får till och med bygga attefallshus på prickad mark.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 9. Ta gärna med info att kombination av Attefallshus och Friggebod får vara max 40 kvadratmeter !

  1. Hej
   Det är egentligen två regelverk som jag ser det. En för tillbyggnader och en för “nytt attefallshus”.
   Dessa är frikopplade och har inget inbördes beroende.
   Dvs du får bygga både 30 kvm attefallshus och 15 kvm tillbyggnad.

 10. Hej – och tack för möjligheten för att ställa frågor 🙂

  På vår tomt finns förutom boningshuset en verkstad (25 kvm), ett uppmurad stall/hönshus (15 kvm) och en friggebod (10 kvm). Alla dessa byggnader är från för 1950-talet.

  Frågan är sen: Får vi bygga ett attefallshus (komplementbostadshus) eller ska dom befintliga byggnader räknas bort från dom 30 kvm?

  På förhand tack!

  1. Hej Henning,

   Kul att du uppskattar tjänsten.

   Ser inte att du begränsas av detta så länge inget av dessa hus klassats som ett attefallshus. Du har väl bygglov på dessa hus?
   Det viktiga är att du har ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten som dessa “bygglovsfria” regler knyts till. Det spelar ingen roll att du har andra byggnader än dessa på tomten sen innan.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 11. Hej, vi har ett gammalt, förråd/garage som nästan förfallit, men står ca 0,5 m från 2 grannars tomt. Kan man bygga Attefallshus på den grunden utan bygglov?

  1. Hej Peter,

   Du behöver grannarnas medgivande om du bygger närmre än 4,5 meter från grannarna.
   Se till att det är skriftligt så du inte får strul med bevisbördan i efterhand.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 12. Hej!
  Vad finns det för krav på väggtjocklek för ett Attefallshus som är 25 kvm? Finns speciella energikrav för ett sådant hus, som skall användas som gäststuga (alltså, om jag förstått det rätt, inte en komplementbostad, utan en komplementbyggnad)?

  1. Hej Märten
   Det är inte väggtjockleken man styr på utan man energideklarerar ett hus.
   Undantag från reglerna om energiåtgång utgår utifrån hur huset används. Om huset används väldigt få månader per år så kan man begära undantag från att energideklareras.

   Tror gränsen går kring fyra månader per år alternativt att energianvändningen bara är en kvarts del av vad en vanlig bostad förbrukar på ett år.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 13. Hej,

  Tack för bra information.

  Vi undersöker att bygga ett Attefallshus på vår tomt. Vi har trådgård runtom vårt hus och där vi funderar på att placera huset är det grönområde utanför, dvs vi har inga grannar åt det hållet. Får man placera det upp mot vår tomtgräns om det inte är någon granne som blir påverkad?

  Mvh,
  Mikael

  1. Hej Mikael,

   Vem äger grönområdet? Kontakta dem, skulle se de som vilken granne som helst om inget annat sägs.
   Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 14. Om man vill sätta upp ett attefallshus på 30kvm på icke detaljplanerat område så får man “definiera” det som komplementbostadshus, men om man bara bygger 25kvm så kan man definiera det som komplementsbyggnad då… Det jag är intresserad av är ett boende men utan vatten/avlopp. Får man inte bo i ett attefallshus som kallas “komplementbyggnad”?

  1. Hej Simon, skillnaden är om attefallshuset byggs för att användas som en permanentbostad eller inte. Komplementbostad kan alltså användas som permanentbostad, men det kan man generellt inte göra med en komplementbyggnad (garage, förråd, växthus osv). Så jag tolkar reglerna som att man inte får bo permanent i en komplementbyggnad, för den har inte alla bekvämligheter såsom t.ex. toalett/kök osv. I det fall du skulle ansöka om attefallshus som komplementbyggnad, men ändå har alla bekvämligheter som behövs för att bo permanent i huset, då är min uppfattning att kommunen kommer att göra avslag på ansökan och kommer hänvisa dig till attefallshus som komplementbostad (som har något högre krav vid bygge och ansökan).

 15. Hej. Jag planerar utbyggnad av huset och har fått från kommunen att jag får bygga totalt 20% av tomtytan. Det gäller allt som har tak, tex altan och förråd. Kan jag bygga ett attefallshus istället som förråd och då inte räkna in de i de 20% som jag får bygga?

  1. Hej Tom. Då attefallsreglerna står över detaljplanen, så är min bedömning att det går. Du kan bygga förråd om 25 kvm under attefallsreglerna enligt gällande lagstiftning och som då inte ska räknas in enligt vad du beskriver.

 16. Hejsan! Jag bor i Jönköping och vill göra en tillbyggnad på 25 kvm på mitt garage. Vi kommer hamna 4,5 meter från den kommunala vägen men endast 1 meter från grannen och det har vi fått ok på skriftligt från honom.
  Kommunen säger nu nej och hävdar att det måste vara 4 meter till grannen om det ska vara ett bostadshus. Det märkliga är att det är ok att bygga ett Attefallshus på 25 kvm precis vägg i vägg med garaget och nära grannen MEN om vi bygger ihop det, alltså en tillbyggnad måste det vara 4 meter till grannen.
  Det skulle inte se speciellt snyggt ut med ett hus så nära garaget utan mycket finare om man bygger ihop det som ett L.

  Vet du hur vi kan gå vidare eller är det helt kört?

  Hälsningar Marie

  1. Hej Marie, detta är lite klurigt. Om du vill göra en tillbyggnad på ditt hus med stöd av “attefallsreglerna” får du endast bygga till 15 kvm (dvs ej 25 kvm). Fördelen med att använda attefallsreglerna, är just för att du då kan bygga denna yta utöver ditt beviljade bygglov på tomten. Dock gäller 4,5 meter från tomtgräns vilket kan undantas med grannens godkännande (jag utgår från att ditt garage sitter ihop med huset).

   Vill du dock bygga fristående från ditt huvudhus, upp till 25 kvm (eller till och med upp till 30 kvm) gäller attefallsreglerna, men då måste attefallshuset vara separerat från huset. Här kan du få dispens från grannen om 4,5 meter.

   Jag kan hålla med om att det blir konstigt, men attefallsreglerna “rundar” lagen kan man enkelt uttrycka det, eftersom dessa regler står över detaljplanen. Kanske inte något kommunen som utgångspunkt gillar, men något de får rätta sig efter. Att bygga till 25 kvm under attefallsreglerna så som du beskriver det, dvs som en tillbyggnad är tyvärr ej möjligt. Utan då krävs sedvanligt bygglov, och då kan kommunen bestämma utifrån detaljplanen och avstånd till grannar är de mig veterligen strikta med.

   Det låter som att du har att välja på att bygga ett fristående attefallshushus om upp till 30 kvm, eller justera ned storleken till 15 kvm på din tillbyggnad om du vill använda attefallsreglerna.

   Lycka till!

 17. Hej,

  Får man köpa en tomt och bygga ett antal attefallshus/små lägenheter och sedan hyra ut?

  Jonas

  1. Hej Jonas,
   Nej det ska man inte få göra.
   Du behöver ett en- eller tvåbostadshus för att få bygga ett attefallshus. Så ett hus kan du bygga till ett befintligt bostadshus.

   Sen är det skillnad på vad man “kan” bygga och “vad man får bygga”

   T.ex så vet jag att flera företag som utnyttjade attefallsreglerna för att bilda små bostadsrättföreningar som ofta var högt belånade. Som jag förstått byggdes dessa egentligen felaktigt men likväl står de där idag och godkändes av kommunen.
   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 18. Hej.

  Vad är bästa strategin om man fått startbesked och påbörjat bygget av attefallshus (komplemetnbostad) och vill riva och bygga ny huvudbyggnad? Vänta med bygglovs/rivningsansökan för huvudbyggnaden till vi fått slutbesked på attefalshuset eller är det bara att köra på? Finns det risk att kommunen blir lite gnälliga om man vill riva huvudbyggnaden?

  Mvh
  Jocke

 19. Hej! Vi har tänkt att bygga ett attefallshus på våran tomt, tanken från början var att bygga så att den var närmare än 4.5 meter till tomtgränsen till grannen men grannen sa då nej till detta och vi bytte form på själva attefallshuset och det gör då att huset inte är inom dessa 4,5 meter. Men, grannen fortsätter och hävda sitt missnöje och säger att hen ska göra allt i sin makt för att vi inte ska få bygga och tänker överklaga, vilket de såklart har rätt till. Jag undrar nu hur ”lätt” är det att vinna ett sådant fall för min granne? Vi har högt buskage mellan våra hus och grannen i fråga har bara sin ingång åt det hållet vi ska bygga detta attefallshus, samt ett frostat fönster som inte man ser igenom. Ingenting enligt min mening gör att detta skulle störa min granne på något vis, ingen utsikt som förstörs eller att det kommer för tätt inpå hans tomtgräns.

Kommentera

Liknande inlägg