attefallshus regler
Den 15 januari 2020 ändrades lagen så att komplementbostadshus nu kan byggas med 30 kvm. From 1:a mars 2020 så får därmed attefallshus byggas med 30 kvm, men fortfarande gäller 25 kvm för sk komplementbyggnader. Syftet med attefallsreformerna har varit att skapa fler bostäder genom att tillhandahålla möjligheten att bygga små komplementbostadshus och komplementbyggnader bygglovsfritt. Det betyder att attefallsreglerna står över den detaljplan som kommunen tagit fram.

 

Använd internlänkarna för mer att lättare klicka dig till rätt stycke

 
OBS pågående lagändring medför att attefallshuset tillåts till 30 kvm from 1:a mars 2020. Förslaget som nu i delar har röstats igenom i riksdagen kan man läsa mer om här “sammanfattning av nya attefallsreglerna“. Här finns en artikel som beskriver det första förslaget som annonserades här. Denna sida om attefallshus regler uppdateras löpande och speglar det som gäller idag (samt 1:a mars), dvs det du kan läsa nedan.
Just nu under en övergångsperiod innan reglerna trätt i kraft kan förvirring uppstå. Artikeln är med andra ord skriven utifrån de regler som gäller från 1:a mars eftersom dessa regler är så gynnsamma att jag menar att det är värt att vänta in denna tidpunkt, 2020-03-01.
 

Film som beskriver attefallshus regler illustrativt

 

Regler i korthet för attefallshus

 • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Dessa attefallshus går under komplementbostadshus i plan och bygglagen
 • Byggarean får maximalt uppgå till 30 kvadratmeter (från 20200301) för komplementbostadshus och 25 kvm för komplementbyggnader
 • Den högsta nockhöjden är 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter men beror även på uppfinningsrikhet (t.ex. kan källare eller loft byggas för att öka boendeytan).
 • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
 • Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
 • Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.
 • Ett befintligt hus får byggas till om max 15 kvm.

 

Historien och syftet bakom attefallsreformen

Stefan Attefall

Stefan Attefall – initierade attefallsreformen

Syftet med reformen som Stefan Attefall som bostadsminister lade fram och som beslutades av riksdagen 2014 hade syftet att skapa fler enklare och billigare bostäder. Lagen om “attefallshus” trädde i kraft 2 juli 2014 och innebär att det är tillåtet att utan bygglov bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementhus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Sedan dess har reglerna ändrats men intentionen har varit densamma.
 

Nya regler för 30 kvm attefallshus med boendestandard

Ett attefallshus på 30 kvm

Syftet med attefallsreformen är som sagt att skapa fler bostäder. Politikerna har återigen gjort det de kan som inte kostar dem själva pengar. Vi applåderar såklart reformen men den är också enkel att genomföra eftersom den inte kostar något att införa. Det är ju privatpersoner och möjligen företag som ska betala och sen möjligen hyra ut denna bostad.
Det är det man hoppas på och vi tror det kommer bli så också.

Mot denna bakgrund så är det logiskt att det för tillfället bara är sk komplementbostadshus som innefattas av reglerna för 30 kvm. Detta införs som sagt 2020-03-01 i PBL, plan och bygglagen.
 

25 kvm attefallshus – för garage, växthus, förråd mm

Lundqvist trävaru attefallsgarage

Ett attefallsgarage – en typiskt komplementbyggnad med maxgräns på 25 kvm

För hus såsom garage, växthus och andra typer av byggnader som inte har boendestandard (sk. komplementbyggnader) så gäller de regler som instiftades från början, dvs 25 kvm.
Garage, växthus, förråd mm ses inte som något du kan bo i permanent och därmed behöver du inte samma standard på byggnaden. Men byggnaden adderar heller inte tillräckligt till reformens syfte enligt politikerna och man har därmed för tillfället inte ändrat reglerna. Därmed gäller fortfarande 25 kvm för dessa byggnadstyper.
 

15 kvm bygglovsfritt för tillbyggnader

Attefallsreglerna gäller inte bara för nya hus utan även för tillbyggnader. I korthet gäller att du får göra en tillbyggnad på ett befintligt en- eller tvåbostadshus om 15 kvm bygglovsfritt.
Man får bara göra en tillbyggnad på det befintliga huset.

Precis som med attefallshuset så får huset inte byggas till närmre än 4,5 m från tomtgräns. Tillbyggnader ska anmälas till kommunen.

Din tillbyggnad får byggas i samma höjd eller lägre som det befintliga huset.

Det är bruttoarean som räknas för tillbyggnader

Tyvärr har man av någon anledning tagit bruttoarean som gränsdragande area. Det betyder att du exempelvis bara får ha en våning om du vill bygga till ett tvåplanshus med 15 kvm.
Den får därmed inte ha en area som kan inredas om mer än 15 kvm.

Attefallsreglerna står över detaljplanen

Attefallsreformen går ut på att man inte provar en ny byggnad mot detaljplanen, förutsatt att man håller sig inom ramarna för vad reglerna tillåter.
Detta är något kommunerna haft endel svårigheter att faktiskt hålla sig till, läs t.ex. stycket om prickad mark.
Men då ska du stå på dig och skicka dem informationen från boverket till dem. Det är poängen med hela reformen att inte pröva byggnaden mot detaljplanen.

 

Kommun kan kräva bygglov i vissa fall för attefallshus

Även om Attefallshus är bygglovsbefriat kan kommunen kräva bygglov:

 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Strandskydd, se separat stycke om strandskydd

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, gäller fortsatt.

 

Strandskydd för attefallshus nära vatten

Strandskyddet styrs av miljöbalken som går in och avser att skydda 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Därmed är dessa zoner vad vi förstår fredade även för attefallshus.
Dvs du kan inte bygga där om du inte fått godkänt av kommunen. Kolla med din kommun vilka regler som gäller nära vatten i din kommun.

Regler för placering - att bygga i tomtgräns

När du ska bygga i tomtgräns behöver du grannens tillstånd. Har du det ska attefallsreglerna ses som uppfyllda. Se till att få godkännandet skriftligt.

Regler för placering - att bygga på prickad mark

regler för attefallshus på prickad mark

Regler för attefallshus på prickad mark - äldre detaljplankarta

Du får bygga attefallshus på prickad mark. Precis som jag skriver här så är detta mot syftet med reformen. Detta eftersom prickad mark styrs från detaljplanen. Och eftersom syftet med hela reformen är att attefallsreglerna står över detaljplanen gör att du får absolut bygga på prickad mark om övriga regler uppfylls. Observera att det kan finnas goda anledningar att det från början funnits en vettig anledning att markera marken som prickad vilket gör att du av praktiska och byggtekniska skäl inte borde bygga där. Men min personliga erfarenhet är att prickad mark kommer från detaljplaner som skapats för länge länge sen och som ofta blivit omoderna med dagens ögon. Någon kommunperson tyckte för länge, länge sen tyckte att denna mark ska skyddas av någon anledning. Så var det för min egen del. Men det hanterar vi inte i denna artikel.

Olika frågeställningar och specialfall

Här är några specialfall som vi stött på rörande frågeställningar som rör attefallsreglerna. Dessa kommer vi besvara inom kort.

Hur många attefallshus får man bygga på en tomt?

Du får bygga flera attefallshus på tomten, men den totala ytan på dessa två hus är max 30 kvm.

Bygganmälan - när behövs en ansökan?

Det finns anmälningspliktiga attefallshus och byggnader som inte kräver en anmälan. Bygganmälan utförs via en digital eller en fysisk blankett som lämnas in till kommunens byggnadsnämnd.

 • För komplementbostadshus behöver alltid en bygganmälan.
 • För komplementbyggnader så beror det på. Kolla med byggnadsnämnden i din kommunen. Det kan vara så att en bygganmälan inte behövs.

Startbesked

Om du varit tvungen att ha en bygganmälan (se ovan) så behöver du få ett startbesked innan du påbörjar ditt byggprojekt.
Så även om du inte behöver bygglov så gäller fortfarande plan och bygglagens krav på attefallsbyggnaden. Det finns även konstruktionsregler som attefallshuset behöver uppfylla. Regelverket för det heter EKS.
Dvs du behöver uppfylla PBL's & EKS krav på konstruktion, fukt, ventilation mm mm och även en hel del miljöregler. Många överraskas över att detta tillkommer.
Därför får du inte påbörja projektet innan du fått ett startbesked om ditt projekt varit anmälningspliktigt.

Ritningar

Du kan mycket väl i samband med detta krävas på enhel del ritningar som ska tillhandahållas för att du ska få ett startbesked.
Det kan röra allt som rör konstruktion kring huset såsom takstolsritningar, va-ritningar, grundritningar osv.

Behövs en kontrollansvarig & kontrollplan?

Det förekommer att en krav på en kontrollansvarig ställs från kommunens sida. Då kommer en kontrollplan att upprättas i såfall.

Slutbesked

Även denna del gäller bara om du har haft ett startbesked. Dvs för hus som inte har anmälningsplikt så behövs inte ett slutbesked. Innan du fått slutbeskedet får du inte börja använda ditt attefallshus om inget annat sägs. För attefallshus har kommer lite olika praxis rörande detta. Vissa är mer givmilda med att avtala bort slutbeskedet. Har detta inte gjorts så behöver du därmed ett slutbesked.

Tillåten maxhöjd på ett attefallshus

Den högsta nockhöjden är 4 meter. Det betyder att den utvändiga tillåtna höjden är 4 meter.

Tillåten höjd på attefallshus i en sluttning

regler Attefallshus lutande tomt sutteräng

Medelnivån gäller för attefallshus på lutande tomt - sutteräng

Fler och fler hus byggs på tomter som lutar, sk sutteränghus. För sutteränghus så gäller vad vi förstår utifrån diskussioner med kommuner att det är medelmarknivån du kan utgå ifrån när du beräknar den maximala taknockhöjden för ett attefallshus.

Bilder på "det första Attefallshuset"

Foto: attefallshus.se