Attefallshus regler 2022

Allt du behöver veta om regler för attefallshus

Har du en fråga om regler för attefallshus? Ställ din fråga här så svarar vi.

attefallshus regler
Vi går igenom vilka regler som gäller för t.ex. höjd, strandskydd, bygglov, grannar med mera.
Den 15 januari 2020 ändrades lagen så att komplementbostadshus nu kan byggas med 30 kvm. From 1:a mars 2020 så får därmed attefallshus byggas med 30 kvm. From 1 Augusti 2020 får även komplementbyggnader vara 30 kvm, tidigare endast 25 kvm.

Syftet med attefallsreformerna har varit att skapa fler bostäder genom att tillhandahålla möjligheten att bygga små komplementbostadshus och komplementbyggnader bygglovsfritt. Det betyder att attefallsreglerna står över den detaljplan som kommunen tagit fram.

Regler i korthet för attefallshus

 • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Dessa attefallshus går under komplementbostadshus i plan och bygglagen
 • Byggarean får maximalt uppgå till 30 kvadratmeter (från 2020-03-01) för komplementbostadshus och 30 kvm för komplementbyggnader (från 2020-08-01)
 • Den högsta nockhöjden är 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter men beror även på uppfinningsrikhet (t.ex. kan källare eller loft byggas för att öka boendeytan).
 • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
 • Bygget av ett attefallshuset måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
 • Ett krav för att få bygga ett attefallshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.
 • Ett befintligt hus får byggas till om max 15 kvm (läs mer om tillbyggnad attefallshus härläs mer om tillbyggnad attefallshus här).
Nytt förslag antogs av Riksdagen – 17/6 – även komplementbyggnader får byggas 30 kvm

Även komplementbyggnader kommer från 1:a augusti att omfattas av attefallshusreglerna och kan byggas upp till 30 kvm jämfört mot tidigare 25 kvm. Det betyder att även enklare byggnader såsom garage, förråd mm och som inte ska användas för boende får byggas bygglovsfritt så länge attefallsreglerna uppfylls och du får därmed 5 extra kvadratmeter.

Läs mer om förslaget från Riksdagens civilutskottets här och vad vi anser.

 

Använd internlänkarna för att lättare klicka dig till rätt stycke om regler

Film som beskriver attefallshus regler illustrativt

Historien och syftet bakom attefallsreformen

Stefan Attefall
Stefan Attefall – initierade attefallsreformen
Syftet med reformen som Stefan Attefall som bostadsminister lade fram och som beslutades av riksdagen 2014 hade syftet att skapa fler enklare och billigare bostäder. Lagen om “attefallshus” trädde i kraft 2 juli 2014 och innebär att det är tillåtet att utan bygglov bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementhus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Sedan dess har reglerna ändrats men intentionen har varit densamma.

Förslag om ändring av bygglov för attefallsregler

Under sommaren 2021 presenterades ett förslag, som syftar till att ansöka om bygglov för attefallshus. I det stora hela sker det inga förändringar för byggnation av attefallshus, annat än att man behöver ansöka om bygglov som prövas mot de nuvarande attefallsreglera. Attefallsreglerna står över detaljplanen, vilket gör att så länge reglerna uppfylls kommer ett potentiellt bygglov att gå igenom. Syftet med reformen är att undvika potentiella svartbyggen och få en bättre överblick över vad som byggs. Den stora nackdelen blir istället en större mer utdragen process med kommunen som kan innebära väntan på besked, samt att det kan tillkomma en avgift för administreringen av bygglov.
Detta är än så länge endast ett förslag och som skall utredas.

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  Nya regler för attefallshus
  Hej, i somras läste jag att det kom förslag att attefallshus skall bli bygglovspliktiga (om de skall inredas som bostad). Men jag förstår inte vad det innebär rent konkret. I mitt fall så har jag kvar prickmark på tomten som jag någon gång tänkt bygg
  Läs mer

Byggytan är 30 kvm bygglovsfritt

Idag gäller samma regler för komplementbostadshus och för komplementbyggnader. Under en övergångsperiod 2020 så gällde olika regler men från 1:a augusti 2020 så är reglerna samma för dessa byggnadstyper.

När man ska räkna ytan man får bygga så är det fasadyttermåttet som gäller. Dvs ytan huset tar på marken när man mäter upp för attefallshuset grund plus fasadens tjocklek. Ofta är den 2 cm “större” på alla sidor eftersom fasaden hänger utanför grunden sett till måtten.

Så när det kommer till hur stor yta du får invändigt spelar tjockleken på väggarna in. Speciellt i komplementbostadshusen som har högre krav på energieffektivitet (dvs mer isolering behövs).

Här är frågor om attefallshus och hur stort man får bygga:

 • Micke på attefallshus.se
  Bo- eller biarea eller inget av dem
  Hej Micke Vilken area skulle du säga att ett Attefallshus går under Förutsättning att det har ett bra klimatskal, pentry, våtrum och rätt takhöjd osv Idag finns inget som beskriver detta i dagens mätregler för Area och volym för husbyggnader Bruksare
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Hur räknas 30 kvm ut till attefallshus
  Hej räknas attefallshus i bruttoarean på huset Hej Danni, Ytan i attefallshus beräknas utifrån fasadyttermåtten. Med Vänlig Hälsning Mikael Asp-Tjällden Attefallshus.se
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  vad e max area?
  Hej… Undrar hur stor attefallshus får vara i dagens läge?? Jag har hört att man får bygga upp till 50kvm attefalshus? mvh Robert Hej Robert, Bygglovsfritt och för att det ska klassas som attefallshus är 30 kvm max. Med Vänlig Hälsning Mikael As
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Ingår grundisolering i byggyta?
  Hej, Planerar bygga ett Attefallshus i en sluttning. Planerar att gjuta en platta med ca 1 m murblockvägg på 2 sidor (där marknivån ligger ca 0,5-1m över golvnivå). På övriga sidor kommer trävägg gå ända ner till betongplattan. Utanför “murbloc
  Läs mer

Nya regler för 30 kvm attefallshus

Ett attefallshus på 30 kvm

Det är numera samma regler för alla attefallshus. Man får bygga 30 kvm attefallshus, oavsett om du ska bygga komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Skillnaden är standarden enligt boverkets byggregler som ställer högre krav på ett komplementbostadshus.

Tidigare regler om 25 kvm attefallshus – för garage, växthus, förråd mm

Lundqvist trävaru attefallsgarage

Ett attefallsgarage – en typiskt komplementbyggnad med maxgräns på 25 kvm
Tidigare gäller speciella regler för byggnader såsom garage, växthus och andra typer av byggnader som inte har boendestandard (sk. komplementbyggnader). Då fick man bara bygga 25 kvm eftersom det inte ansågs bidra till fler bostäder i Sverige vilket var syftet med attefallsreformen.

Numera har reglerna harmoniserats och därmed får även garage, växthus, förråd mm också byggas 30 kvm.

15 kvm bygglovsfritt för tillbyggnader

Attefallsreglerna gäller inte bara för nya hus utan även för tillbyggnader. I korthet gäller att du får göra en tillbyggnad på ett befintligt en- eller tvåbostadshus om 15 kvm bygglovsfritt.
Man får bara göra en tillbyggnad på det befintliga huset.

Precis som med attefallshuset så får huset inte byggas till närmre än 4,5 m från tomtgräns. Tillbyggnader ska anmälas till kommunen.

Din tillbyggnad får byggas i samma höjd eller lägre som det befintliga huset.

Det är bruttoarean som räknas för tillbyggnader

Tyvärr har man av någon anledning tagit bruttoarean som gränsdragande area. Det betyder att du exempelvis bara får ha en våning om du vill bygga till ett tvåplanshus med 15 kvm.
Den får därmed inte ha en area som kan inredas om mer än 15 kvm.

Attefallsreglerna står över detaljplanen

Attefallsreformen går ut på att man inte provar en ny byggnad mot detaljplanen, förutsatt att man håller sig inom ramarna för vad reglerna tillåter.
Detta är något kommunerna haft endel svårigheter att faktiskt hålla sig till, läs t.ex. stycket om prickad mark.
Men då ska du stå på dig och skicka dem informationen från boverket till dem. Det är poängen med hela reformen att inte pröva byggnaden mot detaljplanen.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Är 30kvm OK även om detaljplan säger 15kvm?
  Hej Micke! Har idag en 50+ år gammal bod om ca. 30 kvm på tomten som jag vill riva och istället uppföra en komplementbostad, vilket jag förstår nu är tillåtet utan bygglov. Gällande detaljplan (laga kraft 2006) specificerar dock att “frisående
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Detaljplan vs. attefall
  Hej, Våran fastighet ligger inom ett planlagt område och vi får bebygga med 125 kvm bostad och 20 kvm komplementbyggnad enligt planen. Vi har redan nått upp till 125 kvm för bostaden och vill gärna bygga ett uterum/växthus som sitter ihop med huset.
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefall totalbyggnad på tomt i kvm
  Fråga från Vincent Kommunen hävdar att de tycker att tomten är för liten för ett attefallhus. Vi har ett parhus varvid grannen godkänt byggnad vid tomtgränsen. För att få en uppfattning så har tomten ett parhus och är på 371 kvm. Boverkets regler är
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Övertrumfar attefallsreglerna alla detaljplaner
  Fråga från Mari Hej! Hej, här på sidan står det att atterfallshus får strida mot detaljplanen. Dock säger min kommun att där jag bor krävs bygglov för alla komplementsbyggnader och vi inte får bygga på prickad mark. Prickad mark är från vägen och 10m
  Läs mer

Kommun kan kräva bygglov i vissa fall för attefallshus

Även om Attefallshus är bygglovsbefriat kan kommunen kräva bygglov:

 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Strandskydd, se separat stycke om strandskydd

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, gäller fortsatt.

Strandskydd för attefallshus nära vatten

Strandskyddet styrs av miljöbalken som går in och avser att skydda 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Därmed är dessa zoner vad vi förstår fredade även för attefallshus.

Attefallsreglerna är inskrivna i lagen. Dvs de står över detaljplanen om inget annat sägs.
Men även strandskyddet regleras i lagen och kan också regleras extra i detaljplanen. Du hittar strandskyddsreglerna i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. Så strandskyddsreglerna står över attefallsreglerna och fungerar därför precis som innan.

Dvs du kan inte bygga där om du inte fått godkänt av kommunen. Kolla med din kommun vilka regler som gäller nära vatten i din kommun.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Bygga till/utöka befintlig gäststuga
  Hej, Jag har idag en byggnad som fungerat som gäststuga och som stått där sedan 60-talet. Den står ca 3-3,5 meter från vattnet, och i sjön är en vattentäckt. Nu är frågan om du tror att jag skulle kunna utöka befintlig/renovera upp till en 30kvm bolu
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga attefallshus på bebyggd strandtomt
  Hej! Vi har en stuga på strandtomt vid en insjö. Inga andra hus nära tomtgräns. Vi skulle vilja bygga ett attefallshus i närheten av vår befintliga stuga. På grund av tomtens storlek så behöver vi bygga cirka 20 meter från vattnet. Är det möjligt uti
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Strandlags regler
  Planerar att bygga en Atterfallsstuga som komplementhus på en redan strandlagsbefriad tomt. Är det tillåtet? Hej Göte, Lite ovanligt. Förekommer mig veterligen ibland t.ex. när man har konstgjorda sjöar. Detta är som jag ser det något som regleras i
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Dröm Boende Sjö Hav Möjlighet
  Hej! Jag har en dröm att skaffa ett boende med havet eller en sjö precis i min bakgård med en brygga som jag vill förverkliga. Hur kan jag förverkliga denna dröm helt enkelt? Jag vill fortfarande bo i närheten till en storstad men gärna lite på utkan
  Läs mer

Regler för placering – att bygga i tomtgräns

När du ska bygga i tomtgräns behöver du grannens tillstånd. Har du det ska attefallsreglerna ses som uppfyllda. Se till att få godkännandet skriftligt.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Bygga över tomtgräns
  Hej, jag äger två fastigheter, sidan om varann. Får jag bygga min attefall med halva/halva på vardera fastighet? Dvs gränsen går mitt i attefallen? Jag som fastighetsägare godkänner detta👍🏻. Det är ju ok med förråd…men nu gäller det e
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga närmre än 4,5 m från tomtgräns
  Hej Micke! Vi har ett gammalt bykhus som ligger 0,75 m från tomtgränsen. Tanken är att riva det och bygga ett Attefallshus på den befintliga betongplattan. Det nya Attefallshuset ska användas som komplementbyggnad. Krävs grannens medgivande för att u
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Var mäter man avstånd till tomtgräns
  Tänker bygga en attefalls tillbyggnad på 24m2 med måtten 6*4 m och har fått tillstånd av granne att bygga 2 m från tomtgränsen..Nu undrar jag varifrån man mäter? Från fasadens utsida eller ska man mäta från takutsprånget?.om det är från vägg hur stor
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefall mot Planbestämmelser
  Hej Jag har en omvänd fråga Vår detaljplan säger 1.5 m till tomtgräns mot granne för ett komplementhus Har ju bara hört talas om Attefall 4.5 m mot granne Kan jag få igenom detaljplanens avstånd då jag anmäler mitt kommande Attefallsbygge Hej Torbjör
  Läs mer

Tomtgräns mot allmänning

Att bygga attefallshus mot allmänning är dessvärre rätt hårt styrt om du har en detaljplan. I icke detaljplanerade områden kan du säkert ha bra chans att få igenom det.

Eftersom man ser att allmänheten har ett berättigat intresse av markområdet som kallas allmänning, så kan man inte med enkelhet få tag i alla intressenter som kan tänkas höras om ditt attefallshus. Det gör att du inte kommer få godkänt för detta , om inte kommunen missar eller struntar i det.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Närmsta granne är stadens mark
  Jag har en hörntomt och vill bygga attefallshus anlagt precis på min tomtgräns. Min granne med mindre än 4,5m avstånd blir alltså kommunens mark. Är det då så att jag ska fråga kommunen? Vad är skillnaden mellan att fråga kommunen och söka bygglov? H
  Läs mer

Regler för placering – att bygga på prickad mark

regler för attefallshus på prickad mark

Regler för attefallshus på prickad mark – äldre detaljplankarta
Du får bygga attefallshus på prickad mark. Syftet med reformen är att attefallsreglerna står över detaljplanen om inget annat sägs. Och prickad mark styrs från detaljplanen.

Därför får du absolut bygga på prickad mark om övriga regler uppfylls.
Observera att det kan finnas goda anledningar att det från början funnits en vettig anledning att markera marken som prickad vilket gör att du av praktiska och byggtekniska skäl inte borde bygga där. Och om ditt tilltänkta attefallshus byggs nära grannar är det min erfarenhet att kommunerna bråkar mera, fast jag menar att de inte har rätt till det.

Men min personliga erfarenhet är att prickad mark kommer från detaljplaner som skapats för länge länge sen och som ofta blivit omoderna med dagens ögon. Någon kommunperson tyckte för länge, länge sen tyckte att denna mark ska skyddas av någon anledning. Så var det för min egen del.
Men det hanterar vi inte i denna artikel.

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus på prickad mark
  Hej, Vi har prickad mark runt vår tomt som ligger mot kommunens mark. Vi vill gärna bygga ett attefallshus men har per telefon blivit nekade till det då attefallshuset kommer hamna på prickad mark (4,5m) från tomtgräns. Finns det nån bra information/
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  bygga på streckad mark detaljplanen
  jag bor och äger en familjshus i Tibro jag vill bygga ut min entre ,som idag har ett tak på 3 m2 och trapp ner (källare på huset ) jag vill nu öka entre tak och golv till 4×2 meter 4m utmed huset det är 12 meter till tomtgräns gatan ,enligt Deta
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Prickmark attefallshus
  Får man bygga Attefallshus på prickmark, t.ex 6 m bred prickmark och ahuset går in med ena hörnet på prickmarken och hamnar 1,5 m från tomtgräns. Grannen har lämnat sitt medgivande till närmare än 4,5 m Hej Eva, Reglerna är tydliga enligt mig. * Atte
  Läs mer
 • Attefall, 30kvm och källare prickad mark
  Fråga från Mårten Hej Mikael. Skulle vilja bygga Attefallare, 30kvm, med källare i slänt som är prickad. Kan detta gå för sig. Mvh Mårten Svar från Micke Hej Mårten, Om du uppfyller attefallsreglerna i övrigt så får du bygga på prickad mark. Att mark
  Läs mer

Tomtens byggrätt

Attefallsreglerna står över detaljplanen. Därför får du bygga ett attefallshus även om du har uppnått maxgränsen för din byggrätt.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Inom/utom total byggnadarea
  Hej! Om en tomt får bebyggas med 10 procent av tomtytan, ingår attefallsbyggnad inom de 10 procenten? Eller kan man bygga attefallsbyggnad utöver 10 procent? Mvh Anna Hej Anna, En tomts byggrätt är en del av detaljplanen och attefallsreglerna står öv
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga tillbyggnad till 33kvm
  Hej. Bor i ett så kallat studiohus på 33kvm. Det är en bostadsrätt. Kan jag bygga ut på ett rum till? Behövs det byggnadslov? Hur många kvm får man ha? Har du koll vad det skulke kunna kosta? Med vänlig hälsning, Annika Hej Annika, Attefallsreglerna
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Ingår attefallshus i totala byggytan?
  Hej! Vi kollar på en tomt där man får bygga maximalt 120+50m2. Kan man uppföra ett attefallshus utöver det, eller ska det räknas in i de 50m2? Med vänlig hälsning, Delina Hej Delina, Attefallshus står över detaljplanen och är bygglovsfri. Detta inneb
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Utnyttjat max byggyta- bygga attefallshus
  Har utnyttjat hela tillåten byggyta på 250 kvm. Är det då ok att även bygga en Attefall på 30 kvm? Hej Kenneth , Ja – det ska vara det. Stå på dig för kommunerna kan bråka. Attefallshus står över detaljplanen och är inte en del av din byggrätt
  Läs mer

Krävs bygglov för att bygga fler än ett attefallshus

För dig som önskar bygga fler än ett attefallshus är det möjligt, men kräver bygglov. Ett attefallshus är implementeringen av ett bygglovsfritt hus på max 30kvm och inte själva huset i sig. Du kan därmed bygga hur många hus som helst på 30kvm men de kommer inte längre klassas som attefallshus, utan kräver bygglov. Du kan därmed bara ha ett attefallshus på din tomt, men oändligt många hus på 30kvm så länge ditt bygglov går igenom.

Dock kan du enligt attefallsreglerna bygga flera bygglovsfria hus och klassa dem som attefallshus, så länge deras gemensamma byggyta inte upptar mer än 30kvm.

Det råder också skillnad på attefallshus, tillbyggnad med attefallsreglerna och friggebod, varpå du kan bygga alla tre bygglovsfritt så länge de uppfyller respektive regler.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  2 attefallshus på 15 kvm
  om jag bygger till mitt bostadshus med 15 kvm som attefallstiibyggnad, får jag då även bygga 15 kvm fristående attafallshus? jag har redan en friggebod på 10 kvm på tomten. Hej ola, Det går bra enligt attefallsreglerna. Med Vänlig Hälsning Mikael Asp
  Läs mer

Olika frågeställningar och specialfall

Här är några specialfall som vi stött på rörande frågeställningar som rör attefallsreglerna. Dessa kommer vi besvara inom kort.

Bygglov & kulturhistoriskt område

Attefallsreglerna står över detaljplanen, men reglerna är inte helt fria. Men om ett specifikt uttalat område har utökad bygglovsplikt måste attefallshus per definition prövas mot detaljplanen oavsett vad. Med det sagt är inte attefallsreglerna perfekta. Dvs kommunen tycker det är känsligt att bygga där men har inte skrivit så i detaljplanen på rätt sätt och då kan man få bygga där. I fall som detta får man söka bygglov och i de fall det inte går igenom strida i högre instanser. För att skapa tydlighet i vad som gäller så kan man överklaga till
länsstyrelsen och följt de lagliga vägar som finns. Dvs ovanför länsstyrelsen finns sedan mark och miljödomstolen och sedan mark och miljööverdomstolen man kan överklaga till om man vill pröva
ärendet.

Den rättsliga instansen över länsstyrelsen är tingsrätten som utgörs av mark och miljödomstolen. Hit får man överklaga nedslagnignar ifall man inte skulle få godkänt.

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  kulturhistoriskt värdefullt område.
  Hej Micke, Vår anmäla om nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnad (attefallshus) blev inte beviljat och anledningen är att området som omfattas av ansökan är beläget inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Hur kan man gå vidare med detta?
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygglov inom Kulturhistoriskt område
  Hej Micke, Vi bor i ett småkalla kulturhistoriskt område och har en tomt på 1000 kvm. I vår detaljplan står det att vissa tomter behöver bygglov för attefallshus. Det står tydligt vilka tomter det gäller och vår står INTE med i den listan. Vi får änd
  Läs mer

Hur många attefallshus får man bygga på en tomt?

Du får bygga flera attefallshus på tomten, men den totala ytan på dessa två hus är max 30 kvm.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Hur många får man bygga?
  Hej. Jag undrar hur många attefallshus man får bygga på en tomt? Har jag fattat rätt att det är ett Attfalls hus 30 kvm med indraget vatten etc PLUS ett Attefalls hus 30 kvm utan vatten men som förråd, garage eller liknande. Dvs 2 st totalt på en tom
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Integrera attefallare med friggebod?
  Hej. Min fråga handlar om man på något sätt får bygga ihop en attefallare med en friggebod. Jag har en friggebod på 12 kvm och en attefallare på 25 kvm på var sin sida om huset som byggdes 2013 resp 2018. De nya attefallsreglerna tillåter 30 kvm och
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus och fritidshus
  Eftersom man inte får ha två attefallshus på tomten (jag skulle vilja ha en 30 o en 25…. ) då undrar jag… får jag lov (om jag får bygglov) att isf bygga ett fritidshus på säg 50 kvadrat å sedan en attefall på 30? Ann Hej Ann, Attefallshus
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Hur många på en tomt?
  Hej Har en tomt i Vallentuna utanför stockholm i ett vila område. Har byggt för två år sedan en villa och sålt i samma område. Tänkte om man skulle bygga flera attefalls hus på tomten istället för en villa. vet du hur många man får bygga? tomten är b
  Läs mer

Bygganmälan – när behövs en ansökan?

Det finns anmälningspliktiga attefallshus och byggnader som inte kräver en anmälan. Bygganmälan utförs via en digital eller en fysisk blankett som lämnas in till kommunens byggnadsnämnd.

 • För komplementbostadshus behöver alltid en bygganmälan.
 • För komplementbyggnader så beror det på. Kolla med byggnadsnämnden i din kommunen. Det kan vara så att en bygganmälan inte behövs.

Tekniskt samråd – startmöte

Du kommer i svaret från kommunen på din bygganmälan få besked från kommunen om du behöver ha ett sk tekniskt samråd. Det är således byggnadsnämnden som kallar till mötet. Detta möte behövs om ditt attefallshus kräver en kontrollansvarig eller vissa andra förutsättningar.

Utifrån de nya reglerna lär det tillämpas på det sättet att 30 kvm attefallshus kommer kräva tekniskt samråd, medans 25 kvm attefallshusen inte kommer göra det om de klassificeras i bygganmälan som en komplementbyggnad. Det är min tro.

Det tekniska samrådet existerar för att upprätta en kontrollplan som visar på att man uppfyller lagar och regler såsom PBL, EKS mfl.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Bygga stuga
  Fråga från Andreas Har en stuga på 30kvm som är uppbyggt med garaget som oxå är 30 kvm Stugan är för gammal för renovering/dåligt skick Tänkte ha som gäststuga till mina 2 barn Min fråga är kan man riva och bygga upp en ny som är/ ser likadant ut, ty
  Läs mer

Startbesked

Om du varit tvungen att ha en bygganmälan (se ovan) så behöver du få ett startbesked innan du påbörjar ditt byggprojekt.
Så även om du inte behöver bygglov så gäller fortfarande plan och bygglagens krav på attefallsbyggnaden. Det finns även konstruktionsregler som attefallshuset behöver uppfylla. Regelverket för det heter EKS.

Dvs du behöver uppfylla PBL’s & EKS krav på konstruktion, fukt, ventilation mm mm och även en hel del miljöregler. Många överraskas över att detta tillkommer.
Därför får du inte påbörja projektet innan du fått ett startbesked om ditt projekt varit anmälningspliktigt.

Ritningar

Du kan mycket väl i samband med detta krävas på enhel del ritningar som ska tillhandahållas för att du ska få ett startbesked.
Det kan röra allt som rör konstruktion kring huset såsom takstolsritningar, va-ritningar, grundritningar osv.

Behövs en kontrollansvarig & kontrollplan?

Det förekommer att en krav på en kontrollansvarig ställs från kommunens sida. Då kommer en kontrollplan att upprättas i såfall.

Slutbesked

Även denna del gäller bara om du har haft ett startbesked. Dvs för hus som inte har anmälningsplikt så behövs inte ett slutbesked. Innan du fått slutbeskedet får du inte börja använda ditt attefallshus om inget annat sägs. För attefallshus har kommer lite olika praxis rörande detta. Vissa är mer givmilda med att avtala bort slutbeskedet. Har detta inte gjorts så behöver du därmed ett slutbesked.

Tillståndets giltighetstid

Även om attefallshus är bygglovsbefriade, så krävs det att man göra en bygganmälan för att kommunen ska kunna övervaka pågående projekt. Giltigheten på bygganmälan är densamma som för bygglov, dvs fem år från utfärdat startbesked.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Hur lång tid har man på sig?
  Hejsan. I startbeskedet framgår att det krävs slutbesked, men finns det en tidsbegränsning på hur lång tid bygget får ta? Själva huset är klart men en del markarbete är kvar för att åstadkomma rätt yttermått och jag vågar inte be om slutbesked innan
  Läs mer

Tillåten maxhöjd på ett attefallshus

Den högsta nockhöjden är 4 meter. Det betyder att den utvändiga tillåtna höjden är 4 meter.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Måste man återfylla mot källarvägg
  Hej jag undrar om man måste återfylla med massor mot källarväggen vid bygge i sutteräng Jag menar, kan man lämna ca en meter på baksida samt sidor och endast klä in det med tex trädäck och trappor på sidorna Då slipper man ju problem med fukt och hål
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Max höjd på atterfallshus
  Om man ska köpa ett atterfallshus från er, hur högt får det vara och är det tillåtet att ha två våning på 30kvm i så fall? Hej Johannes, Vi är en annonsplats. Se gärna våra annonsörer på förstasidan om det är något du gillar. Maxhöjden är 4 meter. Rä
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Höjdberäkning attefallshus med pulpettak
  Hej! Används medelmarknivå eller största höjden från mark till nock när man beräknar höjden på attefallshus med pulpettak? Hej Jan, Det är upp till nock som räknas. Medelmarknivå räknas ifall tomten lutar (sutteräng). Med vänlig hälsning, Micke
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Höjd attefallshus/Höjd bostadshus
  Hej Micke, vi vill bygga ett attefallshus på ett berg som ligger precis bredvid (ca 7 m) vår fastighet. Grunden till attefallshuset kommer att hamna högre än bostadshuset. Kan vi fortfarande bygga 4 m höjd på attefallshuset även om det hamnar betydli
  Läs mer

Tillåten höjd på attefallshus i en sluttning

Attefallsreglerna står över marklov

För dig som behöver genomföra markförändringar så kräver det i vanliga fall marklov, som är en del av detaljplanen. Var det gäller attefallshus så står attefallsreglerna över detaljplanen, som gör att du kan genomföra markförändringar utan att behöva ansöka om marklov. I de fall där kommunen vänder sig emot dig så handlar det om att stå på sig eller eventuellt vända sig till länstyrelsen

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  krav på marklov för attefall
  Hej Micke. Jag diskuterar nu med kommunen om att uppföra ett garage i form av ett attefall. Det finns i princip bara en plats på tomten där jag kan placera det och där är ett berg som måste sprängas bort för att jämna marken (ca. 2 meter måste sänkas
  Läs mer

Får man lov att bygga attefallshuset innan man byggt huvudbostadshuset

För att få bygga ditt attefallshus krävs det att det på tomten finns ett en- eller tvåbostadshus som ditt attefallshus skalla vara placerad i omedelbar närhet till. Men i de fall när man köper mark och önskar bygga både hus och attefallshus i samma veva, vad gäller då?
Detta står inte specifierat i attefallsreglerna, men för dig som har fått beviljat bygglov för ditt en- eller tvåbostadshus bör inte detta vara något problem. Här finns inget tydligt svar, utan det enklaste är helt enkelt att bara hålla en öppen dialog med din kommun.

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  Bygga attefallshus innan bostadshus
  Hej! Jag undrar om man kan lämna in en anmälan på att bygga ett attefallshus när man sökt ett förhandsbesked på att bygga ett hus på tomten? Vi har sökt ett förhandsbesked på en tomt för att bygga ett bostadshus men tänkte bygga ett attefallshus inna
  Läs mer
regler Attefallshus lutande tomt sutteräng
Medelnivån gäller för attefallshus på lutande tomt – sutteräng
Fler och fler hus byggs på tomter som lutar, sk sutteränghus. För sutteränghus så gäller vad vi förstår utifrån diskussioner med kommuner att det är medelmarknivån du kan utgå ifrån när du beräknar den maximala taknockhöjden för ett attefallshus.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Attefalls hus i två våningar
  Hej Micke, Jag har en kraftigt sluttande tomt; suteräng. Kan jag bygga en undertvåning under huset utan att äventyra regler för attefallsbygge? Övervåning kommer att ligga i nivå med marken och inte överstiga 4 m, som jag tror är högsta höjd till noc
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefall som souterränghus ger mer BYA?
  Såg på SVT igår ett par som byggt ett Attefallshus i souterrängform och hörde att en av de intervjuade sa att “eftersom vi har byggt i sluttning får vi plats med mer yta” och undrar om det finns möjlighet till större BYA om man bygger Att
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Försänkt golv i entréplan?
  Fråga från Kristofer Hej. Har möjlighet att bygga ett Attefallshus på vår kraftigt lutande, nästan terrasserade tomt, och tänkte därför utnyttja möjligheten med en källare för främst förvaring. Frågan är om man kan utnyttja höjden neråt som då uppstå
  Läs mer

Bilder på “det första Attefallshuset”

Foto: attefallshus.se

Avstånd till befintliga huset

Det är en vanlig frågeställning hur nära eller långt bort från det befintliga en- och tvåbostads huset som man får bygga attefallshuset. Här är det upp till kommunen att fatta beslut då reglerna är luddiga. Boverket specificerar att huset ska placeras i det befintliga husets absoluta närhet.
Utifrån hur reglerna har applicerats så bör kommunen godkänna attefallshus som placeras max 10-20 meter från huset.

Går man tillbaka till varför attefallsreglerna alls infördes så är just denna regel en av de vi gillar minst. Meningen är ju att vi ska skapa fler bostäder i Sverige. Då bör inte avståndet till det befintliga huset spela så stor roll som det verkar göra idag.

Var det gäller minsta avstånd finns inte det helt förtydligat och är återigen upp till din kommun. Huset skall ju klassas som en fristående byggnad och inte uppfattas som sammanlänkade.
En vanlig respons från kommuner har dock varit att de anser “fristående” motsvara att man ska kunna måla väggarna mellan husen. Det gör att man kan gå mellan attefallshuset och bostaden, samt att du ska kunna måla dess motsvarande väggar.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus parallellt med garage
  Hej ! Får man bygga ett attefallshus som komplementsbyggnad, garage, parallellt med ett befintligt garage ( 50 kvm ) och isåfall hur nära får det stå ? Mvh Svante Hej Svante, Finns inga prejudikat på hur nära man får bygga. Har hört om 500 mm till en
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Minimum avstånd huvudbyggnad-attefallshus
  Hur nära huvudbyggnaden får attefallshus stå? Finns det några scenarier där det skulle kunna vara tillåtet att bygga attefall på prickat område mot allmänning närmre tomtgränsen än 4,5 m? Hej Jonas, Hej Jonas, Det är två frågor. 1) Finns mer prejudik
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga attefallstillbyggnad nära garage
  Hej Micke! Vi vill bygga en attefallstillbyggnad på en befintlig betongplatta som sammanbinder huvudbyggnaden och garaget. Uterummet vi har är trasigt och går inte att använda. Vi undrar hur nära garaget vi kan bygga en attefallstillbyggnad utan att
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygglov vid mer än 30meter?
  Hej, Om jag vill bygga ett attefallshus som en sommarbostad om det ska ligga mer än 30 meter från huvudbyggnaden, kan jag då söka bygglov? Vet även att man inte kan bygga Attefallshus som ensam fastighet på en tomt men kan detta funka om man söker by
  Läs mer

Tillgänglighet

Det skiljer sig mellan de olika attefallstyperna hur tillgängligheten i huset måste uppfyllas. För ett komplementbostadshus är reglerna hårdare.

Se denna pdf som tagits fram av ett antal kommuner som beskriver detta på ett bra sätt.

Sammanfattningsvis beskriver dokumentet hur man ska kunna få plats med en rullstol inne i badrum och WC. Tänk också på att trösklarna ska vara utformade på ett sånt sätt så du enkelt kan ta dig fram in i badrum mm.

Hur du uppfyller dessa regler bedöms av kommunen innan du får startbesked. Om ett tekniskt samråd hålls kommer det troligen in där via kontrollplanen.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Tillgänglighetskrav på badrum/bastu
  Hej Micke! Vi planerar att bygga ett Attefalls hus med både badrum, bastu och litet kök men det användas som gäststuga/hemmakontor och så kommer vi nyttja bastun. Måste badrummet/bastu vara tillgänglighetsanpassad då? Det ska INTE användas som perman
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus på sluttningstomt
  Hej. Jag har en tomt med en bergsplatå (60% av tomten ligger på platån). Nuvarande byggnad ligger nedanför berg och ska jag bygga attefallshus måste jag bygga på bergsplatån. Detta gör att attefallshuset måste ligga högre än huset och ha en trappa up
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Handikappanpassad badrum i komplementbostadshus?
  Tänker söka bygglov för en komplementbyggnad ( 40 kvm ) som ska innehålla två sovrum, toa/dusch, hall, garderober och allrum enl regler för tillgänglighet. I komplementbostadshuset ( 30 kvm ) är det tänkt kök, allrum/matplats, och toalett. Min fråga
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Mått på toalett/badrum
  Fråga från Kristofer Hej igen! Nu har jag en fråga gällande om de angivna måtten på hygienrum för ett Attefalls-komplementbostadshus (som alltså skall ha handikappanpassat hygienrum) måste vara 1900×1700 som anges i allmänna byggregler för nybyg
  Läs mer

Bygga attefallshus utanför detaljplanerat område

Det finns fall där tomter inte lyder under någon detaljplan, vilket innebär att de är fria från bygglov. Här får utan bygglov genomföra tillbyggnader och byggnation av komplementbyggnader helt fritt. Det står även skrivet att man får uppföra flera komplementbyggnader så länge de inte anses dominera tomten.
Samma regler gäller dock för angränsar till grannar. Här gäller fortfarande 4,5 meters avstånd till grannens tomt om man inte har grannarnas medgivande.

Trots vad som är skrivet ovan så är det byggnadsnämnden som bestämmer om du bygglovsfritt får genomföra projekt så som staket högre än 1,8 m eller komplementbyggnader samt storlek på dessa. Dubbelkolla alltid med dessa, speciellt om det råder några oklarheter.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Bygga ihop 2 hus
  Hej! Får / kan man , efter ha sökt bygglov, bygga ihop 2 (attefalls)hus till ett hus på en tidigare obebyggd tomt? På landet , utanför detaljplan? Mvh Kerstin Hej Kerstin, Med bygglov får man göra allt som kommunen godkänner. Utanför detaljplanerat o
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus 200 meter från huvudbyggnaden
  Hej Vi undrar om det är tillåtet att bygga ett Attefallshus några 100 meter från huvudbyggnaden på vår landsbygdsfastighet? Hej Josefine, Det är många delar i din fråga. Bryter ner dem litegrann. Är din lantbruksfastighet inom detaljplanerat område.
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Ej detaljplanerat område
  Vi har en stor tomt i ej detaljplanerat område. Vilka regler gäller då för ett Attefalls hus/komplementshus ? Kan jag bygga en större hus än 30 kvm då vi skall använda detta komplementshus / generationsbygge för sonen eller gäster ? Hej johan, Det st
  Läs mer

Tillåten bygghöjd i förhållande till grannar

Tillåten bygghöjd på attefallshus är max fyra meter samt att huset inte för vara högre än ditt huvudbostadshus. Däremot finns det ingen bestämd höjd att förhålla sig till gentemot grannar, huruvida du skulle bygga högre än deras huvudbostad. Så länge själva attefallsreglerna följs, så är det okej att gå vidare med ditt attefallshus. I attefallsreglerna står det inget skrivet om bygghöjd i förhållande till granntomt och grannens huvudbostadshus, och därmed är det inget man bör ta hänsyn till rent regelmässigt. För en byggnad som kräver bygglov gäller därmed andra kriterier.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Räknas altan som marknivå
  Hej Jag står i begrepp att bygga ett Attefallshus. En sidan kommer att ansluta mot en altan som liger ca 40 cm över marknivån. Här vill jag att huset skall bli 4 m över altanen. På de övriga sidorna blir huset lägre och där har jag dessutom fyllt upp
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Plattans bygghöjd i förhållande till bostadshus
  Hej Angående komplementbyggnad. Finns ngn regel om hur högt en byggnad får ligga i förhållande till bostadshus och omgivande gatunivå och andra granntomten eller den egna tomthöjden. Min plattas höjd skulle hamna ca 75 cm över bostadshusets plattyske
  Läs mer

Brandregler

Gällande brandregler är dem tydliga samt otydliga. Desto närmare ditt attefallshus i förhållande till ditt bostadshus, desto tuffare blir brandreglerna. Det finns två typer av attefallshus (Komplementbostad samt komplementbyggnad), och den stora skillnaden är att en komplementbostad anses klassas som en fristående bostad. Komplementbyggnad anses inte vara en fristående bostad utan klassas som småhus, och har endast brandkrav på dess väggar och konstruktion. Även om attefallshus är fria från bygglov, kräver de en anmälan till byggnadsnämnden och därmed kan din kommun ha synpunkter på avstånd mellan hus och krav på brandregler.

Du kan läsa mer på boverkets sida om brandregler för bostadshus.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  avstånd komplementbostad brandskydd
  Hej Tack för utmärkt site. Jag vill bygga ett attefallshus som komplementbostad. Hur nära huvudbostaden får jag bygga med tanke på brandskyddsregler. Huvudbostaden är ett nybyggt Älvsbyhus och Attefallshuset hade jag tänkt skulle vara av standardtyp.
  Läs mer

Regler för altan och attefallshus

Attefallshus med altan
I attefallsreformen finns det inget skrivet som styr huruvida du får ha altan i samband med ditt attefallshus. Därmed finns det inga regler för attefallshus och altaner. Detta gör att du kan ha ditt attefallshus sammanvävt med ditt huvudbostadshus med hjälp av en altan, förutsatt att attefalslreglerna följs.

Relaterade frågor:
 • Micke på attefallshus.se
  Altan
  Hej Micke! Får ett attefallshus ha en ordentlig altan? Om det är okej, hur långt emellan bör det vara mellan den altanen och vårt boningshus altan för att de inte ska upplevas sitta ihop? Och hur är det med ett litet farstutak ovanför ytterdörren? Rä
  Läs mer

Regler för att bygga attefallshus och fritidshus

Attefallshus bygga fritidshus
Fritidshus är mindre hus större än 30kvm och som då klassas som ett en- eller tvåbostadshus, som man söker bygglov för. Fritidshus är egentligen bygglovsbeviljade hus motsvarande en huvudbostad.
För dig som har ett existerande fritidshus och vill bygga ett attefallshus gäller därmed de vanliga attefallsreglerna, då fritidshus inte har någon konflikt med dessa. Kommunen kan komma att bråka lite, men så länge attefallsreglerna uppfylls har de inget att säga till om.
Har du redan ett attefallshus och vill bygga ett fritidshus har det inte heller någon påverkan, utan du ansöker bara om bygglov hos kommunen för ett ytterliggare hus.

Relaterade frågor:
 • Micke på attefallshus.se
  Storlek på tomt
  Finns det begränsningar i regelverket om hur stor tomt måste vara för ett Attefallshus? Jag överväger att köpa ett fritidshus men den har ingen gäststuga. Tomten är endast 570 kvm. Hej Madeleine, Nej, det gäller alla en och tvåbostadshus som uppfylle
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus vid fritidshus
  Vi har ett fritidshus på 35 kvm, får man bygga ett Attefallshus på en sådan tomt? Hej Marinette, Ja det ska du få om huset bara klassats som en och tvåbostadshus. OIika kommuner gör olika bedömning av detta. Jag skulle säga att det oftast är ok. Har
  Läs mer

Vad gäller vid vattentäktsområden

Vattentäkt menas med naturligt förekommande sötvatten som används till dricksvatten och vattenförsörjning, varpå man syftar till att skydda dessa. Dessa skyddas av kommun och län.
Det finns tre olika typer av vattentäkter. Ordinarier vattentäkt, vattentäkt klassat som reserv samt nödvattentäkt.
I attefallslagen finns inget skrivet om vattentäkter, men oftast ska det inte vara några problem. Kommunen kan komma att bråka, och det kan variera beroende på vad vattentäkten klassas som. Normalt nekas attefallshus vid var man kallar försvarsområden. Alltså allmänna platser, strandskydd och kulturhistoriska områden.
Vill man bygga attefallshus vid en vattentäkt så bör man kolla med sin kommun, och skulle dessa vara bråkiga kan man överklaga till länsrätten.

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Bygga Attefallshus på Vattentäkt
  Hej VI har en Sommarstuga som står inom ett område som är klassat som vattentäkt. På boverket hittar jag inget gällande Attefal och vattentäkt bara Strandskydd vilket vi borde klara oss från… Vinns det några generella riktlinjer/Regler gällande
  Läs mer

Attefallshus & samfällighet

Attefallsreglerna tillämpas endast när det finns ett en och tvåbostadshus. Vid samfällighet, menat att ett objekt ägs och tillhör flera olika fastigheter, så kan attefallsreglerna inte tillämpas på grund av oklarheter i ägande rätt. Då får man ta den traditionella vägen fram och ansöka om bygglov.

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus på samfällighet
  Hej, min familj äger tillsammans med tre andra familjer en tomt som ligger ett litet stenkast bort från våra respektive huvudtomter. 1-2 av oss har gräns mot tomten dock har en annan granne servitut för garageplats där så i praktiken har ingen av oss
  Läs mer

Regler för att bygga Attefallshus & Attefallstillbyggnad

I attefallsreglerna finns det inget som säger att man inte får bygga ett attefallshus(max 30kvm) och en attefallstillbyggnad(max 15kvm). Det finns vissa otydliga paragrafer som motsäger det, men de är inte helt enkla att tyda. Efter kontakt med boverket är det okej att genomföra båda byggnationerna, utan bygglov med tanke på att reglerna står över detaljplanen. Kommunen kan bråka, men stå på dig och se till att reglerna uppfylls.
Med kombinationen av attefallsreglerna och attefallstillbyggnad möjliggör det så att man kan exempelvis ett gästhus samt ett uterum.

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  Attefallstillbyggnad samt ett attefallshus
  Vi har en attefallstillbyggnad på 15 kvm på fritidshuset. Kan vi då bygga ett friliggande attefallshus på 25 eller 30 kvm byggyta. Hej Elisabeth, Reglerna säger inget om att man INTE får det. Däremot finns det luddiga paragrafer som motsäger det. Eft
  Läs mer

Generella frågor om regler

Här är frågor som är lite mer generella:

 • Micke på attefallshus.se
  Detaljplan från 1951 och önskar lägga bygga in attefall och friggebod i bygglovsansökan på “huvudhuset”
  Hej! Jag sitter med en gammal detaljplan från 1951 och har få kvm att jobba med. Jag har dessutom möjlighet till komplementbyggnad på 40 kvm. Jag undrar nu om jag kan lägga till attefallskvm och friggebod kvm dvs 30 + 15 till mitt huvudhus? Tacksam f
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Gästhus 20 m2 till förråd 10m2 ?
  Jag vill bygga till ett gästhus på 20m2 utan vatten och toa till ett befintligt fristående förråd på 10m2. OK? Hej Claes, Är förrådet ett attefallshus? Om inte så behöver du först ombilda till attefallshus, sedan utöka. Då ska det vara ok så länge ma
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Köpa tomt / 3 st Attefallshus och bilda Brf
  Hej Mikael. Mikael här. Vi står i begreppet att köpa tomt och bygga tre st Attefallshus på och bilda en Brf . Och min svärmor behöver den ena och tanken är att sälja två !. Eller sälja alla tre som bostadsrätter ??. Vad säger lagen / myndigheter om d
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Regler huvudbyggnad, komplementbyggnad, attefallshus
  Hej, På min fastighet står ett bostadshus på 45 kvm. Fastigheten har en byggrätt på 100 kvm för huvudbyggnad och högst 75 kvm för uthus/garage fördelat på högst 2 byggnader varav 1 får vara högst 45 kvm. 1) Kan jag bygga ett attefallshus om högst 30
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga ut 25kvm till 30kvm
  Hej Micke, Behöver man ansöka om bygglov för att utöka 25kvm attelfallshus till 30kvm? Hej Arthur, Som jag uppfattar det krävs det en bygganmälan till kommunen. Inte bygglov. Beroende på vilken typ av byggnad, dvs komplementbyggnad eller komplementbo
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Huvudvattenledning på tomt
  Vi önskar bygga förråd på vår tomt men har en huvudvattenledning som går mitt över tomten . Är detta något som vi behöver ha kommunens tillstånd för att få bygga på eller vad gäller ? Hoppas du har ett bra svar Hej Birgitta, Hej Birgitta, Jag hade de
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Tomtgräns Altan Loft Regler
  Hej! Vi vill bygga ett attefallshus på 15 kvm boyta men som har ett loft på 10 kvm som skjuter över en underliggande altan också på 10 kvm. Vi skulle vilja bygga huset så nära tomtgränsen som möjligt. Vad jag förstår så kan man bygga altan närmare än
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga nära huvudbyggnad
  Hejsan Micke. Vi tänkte bygga ett Attefallhus intill våran huvudbyggnad. Idag står där en större bod. Ena väggen av boden står ca 1,30m från huvudbyggnaden,och vi har grannens godkännande då den hamnar ngt närmre än 4.5m. Det finns tydligen brandföre
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Är det Max 30 m2 per tomt
  Hej Jag har ett uterum på 15 m2 som är byggt som ett attefallshus. Kan jag ansöka om ett fristående attefallshus på 30 m2 Med vänlig hälsning, Micke Hej Mikael, Du har byggt en s.k. attefallstillbyggnad om jag förstår det rätt. Efter diskussioner med
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  kan attefallshus ha rund form?
  jag vill bygga attefallshus på avstyckat jordbrukstomt. Formen på huset ska vara s.k. dome, ett runt hus som smalnar av mot toppen. Är det tillåtet att bygga sånt? Förutsatt att jag har lämpliga byggritningar, Hej Sabina, Det går finfint att bygga så
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Antal hus på tomten
  Hej Är intresserad av att bygga Attefallshus som gäststuga. Har redan 2 st friggebodar, varav det ena mer som förråd. Får jag bygga Attefallshus då eller måste ena friggeboden rivas? Med vänlig hälsning, Monika Hej Monika, Du får bara ha en friggebod
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus och friggebod på tomten
  Hej Micke Vi har 2013 byggt en friggebod om 15 kvm på tomten, delvis på prickad mark, med 4,5 m från tomtgräns. Kan vi nu bygga ett attefallshus på andra sidan huvudbyggnaden och på prickad mark ? Avstånd 4,5 m från tomtgräns ( kommunen). Med vänlig
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Maximal yta?
  Hej Micke! Är det så att man kan ha en attefallstillbyggnad på bostadshuset på 15kvm + ett fristående attefalls komplement hus på 30 kvm + friggebod på 15 kvm bygglovsfritt på sin tomt? Hej Erik, Svar ja. Allt enligt attefallsreformen. Ha en fortsatt
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus St Dyrön Tjörn
  Fäår man bygga ett Attefsllshus på St Dyrön Tjörns kommun Hej Bertil, Kan inte alla detaljplaner Men med det sagt är det mycket få detaljplaner man INTE får bygga attefallshus Då ska man ha skrivit in det specifikt vilket få kommuner gjort Med vänlig
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Utbyggnad + komplementsbostad
  Hej! Tittar på en tomt där det står ett litet fritidshus. Undrar om det är möjligt att utnyttja attefallsreglerna dubbelt såtillvida att jag bygger ut det befintliga huset med 15kvm samt bygger ett komplementsbostadshus a 30kvm på annan plats på tomt
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga ihop attefallshus med huvudbyggnad
  Hej! Vi har ett attefallshus som vi vill bygga hop med vårat bostadshus. Är det möjligt? Vi hade kunnat tänka oss ha en enkel gång mellan husen, men eventuellt att vi hade velat isolera den. Mvh Matilda Hej Matilda! Enligt attefallsreglerna måste att
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallsgarage närmare allmänyta än 4,5m?
  Hej, Försöker reda ut hur nära tomtgränsen man får bygga ett Attefallshus (garage) längs med en tomtgräns som gränsar mot allmän mark följt av kommunal gata (30km/h). Garageporten kommer inte vara riktad mot gatan och tomtens nuvarande infart kommer
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Minsta tillåtna ytterväggstjocklek
  Hej, funderar på attbygga / köpa ett attefallhus och försöker maximera ”boytan”. Det skulle vara en komplementbyggnad som används för atelje / kontor på 30kvm. Vi vill göra väggen så tunn som möjligt. Hej Erik, För en komplementbyggnad finns inte såd
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Har vi för många byggnader?
  Hej, vi skulle vilja bygga ett attefallshus men vi har redan en friggebod , växthus och garaget på tomten samt huvudbyggnaden, är det för många byggnader för att få bygga ett attefallshus? Hej Felicia, Har du INTE använt attefallsreglerna spelar det
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygglov
  Jag har tänkt riva mitt fritidshus som jag äger pågrund av vattenskada & sätta upp ett attefallstuga på 30 behövs det bygglov för det ?? Hej Stefan, Det behövs bygglov om detta är det enda huset som kommer finnas när allt är klart. Med Vänlig Häl
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygglov växthus
  Hej! Jag är intresserad av att bygga ett växthus på tomten. Gärna 30m2. Men när det står att man får bygga attefallshus på 25-30m2, vad betyder det då? Många menar att man bara får bygga ett växthus på 25 m”….. Vad är då “kravenR
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  kvadratmeter överstiger 30 kvm pga källare
  Hej Micke jag undrar över byggnationen av ett attefallshus över 30 kvm. Vad gäller om du bygger ett attefallshus med en nedgrävd källare som tillsammans med övervåningen blir runt 50-60 kvm? Källaren skall grävas ned ca 1,5 m och inrymma badrum, kont
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Förråd med växthustillbyggnad – attefallskomplementbyggnad?
  Vi har ett befintligt förråd på 27 m2 som vi behöver få “bedömd” som attefallskomplementbyggnad för att frigöra byggyta för utbyggnad av vårt bostadshus. Skulle det räcka att bygga till en växthusdel på 2m2 för att byggnaden därefter skul
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Måste det finnas boningshus ?
  Hej. Vi har varit så glada över att kanske kunna bygga ett attefallshus på våra kompisars mark, men har hört nu att vi troligtvis inte får/kan göra detta nu 🙁 Är det så att det måste finnas ett boningshus på tomten ? Kompisen har nämligen köpt loss e
  Läs mer

41 svar på ”Attefallshus regler 2022”

 1. Hej,

  Hur påverkar de nya reglerna tillbyggnad av hus? Vi står i valet och kvalet att bygga ett separat Attefallshus eller bygga ut huset. Att bygga ut huset med bara 15 kvm känns väldigt fjuttigt. Vilka möjligheter skulle vi ha med de nya reglerna? Kan vi bygga ut mer än 15 kvadrat då?
  Mvh
  Åke Trosell

 2. Hej Åke, som det ser ut nu, kommer du inte att kunna bygga ut huset mer än 15 kvm med attefallsreglerna. Då gäller det istället att söka bygglov och kolla vad som är tillåtet för er tomt.

  1. Hej, jag har en friggebod på 15 kvm, men behöver en balkong på två av sidorna för att kunna måla. Kan jag göra en anmälan om atterfallshus och bygga på balkongen utan bygglov?

 3. Hej
  Kommer det i det nya lagförslaget fortsatt vara ett krav att en måste ha en huvudbyggnad på tomten för att få bygga ett komplementbostadshus, dvs jag som har en tomt som är helt tom på 1800 kvadratmeter kan alltså inte bygga attefallshus för att hyra ut till privatpersoner?

 4. Om man har tänkt att bygga en källare till sitt attefallshus, krävs det andra typer av ansökningar för att gräva t.ex. eller gäller samma regler som tidigare

 5. Hej
  vi har byggt ett förråd på knappa 9 m2 på våran tomt. Kan vi bygga ett växthus också och vad är största ytan vi kan bygga med gällande regler?

  Tack & mvh
  Andrew Carruthers

 6. Hej !
  Lite fundersam på Attefallshusets badrum. Ska det vara handikappanpassat ?
  Med vänlig hälsning Alf

  1. Hej Alf och tack för frågan,

   Det beror på vad du ska bygga för något. Om huset ska användas som permenent bostad så gäller hårdare regler.

   Om du ska kunna använda attefallshuset för permanenthus (komplementbostadshus) så gäller därmed plan- och bygglagens krav på tillgänglighet.
   Där står det att individer med rörelsehinder ska kunna ha tillgänglighet till huset. Det betyder i princip att en rullstol ska kunna ta sig fram överallt.
   Även Boverkets byggregler (BBR) har regler för detta.

   Min praktiska erfarenhet är också att kommuner faktiskt är hårda på detta. Dvs de tolkar detta hårdare.

   Hoppas det svarade på din fråga.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 7. Hej,
  En fråga angående tillåten byggnadsarea. Ex. Först och främst, jag har en huvudbyggnad på tomten (den vi bor i..). Om jag bygger ett attefallshus på 20kvm så kommer jag överskrida tillåten byggnadsarea för vårat område.

  Kringgår attefallsreglerna detta eller kommer jag få avslag på bygganmälan?

  1. Hej Claes,

   Enligt boverket så får attefallshuset strida mot detaljplanen. Det är lite det som är grejen med attefallshus, man prövar den inte mot detaljplanen via bygglovsprocessen.
   Men man måste uppfylla vissa strikta krav (se artikeln ovan).

   Detta betyder att du får bygga ett attefallshus även om du redan har använt hela byggrätten.
   Kommunens byggnadsnämnd får därmed inte neka dig rätten att bygga ditt attefallshus. Detta enligt boverkets hemsida.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 8. Hej, om man är överens med grannen kan då attefallshuset läggas på tomtgräns? Har i kontakt med kommun fått information att det minst måste vara 0,8m från tomtgräns men hittar inget stöd för det i lagstiftningen. Vad gäller?

  1. Hej Johan,
   Lagstiftningen är att huset ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Med grannes medgivande så kan den placeras närmre (dvs tomtgräns).
   Man ska dock vara noggrann med dokumentationen av detta medgivande ifall grannen flyttar.
   Att kommuner sen bråkar om detta förvånar mig inte.
   Det är lite poängen med attefallshus att attefallshusen kan strida mot detaljplanen så länge grannen ger sitt medgivande. Du får till och med bygga attefallshus på prickad mark.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 9. Ta gärna med info att kombination av Attefallshus och Friggebod får vara max 40 kvadratmeter !

 10. Är det möjligt att bygga 30 kvm Atterfallshus och 15 kvm tillbyggnad?

  1. Hej
   Det är egentligen två regelverk som jag ser det. En för tillbyggnader och en för “nytt attefallshus”.
   Dessa är frikopplade och har inget inbördes beroende.
   Dvs du får bygga både 30 kvm attefallshus och 15 kvm tillbyggnad.

 11. Hej – och tack för möjligheten för att ställa frågor 🙂

  På vår tomt finns förutom boningshuset en verkstad (25 kvm), ett uppmurad stall/hönshus (15 kvm) och en friggebod (10 kvm). Alla dessa byggnader är från för 1950-talet.

  Frågan är sen: Får vi bygga ett attefallshus (komplementbostadshus) eller ska dom befintliga byggnader räknas bort från dom 30 kvm?

  På förhand tack!

  1. Hej Henning,

   Kul att du uppskattar tjänsten.

   Ser inte att du begränsas av detta så länge inget av dessa hus klassats som ett attefallshus. Du har väl bygglov på dessa hus?
   Det viktiga är att du har ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten som dessa “bygglovsfria” regler knyts till. Det spelar ingen roll att du har andra byggnader än dessa på tomten sen innan.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 12. Hej, vi har ett gammalt, förråd/garage som nästan förfallit, men står ca 0,5 m från 2 grannars tomt. Kan man bygga Attefallshus på den grunden utan bygglov?

  1. Hej Peter,

   Du behöver grannarnas medgivande om du bygger närmre än 4,5 meter från grannarna.
   Se till att det är skriftligt så du inte får strul med bevisbördan i efterhand.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 13. Hej!
  Vad finns det för krav på väggtjocklek för ett Attefallshus som är 25 kvm? Finns speciella energikrav för ett sådant hus, som skall användas som gäststuga (alltså, om jag förstått det rätt, inte en komplementbostad, utan en komplementbyggnad)?

  1. Hej Märten
   Det är inte väggtjockleken man styr på utan man energideklarerar ett hus.
   Undantag från reglerna om energiåtgång utgår utifrån hur huset används. Om huset används väldigt få månader per år så kan man begära undantag från att energideklareras.

   Tror gränsen går kring fyra månader per år alternativt att energianvändningen bara är en kvarts del av vad en vanlig bostad förbrukar på ett år.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 14. Hej,

  Tack för bra information.

  Vi undersöker att bygga ett Attefallshus på vår tomt. Vi har trådgård runtom vårt hus och där vi funderar på att placera huset är det grönområde utanför, dvs vi har inga grannar åt det hållet. Får man placera det upp mot vår tomtgräns om det inte är någon granne som blir påverkad?

  Mvh,
  Mikael

  1. Hej Mikael,

   Vem äger grönområdet? Kontakta dem, skulle se de som vilken granne som helst om inget annat sägs.
   Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 15. Om man vill sätta upp ett attefallshus på 30kvm på icke detaljplanerat område så får man “definiera” det som komplementbostadshus, men om man bara bygger 25kvm så kan man definiera det som komplementsbyggnad då… Det jag är intresserad av är ett boende men utan vatten/avlopp. Får man inte bo i ett attefallshus som kallas “komplementbyggnad”?

  1. Hej Simon, skillnaden är om attefallshuset byggs för att användas som en permanentbostad eller inte. Komplementbostad kan alltså användas som permanentbostad, men det kan man generellt inte göra med en komplementbyggnad (garage, förråd, växthus osv). Så jag tolkar reglerna som att man inte får bo permanent i en komplementbyggnad, för den har inte alla bekvämligheter såsom t.ex. toalett/kök osv. I det fall du skulle ansöka om attefallshus som komplementbyggnad, men ändå har alla bekvämligheter som behövs för att bo permanent i huset, då är min uppfattning att kommunen kommer att göra avslag på ansökan och kommer hänvisa dig till attefallshus som komplementbostad (som har något högre krav vid bygge och ansökan).

 16. Hej. Jag planerar utbyggnad av huset och har fått från kommunen att jag får bygga totalt 20% av tomtytan. Det gäller allt som har tak, tex altan och förråd. Kan jag bygga ett attefallshus istället som förråd och då inte räkna in de i de 20% som jag får bygga?

  1. Hej Tom. Då attefallsreglerna står över detaljplanen, så är min bedömning att det går. Du kan bygga förråd om 25 kvm under attefallsreglerna enligt gällande lagstiftning och som då inte ska räknas in enligt vad du beskriver.

 17. Hejsan! Jag bor i Jönköping och vill göra en tillbyggnad på 25 kvm på mitt garage. Vi kommer hamna 4,5 meter från den kommunala vägen men endast 1 meter från grannen och det har vi fått ok på skriftligt från honom.
  Kommunen säger nu nej och hävdar att det måste vara 4 meter till grannen om det ska vara ett bostadshus. Det märkliga är att det är ok att bygga ett Attefallshus på 25 kvm precis vägg i vägg med garaget och nära grannen MEN om vi bygger ihop det, alltså en tillbyggnad måste det vara 4 meter till grannen.
  Det skulle inte se speciellt snyggt ut med ett hus så nära garaget utan mycket finare om man bygger ihop det som ett L.

  Vet du hur vi kan gå vidare eller är det helt kört?

  Hälsningar Marie

  1. Hej Marie, detta är lite klurigt. Om du vill göra en tillbyggnad på ditt hus med stöd av “attefallsreglerna” får du endast bygga till 15 kvm (dvs ej 25 kvm). Fördelen med att använda attefallsreglerna, är just för att du då kan bygga denna yta utöver ditt beviljade bygglov på tomten. Dock gäller 4,5 meter från tomtgräns vilket kan undantas med grannens godkännande (jag utgår från att ditt garage sitter ihop med huset).

   Vill du dock bygga fristående från ditt huvudhus, upp till 25 kvm (eller till och med upp till 30 kvm) gäller attefallsreglerna, men då måste attefallshuset vara separerat från huset. Här kan du få dispens från grannen om 4,5 meter.

   Jag kan hålla med om att det blir konstigt, men attefallsreglerna “rundar” lagen kan man enkelt uttrycka det, eftersom dessa regler står över detaljplanen. Kanske inte något kommunen som utgångspunkt gillar, men något de får rätta sig efter. Att bygga till 25 kvm under attefallsreglerna så som du beskriver det, dvs som en tillbyggnad är tyvärr ej möjligt. Utan då krävs sedvanligt bygglov, och då kan kommunen bestämma utifrån detaljplanen och avstånd till grannar är de mig veterligen strikta med.

   Det låter som att du har att välja på att bygga ett fristående attefallshushus om upp till 30 kvm, eller justera ned storleken till 15 kvm på din tillbyggnad om du vill använda attefallsreglerna.

   Lycka till!

 18. Hej,

  Får man köpa en tomt och bygga ett antal attefallshus/små lägenheter och sedan hyra ut?

  Jonas

  1. Hej Jonas,
   Nej det ska man inte få göra.
   Du behöver ett en- eller tvåbostadshus för att få bygga ett attefallshus. Så ett hus kan du bygga till ett befintligt bostadshus.

   Sen är det skillnad på vad man “kan” bygga och “vad man får bygga”

   T.ex så vet jag att flera företag som utnyttjade attefallsreglerna för att bilda små bostadsrättföreningar som ofta var högt belånade. Som jag förstått byggdes dessa egentligen felaktigt men likväl står de där idag och godkändes av kommunen.
   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 19. Hej.

  Vad är bästa strategin om man fått startbesked och påbörjat bygget av attefallshus (komplemetnbostad) och vill riva och bygga ny huvudbyggnad? Vänta med bygglovs/rivningsansökan för huvudbyggnaden till vi fått slutbesked på attefalshuset eller är det bara att köra på? Finns det risk att kommunen blir lite gnälliga om man vill riva huvudbyggnaden?

  Mvh
  Jocke

 20. Hej! Vi har tänkt att bygga ett attefallshus på våran tomt, tanken från början var att bygga så att den var närmare än 4.5 meter till tomtgränsen till grannen men grannen sa då nej till detta och vi bytte form på själva attefallshuset och det gör då att huset inte är inom dessa 4,5 meter. Men, grannen fortsätter och hävda sitt missnöje och säger att hen ska göra allt i sin makt för att vi inte ska få bygga och tänker överklaga, vilket de såklart har rätt till. Jag undrar nu hur ”lätt” är det att vinna ett sådant fall för min granne? Vi har högt buskage mellan våra hus och grannen i fråga har bara sin ingång åt det hållet vi ska bygga detta attefallshus, samt ett frostat fönster som inte man ser igenom. Ingenting enligt min mening gör att detta skulle störa min granne på något vis, ingen utsikt som förstörs eller att det kommer för tätt inpå hans tomtgräns.

 21. Hej kan man bygga ett attefallshus max 25 kvm och använda halva som gästrum och resterande som verktygsbod. Alltså vi vill inte göra kök och toalett i byggnaden

Kommentera

Liknande inlägg

Just nu har vi 1 visningshus i fyndhörnan.

X