Lagen om “attefallshus” trädde i kraft 2 juli 2014 och innebär att det är tillåtet att utan bygglov bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementhus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga. Man måste dock anmäla bygget till kommunen. Huset ska också vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

OBS pågående lagförslag kan komma att innebära att attefallshuset kan tillåtas att bli 30 kvm, läs mer här. Denna sida om attefallshus regler uppdateras löpande och speglar det som gäller idag.
attefallshus regler

Attefallshus regler

Regler för attefallshus

  • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
  • Byggarean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter men beror även på uppfinningsrikhet (t.ex. kan källare eller loft byggas för att öka boendeytan).
  • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
  • Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
  • Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.

Kommun kan kräva bygglov i vissa fall för attefallshus

Även om Attefallshus är bygglovsbefriat kan kommunen kräva bygglov:

  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
  • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, gäller fortsatt.

Bilder på “det första Attefallshuset”

Foto: attefallshus.se

Bilder tagna av Sommarnöjen

Foto: Ryno Quantz

Läs mer om lagar och regler för attefallshus