Allt du behöver veta om regler för attefallshus

Har du en fråga om regler för attefallshus? Ställ din fråga här så svarar vi.

attefallshus regler
Vi går igenom vilka regler som gäller för t.ex. höjd, strandskydd, bygglov, grannar med mera.
Under 2020 så ändrades lagen så att attefallshus nu kan byggas med 30 kvm.

Syftet med attefallsreformerna har varit att skapa fler bostäder genom att tillhandahålla möjligheten att bygga små komplementbostadshus och komplementbyggnader bygglovsfritt. Det betyder att attefallsreglerna står över den detaljplan som kommunen tagit fram.

Regler i korthet för attefallshus

 • Attefallshusen är bygglovsfria och står över detaljplanen.
 • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Dessa attefallshus går under komplementbostadshus i plan och bygglagen om huset ska användas permanent.
 • Byggarean får maximalt uppgå till 30 kvadratmeter (från 2020-03-01) för komplementbostadshus och 30 kvadratmeter för komplementbyggnader (från 2020-08-01).
 • Den högsta utvändiga nockhöjden är 4 meter.
 • Husen får byggas utan bygglov om de byggs minst 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
 • Bygget av ett attefallshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov. Det kallas för bygganmälan.
 • Ett krav för att få bygga ett attefallshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten som är klassificerat som ett en- eller tvåbostadshus.
 • Ett befintligt hus får byggas till om maximalt 15 kvadratmeter och går under benämningen attefallstillbyggnad (läs mer om tillbyggnad attefallshus här)

Använd internlänkarna för att lättare klicka dig till rätt stycke om regler

Film som beskriver attefallshus regler illustrativt

Historien och syftet bakom attefallsreformen

Stefan Attefall
Stefan Attefall – initierade attefallsreformen
Syftet med reformen som Stefan Attefall som bostadsminister lade fram och som beslutades av riksdagen 2014 hade syftet att skapa fler enklare och billigare bostäder. Lagen om “attefallshus” trädde i kraft 2 juli 2014 och innebär att det är tillåtet att utan bygglov bygga ett upp till 30 kvadratmeter stort komplementhus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Reglerna har uppdaterats ett par gånger sedan 2014 men intentionen har varit densamma sedan första lagen trädde i kraft 2014.

Under 2020 utökades byggrätten för bygglovsfria attefallshus till 30 kvm
I början av 2020 så beslutade riksdagen att utöka attefallshusens byggrätt för sk komplementbostadshus till 30 kvm. Dessa kallas av vissa för Bolundare.
Från 1:a augusti 2020 beslutade riksdagen att även komplementbyggnader ska få samma byggrätt, dvs 30 kvm jämfört mot tidigare 25 kvm. Det betyder att även enklare byggnader såsom garage, förråd med mera och som inte ska användas för boende får byggas bygglovsfritt så länge attefallsreglerna uppfylls, och du får därmed 5 extra kvadratmeter. Detta har gjort att begreppet bolundare och attefallshus är exakt samma begrepp, varpå de flesta använder ordet attefallshus istället för både komplementbyggnader och komplementbostadshus.

Läs mer om förslaget från Riksdagens civilutskottets här och vad vi anser.

Förslag om ändring av attefallsregler – bygglov istället för bygganmälan

Under sommaren 2021 presenterades ett förslag som syftar till att man måste ansöka om bygglov för attefallshus. I det stora hela sker det inga förändringar för byggnation av attefallshus, annat än att man behöver ansöka om bygglov som prövas mot de nuvarande attefallsreglera. Attefallsreglerna står fortsatt över detaljplanen, vilket gör att så länge reglerna uppfylls kommer bygglovet att gå igenom.

Detta förslag har inte införts och min uppfattning var att inte minst corona pandemin gjorde att kommunerna fick annat att tänka på. Förslaget har gått i stå och det är tveksamt om dessa regler överhuvudtaget kommer implementeras i riksdagen.

Relaterade frågor

 • Nya regler för attefallshus
  Hej, i somras läste jag att det kom förslag att attefallshus skall bli bygglovspliktiga (om de skall inredas som bostad). Men jag förstår inte vad det innebär rent konkret. I mitt fall så har jag kvar prickmark på tomten som jag någon gång tänkt bygg
  Läs mer
AnnonsByggytan är 30 kvm bygglovsfritt

Idag gäller samma regler för komplementbostadshus och för komplementbyggnader. Under en övergångsperiod 2020 så gällde olika regler men från 1:a augusti 2020 så är reglerna samma för dessa byggnadstyper.

När man ska räkna ytan man får bygga är det fasadyttermåttet som gäller. Det vill säga ytan huset tar på marken när man mäter upp för attefallshusets grund plus fasadens tjocklek. Ofta är den 2 cm “större” på alla sidor eftersom fasaden hänger utanför grunden sett till måtten.

När det kommer till hur stor yta du får invändigt spelar alltså tjockleken på ytterväggarna in. Speciellt i komplementbostadshusen som har högre krav på energieffektivitet (d.v.s. mer isolering behövs). Desto tjockare vägg desto mindre invändig boyta. Som riktlinje blir boytan cirka 25 kvm vid en byggyta på 30 kvm.

Här är frågor om attefallshus och hur stort man får bygga:

 • Bedömning av area
  Hur bedömer jag arean för att maximera ytan? Mäter man ytter- väggarna eller måste man ta med takutstick etc? Hej Stig, Ett attefallshus mäts i något som kallas för fasadyttermått. Taksprång är tillåtet utöver detta med max 50 cm. Med Vänlig Hälsning
  Läs mer
 • Gäller 30 kvm ytterväggarna oavsett om taket ”sticker ut”
  Vi har en carport med två sidor och gemensamt tak och en sida mot förrådet. Funderar på att bygga in carporten med gästrum och toa. Mått på taket enl bygglovsritning är 9,5 x 4,0. Gäller Attefallsregler avs storlek här eller hur stort får gästrummet
  Läs mer
 • Takyta vs byggyta
  Hej . Min fråga är ,får takets yta vara större än själva byggytan? Då menar jag takutsprångets storlek. Tänkte anpassa taket lite efter storleken på solceller. Mvh.Håkan. Hej Håkan, Taksprång får vara max 0,5 m för attefallshus hoppas det svarade på
  Läs mer
 • Attefallstillbyggnad byggyta?
  Hej, Vi funderar på göra en tillbyggnad på ett enplanshus och nyttja attefallsreglerna. Se bild för skiss. Hur mycket yta av dessa 15 kvm kommer man förlora för väggar, tak mm. Dvs skillnad bruttoarea och nettoarea. Hur stor blir den invändiga ytan?
  Läs mer

Nya regler för 30 kvm attefallshus

Ett attefallshus på 30 kvm

Det är numera samma regler för alla attefallshus. Man får bygga 30 kvm attefallshus, oavsett om du ska bygga komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Skillnaden är standarden enligt boverkets byggregler som ställer högre krav på ett komplementbostadshus.

Tidigare regler om 25 kvm attefallshus – för garage, växthus, förråd mm

Lundqvist trävaru attefallsgarage

Ett attefallsgarage – en typiskt komplementbyggnad med maxgräns på 25 kvm
Tidigare gäller speciella regler för byggnader såsom garage, växthus och andra typer av byggnader som inte har boendestandard (sk. komplementbyggnader). Då fick man bara bygga 25 kvm eftersom det inte ansågs bidra till fler bostäder i Sverige vilket var syftet med attefallsreformen.

Numera har reglerna harmoniserats så att även garage, växthus, förråd med mera också får byggas med 30 kvm.

15 kvm bygglovsfritt för tillbyggnader – attefallstillbyggnad

Attefallsreglerna gäller inte bara för nya fristående hus utan även för tillbyggnader till ett befintligt bostadshus. I korthet gäller att du får göra en tillbyggnad på ett befintligt en- eller tvåbostadshus om 15 kvm bygglovsfritt.
Man får bara göra en tillbyggnad på det befintliga huset.

Precis som med attefallshuset så får huset inte byggas till närmre än 4,5 m från tomtgräns. Tillbyggnader ska anmälas till kommunen.

Din tillbyggnad får byggas i samma höjd eller lägre som det befintliga huset.

Det är bruttoarean som räknas för tillbyggnader

Tyvärr har man av någon anledning tagit bruttoarean som gränsdragande area. Bruttoarean är den area av alla våningsplan som omsluts av byggnadens utsida. Den får därmed inte ha en area som kan inredas om mer än 15 kvm. Det betyder att du exempelvis bara får ha en våning om du vill bygga till ett tvåplanshus med 15 kvm i ett plan. 

Attefallsreglerna står över detaljplanen

Attefallsreformen går ut på att man inte provar en ny byggnad mot detaljplanen, förutsatt att man håller sig inom ramarna för vad reglerna tillåter.
Detta är något kommunerna haft en del svårigheter att faktiskt hålla sig till, läs t.ex. stycket om prickad mark.
Men då ska du stå på dig och skicka informationen från boverket till dem. Det är poängen med hela reformen att inte pröva byggnaden mot detaljplanen.

Relaterade frågor:

 • Detalplanebestämmelser
  Hej, har diskussioner med byggnadsnämnden om detaljplanebestämmelserna hindrar mig att få bygglov för att bygga komplementsbostadshus/poolhus 0,5 m från tomtgränsen mot en privat granne? Den andra gränsen är mot naturmark, varför kommunen tydligen in
  Läs mer
 • Är 30kvm OK även om detaljplan säger 15kvm?
  Hej Micke! Har idag en 50+ år gammal bod om ca. 30 kvm på tomten som jag vill riva och istället uppföra en komplementbostad, vilket jag förstår nu är tillåtet utan bygglov. Gällande detaljplan (laga kraft 2006) specificerar dock att “frisående
  Läs mer
 • Detaljplan vs. attefall
  Hej, Våran fastighet ligger inom ett planlagt område och vi får bebygga med 125 kvm bostad och 20 kvm komplementbyggnad enligt planen. Vi har redan nått upp till 125 kvm för bostaden och vill gärna bygga ett uterum/växthus som sitter ihop med huset.
  Läs mer
 • Attefall totalbyggnad på tomt i kvm
  Fråga från Vincent Kommunen hävdar att de tycker att tomten är för liten för ett attefallhus. Vi har ett parhus varvid grannen godkänt byggnad vid tomtgränsen. För att få en uppfattning så har tomten ett parhus och är på 371 kvm. Boverkets regler är
  Läs mer

Kommunen kan kräva bygglov i vissa fall för attefallshus

Även om Attefallshus är bygglovsbefriat kan kommunen kräva bygglov:

 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Strandskydd, se separat stycke om strandskydd

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, gäller fortsatt.

Strandskydd och andra attefallsregler för skyddade områden

Attefallsreglerna är inskrivna i lagen. D.v.s. de står över detaljplanen om inget annat sägs. Men det finns andra lagar och förordningar som på samma sätt skyddar vissa områden i Sverige. Bland dessa återfinns strandskyddsregler och regler i speciellt skyddade områden såsom Natura 2000 områden.

Strandskyddet och attefallshus


strandskydd
Strandskyddet styrs av miljöbalken som går in och avser att skydda 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Därmed är dessa zoner fredade även för attefallshus.

Men även strandskyddet regleras i lagen och kan också regleras extra i detaljplanen. Du hittar strandskyddsreglerna i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. Så strandskyddsreglerna står över attefallsreglerna och fungerar därför precis som innan.

Här kan du finna en pdf som beskriver strandskydd och dispens, och den behandlar även komplementbyggnader som ett attefallshus ofta är.

Dvs du kan inte bygga där om du inte fått godkänt av kommunen. Kolla med din kommun vilka regler som gäller nära vatten i din kommun.

Relaterade frågor:

 • Behövs bygglov Attefallshus på strandtomt
  Hej Micke, har en sommarstuga utanför Umeå, där jag funderar på att bygga ett Attefallshus på tomten. Tomten är en strandtomt och min fråga är om man kan uppföra ett Attefallshus utan bygglov på en strandtomt, ca 4 meter från tomtgräns till strandkan
  Läs mer
 • Strandskydd och attefallshus mm
  Hej Jag har en fastighet på en ö på västkusten. Den ligger utanför detaljplan och såvitt jag vet utanför Natura 2000 området. Det finns 2 boningshus sedan 40-talet, båda renoverade 2010-2014 och båda på samma tomt ca 4m ifrån varandra. . Tomten/marke
  Läs mer
 • Attefallstillbygnad utanför detaljplanerat område
  Vi söker bygglov för att bygga nytt hus istället för befintligt fritidshus med havsgräns. Det är ett fritidshusområde med ett antal permanentbostäder och vi tänker flytta dit permanent.. Handläggare tänker inte godkänna BTA över 150 varför huset har
  Läs mer
 • Strandsone, attefallshus
  Hei, hva er reglene for attefallshus nære havet. Vi har en strandfastighet og ønsker et attefallshus for våre barn. Eiendommen er 6mål. Hej Gunnar , Tack för frågan. Läs mer om strandskydd och attefallshus här Att bygga attefallshus är skyddat i lag,
  Läs mer

Natura 2000 områden och attefallshus


Natura 2000 är ett nätverk av områden som skyddats av EU. Bor du i ett Natura 2000 område finns det en risk att du kan behöva söka dispens hos länsstyrelse för ditt attefallshus.

Enligt boverket så har Natura 2000 områden vissa begränsningar när det gäller nya byggnader. Attefallshuset får inte på ett betydande sätt påverka miljön. Innan man gör sin bygganmälan kan det vara bra och tänka igenom t.ex. attefallshusets placering och utformning så man försökt ta hänsyn till detta. Gör då kommunen bedömningen att attefallshus ändå påverkar området på ett betydande sätt kan man söka dispens hos länsstyrelsen. Där kommer det ta det slutgiltiga beslutet. Man kan som vanligt överklaga till MÖD (mark och miljödomstolen ) i ett senare skede men i gällande Natura 2000 så är det Länsstyrelsen som är bevakar att Natura 2000 områden skyddas på ett lämpligt sätt.

Relaterade frågor:

 • Attefallshus i Natura 2000 område?
  Hej! Jag vill låta bygga en atterfallare bakom en befintlig sommarstuga. Stugan ligger i ett Natura2000-område, i Sotenäs kommun. Påverkar Natura2000 mina möjligheter på något sätt? Hej Maria , Tack för en intressant fråga. Inte fått den förut vilket
  Läs mer

Regler för placering – att bygga i tomtgräns

När du ska bygga i tomtgräns behöver du grannens tillstånd. Avståndet för när detta krävs är 4.5 m eller närmre.
Håller du dig till detta ska attefallsreglerna ses som uppfyllda ur ett avståndsperspektiv (se specifikt fall allmänning och gator nedan). Se till att få godkännandet skriftligt.

Relaterade frågor:

 • Byggt för nära tomtgräns
  Hej har byggt klart och efter att man gjort mätning så är ena hörnet på huset 28 cm fel om man räknar om det till yta så är det mindre än en halv kvadrat meter ca ett a4 papper kommunen säger att man inte får godkänna detta enligt lag och huset måste
  Läs mer
 • Medgivande från grannar?
  Hej! Vi planerar bygga ett attefallshus på vår tomt och har två berörda grannar. Den ena granntomten hamnar 1m från attefallshuset och vi har ett medgivande från denna granne. Den andra grannens tomt hamnar 4,5 meter från attefallshuset och dem har v
  Läs mer
 • Attefall nära vägsamfällighet
  Hej vi kommer bygga hus på tomt utanför stadsplanering och vill senare bygga attefallshus/förråd/garage och undrar om man kan kringgå 4,5m regeln från vägen? Vägen ingår i en ”vägsamfälligheten” och vi som bor längst vägen sköter även vägen. Hej Joha
  Läs mer
 • attefallhus till tomtgräns
  Hej det står i vår detaljplan att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns och komplementsbyggnader minst 1,5 meter från tomtgräns, det står inget om komplementbostadshus, våra grannar vill att vi bygger attefallet 4,5 meter från tomtgr
  Läs mer

Tomtgräns mot allmänning och gator

Att bygga attefallshus mot allmänning eller gator är dessvärre rätt hårt styrt om du har en detaljplan. I icke detaljplanerade områden kan du säkert ha bra chans att få igenom det.

Eftersom man ser att allmänheten har ett berättigat intresse av markområdet som kallas allmänning, så kan man inte med enkelhet få tag i alla intressenter som kan tänkas höras om ditt attefallshus. Det gör att du inte kommer få godkänt för detta , om inte kommunen missar eller struntar i det. Samma resonemang gäller gator som ligger i tomtgräns där du önskar bygga.

Relaterade frågor:

 • Bygga Attefallshus nära gata
  Hej Micke Vi har prickad mark längs tomtgränsen nära gatan. Får vi bygga Attefallshus intill tomtgränsen längs gatan eller gäller 4,5 meters regeln även mot allmänna gatan? Hälsningar Björn Hej Björn , Det går inte tyvärr. Det är kommunen inte möjlig
  Läs mer
 • Närmsta granne är stadens mark
  Jag har en hörntomt och vill bygga attefallshus anlagt precis på min tomtgräns. Min granne med mindre än 4,5m avstånd blir alltså kommunens mark. Är det då så att jag ska fråga kommunen? Vad är skillnaden mellan att fråga kommunen och söka bygglov? H
  Läs mer

Regler för placering – att bygga på prickad mark

regler för attefallshus på prickad mark

Regler för attefallshus på prickad mark – äldre detaljplankarta
Du får bygga attefallshus på prickad mark. Syftet med reformen är att attefallsreglerna står över detaljplanen om inget annat sägs. Och prickad mark styrs från detaljplanen.

Därför får du bygga på prickad mark om övriga regler uppfylls.
Observera att det kan finnas goda anledningar att det från början funnits en vettig anledning att markera marken som prickad vilket gör att du av praktiska och byggtekniska skäl inte borde bygga där. Och om ditt tilltänkta attefallshus byggs nära grannar är det min erfarenhet att kommunerna bråkar mera, fast jag menar att de inte har rätt till det.

Men min personliga erfarenhet är att prickad mark kommer från detaljplaner som skapats för länge länge sen och som ofta blivit omoderna med dagens ögon. Någon kommunperson tyckte för länge, länge sen att denna mark ska skyddas av någon anledning. Så var det för min egen del, men det hanterar vi inte i denna artikel.

Relaterade frågor

 • Attefallsbyggnad del inom prickat område
  Hej, Jag vill bygga en carport där ca en meter kommer att hamna inom prickmarkerat område i detaljplanen. Vad jag läst så överrider Attefallsreglerna detaljplan. Kan tilläggas att många byggnader inom området ligger delvis eller helt inom prickat omr
  Läs mer
 • Prickad mark + flerbostadshus, möjligt?
  Hej på dig! Vi skulle vilja bygga ett attefalls hus på vår stora trädgård. Den är 4,5m från närmsta granne men vi bor på prickad mark. Har du några tips? Är det möjligt? Hej Richard , Prickad mark är något som styrs i detaljplanen. Attefallsreglerna
  Läs mer
 • Bygga på prickad mark
  Bygga Atefall hus på prickat mark Komunen sade Ok men sen grannen överklagade att vi ska bygga på prickat mark Det är att hon kan inte se vatnet om vi bygger Tack Med vänlig hälsning, Meli Hej Meli, Attefallsreglerna är en lag. Så uppfyller du regler
  Läs mer
 • Attefallsregler med avstyckad tomt
  Tjenare! Jag har byggt ett attfallshus på min fastighet, Jag vill avstycka tomten, som huset står på, från min fastighet. Huset är uppfört på prickad mark. Den totala tomten är på c:a 1000 m2. Enligt lantmäteriet och byggnadsplanen får tomterna inte
  Läs mer

Tomtens byggrätt

Attefallsreglerna står över detaljplanen. Därför får du bygga ett attefallshus även om du har uppnått maxgränsen för din byggrätt.

Relaterade frågor:

 • Kan jag få avslag
  Hej, Min ev atterfallaer som ska va ett utekök o bastu, ligger nog precis på gränsen på 4,5m till grannen som är kommunen. Kommunen har redan informerat mig om att ett vanligt bygglov inte kan godkännas då tomten är maximalt byggd om 200kvm. Frågan ä
  Läs mer
 • Inom/utom total byggnadarea
  Hej! Om en tomt får bebyggas med 10 procent av tomtytan, ingår attefallsbyggnad inom de 10 procenten? Eller kan man bygga attefallsbyggnad utöver 10 procent? Mvh Anna Hej Anna, En tomts byggrätt är en del av detaljplanen och attefallsreglerna står öv
  Läs mer
 • Bygga tillbyggnad till 33kvm
  Hej. Bor i ett så kallat studiohus på 33kvm. Det är en bostadsrätt. Kan jag bygga ut på ett rum till? Behövs det byggnadslov? Hur många kvm får man ha? Har du koll vad det skulke kunna kosta? Med vänlig hälsning, Annika Hej Annika, Attefallsreglerna
  Läs mer
 • Ingår attefallshus i totala byggytan?
  Hej! Vi kollar på en tomt där man får bygga maximalt 120+50m2. Kan man uppföra ett attefallshus utöver det, eller ska det räknas in i de 50m2? Med vänlig hälsning, Delina Hej Delina, Attefallshus står över detaljplanen och är bygglovsfri. Detta inneb
  Läs mer

Krävs bygglov för att bygga fler än ett attefallshus

För dig som önskar bygga fler än ett attefallshus är det möjligt, men kräver bygglov. Ett attefallshus är implementeringen av ett bygglovsfritt hus på max 30kvm och inte själva huset i sig. Du kan därmed bygga hur många hus som helst på 30kvm men de kommer inte längre klassas som attefallshus, utan kräver bygglov. Du kan därmed bara ha ett attefallshus på din tomt, men oändligt många hus på 30kvm så länge ditt bygglov går igenom.

Dock kan du enligt attefallsreglerna bygga flera bygglovsfria hus och klassa dem som attefallshus, så länge deras gemensamma byggyta inte upptar mer än 30kvm. Du kan alltså till exempel bygga tre bygglovsfria attefallshus på 10 kvm vardera.

Det råder också skillnad på attefallshus, tillbyggnad med attefallsreglerna och friggebod, varpå du kan bygga alla tre bygglovsfritt så länge de uppfyller respektive regler.

Relaterade frågor:

 • 2 attefallshus på 15 kvm
  om jag bygger till mitt bostadshus med 15 kvm som attefallstiibyggnad, får jag då även bygga 15 kvm fristående attafallshus? jag har redan en friggebod på 10 kvm på tomten. Hej ola, Det går bra enligt attefallsreglerna. Med Vänlig Hälsning Mikael Asp
  Läs mer

Olika frågeställningar och specialfall

Här är några specialfall som vi stött på rörande frågeställningar som rör attefallsreglerna. Dessa kommer vi besvara inom kort.

Olovliga Attefallshus: Svartbygge

Om ett attefallshus uppförs utan att följa attefallsreglerna, är det delvis inte längre ett attefallshus, men det är också ett svartbygge. När ett attefallshus byggs så gör man en bygganmälan, och ett startbesked ges. Det är en formalitet där man informerar kommunen om byggnationen. Det är därmed inte en bygglovsansökan, men kommunen ser över så att attefallsreglerna har följts. Skulle ett attefallshus byggas utan startbesked, så blir det klassat som ett svartbygge, och en byggsanktionsavgift blir implementerad.

Om man köper en tomt som visar sig ha ett attefallshus klassat som ett svartbygge, så är det inte så mycket man kan göra. Däremot så preskriberas svartbyggen efter 10 år, dvs att de då blir lagliga.

Relaterade frågor:

 • Attefallshus när huvudbyggnaden saknar bygglov?
  Hej! Jag överväger att köpa en sommarstuga som verkar vara totalt ombyggd helt utan bygglov. Eftersom detta skedde för mer än 20 år sedan, så kan jag inte riskera att behöva riva den eller betala några sanktionsavgifter vad jag förstår. Vad jag undra
  Läs mer
 • Antal bygglovsbefriade byggnader
  Hej! Är lagen fortfarande utformad så att om man bygger ett atterfallshus på 30 m2 endast få ha en friggebod på 10 m2? El får man ha ett atterfallshus på 30 m2 samt en friggebod på 15 m2? Hur räknas en gammal bod på 3 m2 som stått på marken i 40 år.
  Läs mer
 • Befintliga byggnader överskrider byggrätten
  Hej! Vi har en fastighet där detaljplanen medger en huvudbyggnad på 80 kvm och en komplementbyggnad på 25 kvm. Problemet är att komplementbyggnaden har byggts ut på 90-talet utan tillåtelse (bygglov finns alltså inte) och är nu ca 50 kvm. Vår huvudby
  Läs mer

Bygglov & kulturhistoriskt område

Attefallsreglerna står över detaljplanen, men reglerna är inte helt fria. Men om ett specifikt uttalat område har utökad bygglovsplikt måste attefallshus per definition prövas mot detaljplanen oavsett vad. Med det sagt är inte attefallsreglerna perfekta. Dvs kommunen tycker det är känsligt att bygga där men har inte skrivit så i detaljplanen på rätt sätt och då kan man få bygga där. I fall som detta får man söka bygglov och i de fall det inte går igenom strida i högre instanser. För att skapa tydlighet i vad som gäller så kan man överklaga till länsstyrelsen och följa de lagliga vägar som finns.  Ovanför länsstyrelsen finns sedan mark och miljödomstolen och sedan mark och miljööverdomstolen (MÖD) man kan överklaga till om man vill pröva
ärendet.

Den rättsliga instansen över länsstyrelsen är tingsrätten som utgörs av mark och miljödomstolen. Hit får man överklaga nedslagnignar ifall man inte skulle få godkänt.

Relaterade frågor

 • kulturhistoriskt värdefullt område.
  Hej Micke, Vår anmäla om nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnad (attefallshus) blev inte beviljat och anledningen är att området som omfattas av ansökan är beläget inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Hur kan man gå vidare med detta?
  Läs mer
 • Bygglov inom Kulturhistoriskt område
  Hej Micke, Vi bor i ett småkalla kulturhistoriskt område och har en tomt på 1000 kvm. I vår detaljplan står det att vissa tomter behöver bygglov för attefallshus. Det står tydligt vilka tomter det gäller och vår står INTE med i den listan. Vi får änd
  Läs mer

Hur många attefallshus får man bygga på en tomt?

Du får bygga flera attefallshus på tomten, men den totala ytan på husen är max 30 kvm.

Relaterade frågor:

 • Friggebod och ett Attefallshus
  Hejsan! Min detaljplan säger ” Bygglov krävs inte för förråd eller garage om byggnadsarean ej överstiger 25kvm”. Innebär det att jag kan bygganmäla för 30kvm Attefall och även 25 kvm friggebod? Tack på förhand, Nicklas Hej nicklas , Mitt
  Läs mer
 • Attefallshus development
  Hej Micke, Jag har en fråga angående vilka regler som gäller vid att bygga en attefallshusbebyggelse. Jag har 1000m2 mark, som jag får bygga 25% på, alltså 250 m2. Får jag placera 8 st attefalhus (30m2 vardera) och utvecklas som långtidsuthyrning. Ha
  Läs mer
 • 2 friggebodar ?
  Får man ha 2 friggebodar istället för 1 friggebod och ett attefall? Hej Christine , Ja det får du. Den andra friggeboden kommer dock klassas som ett attefallshus. Finns olika val du kan göra. Om du t.ex. delar upp så dina friggebodar understiger 30 k
  Läs mer
 • Attefallshus och gäststuga
  Hej,kan man bygga både ett attefallshus 30 kvm och gäststugan på 30 kvm? Hej Julian, Du kan bygga attefallshuset absolut. Men bara ett hus bygglovsfritt. Läs mer om det här. Med Vänlig Hälsning Micke
  Läs mer

Bygganmälan – när behövs en ansökan?

Det finns anmälningspliktiga attefallshus och byggnader som inte kräver en anmälan. Bygganmälan utförs via en digital eller en fysisk blankett som lämnas in till kommunens byggnadsnämnd.

 • För komplementbostadshus behöver alltid en bygganmälan.
 • För komplementbyggnader så beror det på. Kolla med byggnadsnämnden i din kommun. Det kan vara så att en bygganmälan inte behövs.

Tekniskt samråd – startmöte

Du kommer i svaret från kommunen på din bygganmälan få besked från kommunen om du behöver ha ett så kallat tekniskt samråd. Det är således byggnadsnämnden som kallar till mötet. Detta möte behövs om ditt attefallshus kräver en kontrollansvarig eller vissa andra förutsättningar.

Utifrån de nya reglerna lär det tillämpas på det sättet att 30 kvm attefallshus kommer kräva tekniskt samråd, medans 25 kvm attefallshusen inte kommer göra det om de klassificeras i bygganmälan som en komplementbyggnad. Det är min tro.

Det tekniska samrådet existerar för att upprätta en kontrollplan som visar på att man uppfyller lagar och regler såsom PBL, EKS med flera.

Relaterade frågor:

 • Bygga stuga
  Fråga från Andreas Har en stuga på 30kvm som är uppbyggt med garaget som oxå är 30 kvm Stugan är för gammal för renovering/dåligt skick Tänkte ha som gäststuga till mina 2 barn Min fråga är kan man riva och bygga upp en ny som är/ ser likadant ut, ty
  Läs mer

Startbesked

Om du varit tvungen att ha en bygganmälan (se ovan) så behöver du få ett startbesked innan du påbörjar ditt byggprojekt.
Så även om du inte behöver bygglov så gäller fortfarande plan och bygglagens krav på attefallsbyggnaden. Det finns även konstruktionsregler som attefallshuset behöver uppfylla. Regelverket för det heter EKS.

D.v.s. du behöver uppfylla PBL’s & EKS krav på konstruktion, fukt, ventilation med mera och även en hel del miljöregler. Många överraskas över att detta tillkommer.
Därför får du inte påbörja projektet innan du fått ett startbesked om ditt projekt varit anmälningspliktigt.

Ritningar

Du kan mycket väl i samband med detta krävas på en hel del ritningar som ska tillhandahållas för att du ska få ett startbesked.
Det kan röra allt som rör konstruktion kring huset såsom takstolsritningar, va-ritningar, grundritningar osv.

Behövs en kontrollansvarig & kontrollplan?

Det förekommer att krav på en kontrollansvarig ställs från kommunens sida. Då kommer en kontrollplan att upprättas i såfall.

Slutbesked

Även denna del gäller bara om du har haft ett startbesked. Dvs för hus som inte har anmälningsplikt så behövs inte ett slutbesked. Innan du fått slutbeskedet får du inte börja använda ditt attefallshus om inget annat sägs. För attefallshus kommer lite olika praxis rörande detta. Vissa är mer givmilda med att avtala bort slutbeskedet. Har detta inte gjorts så behöver du därmed ett slutbesked.

Tillståndets giltighetstid

Även om attefallshus är bygglovsbefriade, så krävs det att man göra en bygganmälan för att kommunen ska kunna övervaka pågående projekt.

Enligt Plan och Bygglagen, 10 kap. 25 § PBL (PBL) så gäller följande
“Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Om arbetena då har påbörjats men inte avslutats och ett nytt tekniskt samråd behövs, ska byggnadsnämnden kalla till ett nytt sammanträde för tekniskt samråd. Om det finns förutsättningar för slutsamråd enligt 30 § får byggnadsnämnden i stället kalla till slutsamråd.”

Du behöver därför börja bygga max 2 år efter startbeskedet. Sedan behövs ett nytt tekniskt samråd. Men eftersom de flesta attefallshus idag är komplementbyggnader, där det tekniska samrådet inte alltid krävs av kommunerna, så kan du slippa ett sådant. Hör med din kommun.

Relaterade frågor:

 • Tidsfrist slutbesked attefallshus
  Hur många år har man på sig att färdigställa ett attefallshus innan man måste ansöka om slutbesked? Är det samma som för bygglov? 5år? Mvh Elin Hej Elin , Här kan du läsa mer är tillståndstid från att du fått startbesked. Ha en fortsatt trevlig kväll
  Läs mer
 • Hur lång tid har man på sig att bygga sitt attefallshus?
  Hejsan. I startbeskedet framgår att det krävs slutbesked, men finns det en tidsbegränsning på hur lång tid bygget får ta? Själva huset är klart men en del markarbete är kvar för att åstadkomma rätt yttermått och jag vågar inte be om slutbesked innan
  Läs mer

Tillåten maxhöjd på ett attefallshus 4,0 meter

Den högsta nockhöjden är 4,0 meter. Det betyder att den utvändiga tillåtna höjden är 4,0 meter.

Relaterade frågor:

 • Sänka ner grundplattan?
  Hej. Jag undrar om du vet ifall det är tillåtet att sänka ner bottenplattan för att lättare kunna få ok höjd även på loftet. Jag har en idé om att färdig platta kan vara 60-70cm under befintlig marknivå. Då skulle jag rimligen kunna få in två våninga
  Läs mer
 • Höjd på attefallare till nock
  Ska höjden (max 4 meter) räknas från marken eller från husets ” bottenplatta”? Hej Per, Det är medelmarknivån som gäller upp till utvändig högsta punkt på huset, vanligtvis den utvändiga taknocken. En rimligt placerad lagom hög skorsten ska kunna und
  Läs mer
 • Maxhöjd 4meter
  Hej Micke Jag är i startgroparna att bygga ett attefallshus hus på tomten. Men jag kan inte riktigt tyda reglerna för höjden på Max 4 meter. Svar utgår jag ifrån? Jag har hört att det är från mark? Men jag som bygger på plint behöver minst ha 20cm un
  Läs mer
 • Höjd på Attefallshus samt avstånd till tomtgräns
  Hej! Jag läser på något ställe att Attefallshus inte får vara högre än huvudbyggnaden, men hittar det inte i andra beskrivningar. Stämmer det? Var hittar jag den lagtexten? Om tomtgränsen är mot enskild väg och annan tomt finns på andra sidan, är det
  Läs mer

Attefallsreglerna står över marklov

För dig som behöver genomföra markförändringar så kräver det i vanliga fall marklov, som är en del av detaljplanen. Var det gäller attefallshus så står attefallsreglerna över detaljplanen, som gör att du kan genomföra markförändringar utan att behöva ansöka om marklov. I de fall där kommunen vänder sig emot dig så handlar det om att stå på sig eller eventuellt vända sig till länstyrelsen.

Relaterade frågor

 • krav på marklov för attefall
  Hej Micke. Jag diskuterar nu med kommunen om att uppföra ett garage i form av ett attefall. Det finns i princip bara en plats på tomten där jag kan placera det och där är ett berg som måste sprängas bort för att jämna marken (ca. 2 meter måste sänkas
  Läs mer

Får man lov att bygga attefallshuset innan man byggt huvudbostadshuset

För att få bygga ditt attefallshus krävs det normalt att det på tomten finns ett en- eller tvåbostadshus som ditt attefallshus skall vara placerad i omedelbar närhet till. Men i de fall när man köper mark och önskar bygga både hus och attefallshus i samma veva, vad gäller då?

Svaret är att du måste ha fått slutbeskedet på ditt en- eller tvåbostadhus innan du får bygga ditt attefallshus.

Relaterade frågor

 • Bygglov på en tom tomt
  Om man har en tomt utan några byggnader på vilka regler gäller då det är statsplerat område Hej Börje , Du behöver ha ett befintligt en & tvåbostadshus för att få bygga ett attefallshus. Gäller både i och utanför detaljplanerat område. Bygger du
  Läs mer
 • Bygga bostad och attefallshus samtidigt
  Hej Vi vill köpa tomt på 1200m2 där det står tre hus idag som måste rivas. Det är utanför stadsplan och i kultur skyddat område Kan vi först bygga Attefall och sen riva så vi kan bo där? Sen bygga nytt samtidigt Ok? Tack Hej Peder, Se mitt svar här.
  Läs mer
 • Bygga attefallshus innan bostadshus
  Hej! Jag undrar om man kan lämna in en anmälan på att bygga ett attefallshus när man sökt ett förhandsbesked på att bygga ett hus på tomten? Vi har sökt ett förhandsbesked på en tomt för att bygga ett bostadshus men tänkte bygga ett attefallshus inna
  Läs mer

Bilder på “det första Attefallshuset”

Foto: attefallshus.se

Avstånd till befintliga huset

Det finns två vanliga önskemål från de som bygger attefallshus.

 • man vill bygga attefallshuset så nära det befintliga huset som möjligt
 • man vill bygga attefallshuset långt från befintliga huset

Hur nära får du bygga
Var det gäller minsta avstånd finns inte det helt förtydligat och är återigen upp till din kommun. Huset skall ju klassas som en fristående byggnad och inte uppfattas som sammanlänkade.
En vanlig respons från kommuner har dock varit att de anser “fristående” motsvara att man ska kunna måla väggarna mellan husen. Det gör att man kan gå mellan attefallshuset och bostaden, samt att du ska kunna måla dess motsvarande väggar.

Hur långt ifrån får du bygga
Det är upp till kommunen att fatta beslut då reglerna är luddiga. Boverket specificerar att huset ska placeras i det befintliga husets absoluta närhet.
Utifrån hur reglerna har applicerats så bör kommunen godkänna attefallshus som placeras max 10-20 meter från huset.

Går man tillbaka till varför attefallsreglerna alls infördes så är just denna regel en av de vi gillar minst. Meningen är ju att vi ska skapa fler bostäder i Sverige. Då bör inte avståndet till det befintliga huset spela så stor roll som det verkar göra idag.

Domar kring avstånd till bostadshuset
De prejudicerande fall som domstolarna mest tagit upp är fallet kring hur långt bort du får bygga.
Domstolarna refererar här mycket till hemfridszoner. Dessa zoner används för att definiera allemansrätten som är viktig i Sverige.
Min tolkning är att detta är anledningen till att reglerna definierats som att attefallshuset ska byggas i anslutning till det befintliga huset.

Vad en hemfridszon betyder är inte specificerat i reglerna utan är från tomt till tomt. Men om man tydligt ser attefallshuset från bostadshuset så har en domstol dömt att man uppfyllt reglerna om ”omedelbar närhet”. I det specifika fallet rörde det sig om 26 meter.

Relaterade frågor:

 • Hur långt ifrån befintligt hus?
  Hej. Vi bor på landet utanför detaljplanerat område. Tyvärr går det en kraftledning över tomten så närmsta ställe att placera attefallshuset är 40 meter bort. Tror du det ställer till problem i bygganmälan? Marken används förnuvarande som bete men sa
  Läs mer
 • Regel om avstånd till trähus
  finns det en regel om avstånd till annat trähus på 8 meter Hej Allan Det var en ganska bred fråga. Nej är det korta svaret om det relaterar till regler för just attefallshus. Det står ingenstans i attefallsreglerna om detta inom samma tomt variefall.
  Läs mer
 • Ombyggnad av utehus nära granntomt
  Hej! Vi har en gammal (runt 100 år) stuga (ca 25 kvm) på vår villatomt som fungerar som uteförråd och vedbod. Den är mycket äldre än de tomtdragningar som gjordes på 60-talet och husen som är från 60-70 talet. Stugan som är inritad på plankartan (det
  Läs mer
 • Regler attefallshus avstånd
  Hej! Läst en del kring regler om var man får bygga, står mest om 4,5 meter från tomtgräns. Men min fråga är om man får bygga attefall varsomhelst på egen mark (kommer inte vara nära någons tomt) men kommer vara ungefär 150m från mitt bostadshus. Mvh
  Läs mer

Attefallshus på en sutterängtomt

Attefallshus kan byggas på sutterängtomt, så länge den tillåtna bygghöjden följs. Ett attefallshus får ha en bygghöjd på upp till 4,0 meter, vilket mäts från den genomsnittliga marknivån upp till taknocken. Därmed kan ett attefallshus vara högre än 4,0 meter på ena sidan, men då lägre på andra sidan.

Ett alternativ för dig som bygger i sutteräng, kan vara att bygga med källare, och få till två våningsplan.

Relaterade frågor:

 • Kan suterränglösning strida mot detaljplan?
  Hej Micke, Undrar om du kan svara mig på om man kan nekas att bygga en souterränglösning? Jag har en tomt som lämpar sig för detta och vill lägga ett attefalls komplementbyggnad på 30 kvm intill mitt befintliga hus. Vi får endast bygga 60 kvm enl det
  Läs mer
 • Attefalls hus i två våningar
  Hej Micke, Jag har en kraftigt sluttande tomt; suteräng. Kan jag bygga en undertvåning under huset utan att äventyra regler för attefallsbygge? Övervåning kommer att ligga i nivå med marken och inte överstiga 4 m, som jag tror är högsta höjd till noc
  Läs mer
 • Attefall som souterränghus ger mer BYA?
  Såg på SVT igår ett par som byggt ett Attefallshus i souterrängform och hörde att en av de intervjuade sa att “eftersom vi har byggt i sluttning får vi plats med mer yta” och undrar om det finns möjlighet till större BYA om man bygger Att
  Läs mer
 • Försänkt golv i entréplan?
  Fråga från Kristofer Hej. Har möjlighet att bygga ett Attefallshus på vår kraftigt lutande, nästan terrasserade tomt, och tänkte därför utnyttja möjligheten med en källare för främst förvaring. Frågan är om man kan utnyttja höjden neråt som då uppstå
  Läs mer

Tillåten höjd på attefallshus i en sluttning

regler Attefallshus lutande tomt sutteräng
Medelnivån gäller för attefallshus på lutande tomt – sutteräng
Fler och fler hus byggs på tomter som lutar, s.k. sutteränghus. För sutteränghus så gäller vad vi förstår utifrån diskussioner med kommuner att det är medelmarknivån du kan utgå ifrån när du beräknar den maximala taknockhöjden för ett attefallshus.

Relaterade frågor:

 • Avslag på mitt komplementhus
  Hej har fått avslag på mitt komplementhus 37 cm för högt hur mäter man höjden huset är 5 gånger 6 meter ligger i suteräng nya marknivån på mitten av gaveln är under 4 meter varför ej tillstånd. Hej Bengt , Är huset redan byggt? Isåfall beklagar jag.
  Läs mer
 • Sluttande tomt.
  Om man bygger Attefallshus med torpgrund på en sluttande tomt. Varifrån ska man mäta bygghöjd på max 4 m ? Sluttande tomten har en nivåskillnad på cirka en halv meter. Mvh Jan Hej Jan , En torpargrund behöver plan mark. Man kan ju bygga i etapper giv
  Läs mer
 • Sutteräng
  Hej! Vad gäller om man bygger attefallshuset i sutteräng? Räknas sutterängdelen som källare? Kan man sedan bygga ett plan och ett loft över detta? Hej Daniel, Du får räkna fram markmedelnivån. Du ser bild nedan. Du kan läsa mer här Med Vänlig Hälsnin
  Läs mer
 • Attefalls hus i två våningar
  Hej Micke, Jag har en kraftigt sluttande tomt; suteräng. Kan jag bygga en undertvåning under huset utan att äventyra regler för attefallsbygge? Övervåning kommer att ligga i nivå med marken och inte överstiga 4 m, som jag tror är högsta höjd till noc
  Läs mer

Tillgänglighet

Det skiljer sig mellan de olika attefallstyperna hur tillgängligheten i huset måste uppfyllas. För ett komplementbostadshus är reglerna mycket hårdare än för en komplementbyggnad, eftersom attefallshuset då ses och klassas som ett permanentboende.

Se denna pdf som tagits fram av ett antal kommuner som beskriver detta på ett bra sätt.

Sammanfattningsvis beskriver dokumentet hur man ska kunna få plats med en rullstol i attefallshuset, och tar upp bland annat krav på tillgänglighet i entré, kök, sovrum, badrum och WC. Tänk också på att trösklarna ska vara utformade på ett sånt sätt så du enkelt kan ta dig fram in i badrum med mera.

Hur du uppfyller dessa regler bedöms av kommunen innan du får startbesked. Om ett tekniskt samråd hålls kommer det troligen in där via kontrollplanen.

Tvättmaskin, badrum och WC

Om attefallshuset ska användas som ett komplementbostadshus finns det i Boverkets Byggregler (BBR) krav på utrymme för tvätt och tork maskinellt, om gemensam tvättstuga saknas. Det innebär att en tvättmaskin (kombimaskin) måste finnas i bostaden. Valet blir att antigen placera kombimaskinen i badrummet eller någon annan stans i huset. Samtidigt finns det ett tillgänglighetskrav på minsta mått för ett badrum om 1,7 x 1,9 meter enligt standard SS 91 42 21:2006. Observera att detta minimimått är utan tvättmaskin. Placeras tvättmaskinen i badrummet blir minsta mått 1,7 x 2,35.

Relaterade frågor:

 • Tillgänglighetskrav på badrum/bastu
  Hej Micke! Vi planerar att bygga ett Attefalls hus med både badrum, bastu och litet kök men det användas som gäststuga/hemmakontor och så kommer vi nyttja bastun. Måste badrummet/bastu vara tillgänglighetsanpassad då? Det ska INTE användas som perman
  Läs mer
 • Attefallshus på sluttningstomt
  Hej. Jag har en tomt med en bergsplatå (60% av tomten ligger på platån). Nuvarande byggnad ligger nedanför berg och ska jag bygga attefallshus måste jag bygga på bergsplatån. Detta gör att attefallshuset måste ligga högre än huset och ha en trappa up
  Läs mer
 • Handikappanpassad badrum i komplementbostadshus?
  Tänker söka bygglov för en komplementbyggnad ( 40 kvm ) som ska innehålla två sovrum, toa/dusch, hall, garderober och allrum enl regler för tillgänglighet. I komplementbostadshuset ( 30 kvm ) är det tänkt kök, allrum/matplats, och toalett. Min fråga
  Läs mer
 • Mått på toalett/badrum
  Fråga från Kristofer Hej igen! Nu har jag en fråga gällande om de angivna måtten på hygienrum för ett Attefalls-komplementbostadshus (som alltså skall ha handikappanpassat hygienrum) måste vara 1900×1700 som anges i allmänna byggregler för nybyg
  Läs mer

Bygga attefallshus utanför detaljplanerat område

Attefallsreglerna är förvånansvärt lika för detaljplanerade, som icke detaljplanerade områden. Det är liksom poängen med reformen.
Faktum är att icke detaljplanerade områden enligt min erfarenhet ställer till det för bostadsägaren mer än den hjälper. Detta eftersom kommunen får säga nej till ett bygglov utan att luta sig mot något riktigt skäl. I ett detaljplanerat område får kommunen inte neka ett bygglov så länge bygglovet uppfyller detaljplanen.

Relaterade frågor:

 • Attefallshus utanför detaljplan men inom sammanhållen begyggelse
  Hej, vi har en tomt som ligger utanför detaljplan men inom “sammanhållen bebyggelse” och inte omöjligt inom “en sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelse
  Läs mer
 • Hus på hjul jordbruksfastighet
  Vi vill bygga några hus på tex traktorvagnar som vi kan hyra ut och ställa ut där folk vill bo på gården , i hagen med djuren (för att säkra mot rovdjursangrepp för vår del) eller en bit ut i skogen för dom som vill det . Toalett finns det tillgång t
  Läs mer
 • Bygga ihop 2 hus
  Hej! Får / kan man , efter ha sökt bygglov, bygga ihop 2 (attefalls)hus till ett hus på en tidigare obebyggd tomt? På landet , utanför detaljplan? Mvh Kerstin Hej Kerstin, Med bygglov får man göra allt som kommunen godkänner. Utanför detaljplanerat o
  Läs mer
 • Attefallshus 200 meter från huvudbyggnaden
  Hej Vi undrar om det är tillåtet att bygga ett Attefallshus några 100 meter från huvudbyggnaden på vår landsbygdsfastighet? Hej Josefine, Det är många delar i din fråga. Bryter ner dem litegrann. Är din lantbruksfastighet inom detaljplanerat område.
  Läs mer

Brandregler

Gällande brandregler är dem tydligt specificerade av Boverket. Men för oss som inte jobbar med konstruktion hela dagarna kan de vara svåra att förstå.

Desto närmare ditt attefallshus i förhållande till ditt bostadshus, desto tuffare blir brandreglerna. Det finns två typer av attefallshus (Komplementbostad samt komplementbyggnad). Det är tuffare krav på komplementbostadshus av naturliga skäl.

Även om attefallshus är fria från bygglov, kräver de en anmälan till byggnadsnämnden och därmed kan din kommun ha synpunkter på avstånd mellan hus och krav på brandregler.

Du kan läsa mer på boverkets sida om brandregler för bostadshus och komplementbyggnader.

Relaterade frågor:

 • Fråga gällande brandsäkerhet mellan attefallshus och förrådsdel
  Hej, Jag har tänkt bygga ett attefallshus som består av en förrådsdel samt en vedeldad bastu. Min fråga är vad det är för min.avstånd till befintligt garage med hänsyn till brandsäkerheten. tack på förhand. Mvh/ Timo Alvrud Hej Timo , Detta rör brand
  Läs mer
 • Brandskydd avstånd till garage
  Hej, planerar att uppföra ett attefallshus som komplementbyggnad. Den kommer innehålla en vedeldad bastu, dusch och WC samt relax. Avståndet till bostadshus är 11m, Avstånd till garage 5m. Behöver jag beakta brandkrav eftersom attefallshuset hamnar n
  Läs mer
 • avstånd komplementbostad brandskydd
  Hej Tack för utmärkt site. Jag vill bygga ett attefallshus som komplementbostad. Hur nära huvudbostaden får jag bygga med tanke på brandskyddsregler. Huvudbostaden är ett nybyggt Älvsbyhus och Attefallshuset hade jag tänkt skulle vara av standardtyp.
  Läs mer

Regler för altan och attefallshus

Attefallshus med altan
Det finns regler för altan som ska byggas till attefallshus. Detaljplanen kan skriva in att du inte får ha en altan kring attefallshuset – och därmed inte heller bygga ihop det med attefallshuset.

Men boverket skriver också att normalt sett så godkänns altaner som inte ändrar marknivån på tomten. Så uppfattar jag det.

Bygglovsbefriade altaner kan byggas till ett en- och tvåbostadshus, samt till Attefallshus om det är ett komplementbostadshus och inte en komplementbyggnad. Det innebär att bygglovsbefriade altaner inte kan byggas till komplementbyggnader eller andra komplementbyggnader, exempel på detta är friggebodar. För altaner gäller också avstånd till Granne, som skall vara 4,5 meter.

Läs mer här om skillnaden mellan komplementbyggnad och komplementbostadshus

Relaterade frågor:
 • Attefallshus som terrass
  Vill bygga en terrass som ansluter befintligt hus på ca 2,5 meters höjd över marken. kommunen anser att medelmarknivån för befintligt hus påverkas vilket gör att huset strider mot detaljplan. Kan vi nyttja attefallshuset som komplementsbyggnad för at
  Läs mer
 • Marknivå altan
  Hej Micke. Jag skall bygga ett attefall på ett snett lutande massivt berg. Problemet som uppstår då är att ena hörnet på komplementbyggnaden blir 5cm från berg och andra ca 80 cm från berg. Bygghöjden med denna komplementbyggnad som i sig är 3,85m bl
  Läs mer
 • Får ett attefallshus ha en ordentlig altan?
  Hej Micke! Får ett attefallshus ha en ordentlig altan? Om det är okej, hur långt emellan bör det vara mellan den altanen och vårt boningshus altan för att de inte ska upplevas sitta ihop? Och hur är det med ett litet farstutak ovanför ytterdörren? Rä
  Läs mer

Regler för att bygga attefallshus och fritidshus

Attefallshus bygga fritidshus
Fritidshus är mindre hus större än 30kvm och som då klassas som ett en- eller tvåbostadshus, som man söker bygglov för. Fritidshus är egentligen bygglovsbeviljade hus motsvarande en huvudbostad.
För dig som har ett existerande fritidshus och vill bygga ett attefallshus gäller därmed de vanliga attefallsreglerna, då fritidshus inte har någon konflikt med dessa. Kommunen kan komma att bråka lite, men så länge attefallsreglerna uppfylls har de inget att säga till om.
Har du redan ett attefallshus och vill bygga ett fritidshus har det inte heller någon påverkan, utan du ansöker bara om bygglov hos kommunen för ett ytterliggare hus.

Relaterade frågor:
 • Storlek på tomt
  Finns det begränsningar i regelverket om hur stor tomt måste vara för ett Attefallshus? Jag överväger att köpa ett fritidshus men den har ingen gäststuga. Tomten är endast 570 kvm. Hej Madeleine, Nej, det gäller alla en och tvåbostadshus som uppfylle
  Läs mer
 • Attefallshus vid fritidshus
  Vi har ett fritidshus på 35 kvm, får man bygga ett Attefallshus på en sådan tomt? Hej Marinette, Ja det ska du få om huset bara klassats som en och tvåbostadshus. OIika kommuner gör olika bedömning av detta. Jag skulle säga att det oftast är ok. Har
  Läs mer

Vad gäller vid vattentäktsområden

Vattentäkt menas med naturligt förekommande sötvatten som används till dricksvatten och vattenförsörjning, varpå man syftar till att skydda dessa. Dessa skyddas av kommun och län.
Det finns tre olika typer av vattentäkter. Ordinarier vattentäkt, vattentäkt klassat som reserv samt nödvattentäkt.
I attefallslagen finns inget skrivet om vattentäkter, men oftast ska det inte vara några problem. Kommunen kan komma att bråka, och det kan variera beroende på vad vattentäkten klassas som. Normalt nekas attefallshus vid var man kallar försvarsområden. Alltså allmänna platser, strandskydd och kulturhistoriska områden.
Vill man bygga attefallshus vid en vattentäkt så bör man kolla med sin kommun, och skulle dessa vara bråkiga kan man överklaga till länsrätten.

Relaterade frågor:

 • Bygga Attefallshus på Vattentäkt
  Hej VI har en Sommarstuga som står inom ett område som är klassat som vattentäkt. På boverket hittar jag inget gällande Attefal och vattentäkt bara Strandskydd vilket vi borde klara oss från… Vinns det några generella riktlinjer/Regler gällande
  Läs mer

Höjd på attefallshus och havsutsikt

Den tillåtna höjden på attefallshus är 4 meter, från genomsnittligt marknivå till taknock. Var det kommer till blockering av utsikt för grannar, och täckande av havsutsikt, så finns det för nuvarande ingenting i attefallslagen som kan bryta mot detta. Gällande höjden på attefallshus, så kan inget hindra byggnationen, oavsett om det skulle förstöra runtomkringliggande grannars utsikt. Min rekommendation är här att föra en öppen och ärlig diskussion med ens grannar, och hoppas på en tillmötesgående dialog.

Relaterade frågor:

 • Höjd attefalls huset skymmer utsikten
  Hej Micke, Hoppas på din hjälp här, Min bästa kompis bor i göteborgs skärgård, detta hus är byggt på 50- talet, huset har havsutsikt, framför ligger ett hus på tomten som nu skall bygga ett atterfallshus vid sidan av sitt befintliga hus. Det finns ju
  Läs mer

Attefallshus & samfällighet

Attefallsreglerna tillämpas endast när det finns ett en och tvåbostadshus. Vid samfällighet, menat att ett objekt ägs och tillhör flera olika fastigheter, så kan attefallsreglerna inte tillämpas på grund av oklarheter i ägande rätt. Då får man ta den traditionella vägen fram och ansöka om bygglov.

Relaterade frågor

 • Attefallshus på samfällighet
  Hej, min familj äger tillsammans med tre andra familjer en tomt som ligger ett litet stenkast bort från våra respektive huvudtomter. 1-2 av oss har gräns mot tomten dock har en annan granne servitut för garageplats där så i praktiken har ingen av oss
  Läs mer

Regler för att bygga Attefallshus & Attefallstillbyggnad

I attefallsreglerna finns det inget som säger att man inte får bygga ett attefallshus(max 30kvm) och en attefallstillbyggnad(max 15kvm). Det finns vissa otydliga paragrafer som motsäger det, men de är inte helt enkla att tyda. Efter kontakt med boverket är det okej att genomföra båda byggnationerna, utan bygglov med tanke på att reglerna står över detaljplanen. Kommunen kan bråka, men stå på dig och se till att reglerna uppfylls.
Med kombinationen av attefallsreglerna och attefallstillbyggnad möjliggör det så att man kan exempelvis ett gästhus samt ett uterum.

Relaterade frågor

 • Attefallstillbyggnad och attefallshus
  Hej, Jag har gjort en attefallstillbyggnad på 15 kvm på nuvarande bostadshus. Nu vill jag bygga ett friliggande attefallshus. Hur stort får detta max vara? Mvh Pelle Hej Pelle, Max 30 kvm. Det gäller även om du utnyttjat reglerna för attefallstillbyg
  Läs mer
 • Attefallshus + attefallstillbyggnad
  Hej. Får man bygga ett attefallshus (komplementsbyggnad) om 30kvm samt en attefallstillbyggnad mot bostadshuset så att den totala ytan blir 45kvm? Eller gäller den totala ytan om 30 kvm oavsett attefall? Hej Lennart , Detta är en vanligt fråga. Finns
  Läs mer
 • Attefallstillbyggnad samt ett attefallshus
  Vi har en attefallstillbyggnad på 15 kvm på fritidshuset. Kan vi då bygga ett friliggande attefallshus på 25 eller 30 kvm byggyta. Hej Elisabeth, Reglerna säger inget om att man INTE får det. Däremot finns det luddiga paragrafer som motsäger det. Eft
  Läs mer

Bostadsrättsföreningar och attefallshus

Kravet för att få bygga ett attefallshus är att det finns minst ett en och tvåbostadshus på tomten. Det innebär att det finns en tydlig huvudbostad. I detta fallet med bostadsrättsföreningar så har man flera huvudbostäder, dvs inget en eller tvåbostadshus, varpå attefallsreglerna inte går att tillämpa. Därmed behöver man söka bygglov för att kunna bygga ett hus på 30kvm, än att det blir ett attefallshus

Relaterade frågor

 • Attefall för brf
  Hej Får en brf med 4 lgh samlat i en huskropp bygga attefall på tomten? Hej Per, Det är bara en och tvåbostadshus som attefallsreglerna gäller. Som jag förstår din beskrivning så gäller inte dessa regler. Med Vänlig Hälsning Mikael Asp-Tjällden
  Läs mer

Generella frågor om regler

Här är frågor som är lite mer generella:

 • Är verkstaden ett fritidshus?
  För 13 år sedan köpte vi en liten jordbruksfastighet som var bebyggd med ett stall och en “gårdsverkstad”. Den ligger i utkanten av en tätt sammanhållen by i Dalarna. Stallet och verkstaden är ihopbyggda med hjälp av ett skärmtak. Vi vint
  Läs mer
 • Får jag hyra ut?
  Får jag hyra ut mitt Attefallshus? Har hört att det är en ändring på gång men vet inte när. Hej Inger , Så länge ditt hus är av typen komplementbostad så går det bra att bo i huset permanent. Annars är huset inte tillåtet att användas för permanentbo
  Läs mer
 • Regler attefallshus på skogsmark
  Hej Micke! Edvin heter jag och går i tankarna att bygga ett attefallshus. Förutsättningarna som råder är: – Mina föräldrar har en skog där tanken är att jag ska bygga ett attefallshus. – En bit ifrån den tilltänkta plats där attefallshuse
  Läs mer
 • Attefall istället för friggebod
  Hej, enl. reglerna, kan ett Attefallshus fungera som en Friggebod, innebär det att en Friggebod som får mer än 3m medel höjd, kan klassas istället som Attefall och endast en bygganmälan krävs, då är det lätt att gå förbi Friggebods reglerna? Mvh/Thom
  Läs mer
 • Gräva för VA innan anmälan
  Hej. Påbörjar i dagarna nybygge av villa på min tomt. Om något år är det dags att bygga ett Attefall. Är det tillåtet att redan nu gräva för/dra fram VA när grävarna ändå är på tomten? Mvh Peter Hej Peter , Detta har jag inte detaljkoll på eftersom d
  Läs mer
 • Bygga om friggebod till attefallshus
  Hej, Lät för några år sedan ett byggbolag uppföra en friggebod (15kvm) på vår villatomt, uppvärmd och med el och fönster. Funderar nu på om det är möjligt att bygga till friggeboden till dubbla storleken sätta in dusch och kök samt klassa om till att
  Läs mer
 • Slutbesked
  Hur gör man för att få ett slutbesked när attefallaren är färdig, och måste allt vara färdigmålat utvändigt, det är ju vinter. Detta gäller Gotland om det finns olika sätt. Mvh. Bosse Hej Bosse, Kommunerna har väldefinierade processer för det. Står o
  Läs mer
 • Krav till lägeskontroll
  Min Kommun kräver att jag ska utföra lägeskontrol för att få slutbesked. Vi bor på en lantbruksfastighet utanför detaljplan. Kommunen har varit på besök men vill att jag ska bekosta bevis för att jag placerat byggningen som avtalat. Det är + 100 mete
  Läs mer
 • Bygga om carport till Attefallsgarage
  Den ursprunglige ägaren uppförde 1992 -1994 en vidbyggd carport ( 30 kvm ) utan bygglov, 75 cm från tomtgräns med grannens tillstånd. Carporten har stått oförändrad i 30 år och byggnadsnämnden har skriftligt meddelat att carporten får stå kvar p.g.a
  Läs mer
 • Attefallshus som ungdomsrum
  Hej! Jag undrar om ett attefallshus 12kvm +loft (inget vatten) som ska vara rum åt tonåring ska klassas som komplementbyggnad eller komplementbostad? Inget kök eller toalett. Bara som ett rum. Med vänlig hälsning, Ida Hej Ida, Egentligen är det använ
  Läs mer

46 svar på ”Attefallshus regler 2024”

 1. Hej,

  Hur påverkar de nya reglerna tillbyggnad av hus? Vi står i valet och kvalet att bygga ett separat Attefallshus eller bygga ut huset. Att bygga ut huset med bara 15 kvm känns väldigt fjuttigt. Vilka möjligheter skulle vi ha med de nya reglerna? Kan vi bygga ut mer än 15 kvadrat då?
  Mvh
  Åke Trosell

 2. Hej Åke, som det ser ut nu, kommer du inte att kunna bygga ut huset mer än 15 kvm med attefallsreglerna. Då gäller det istället att söka bygglov och kolla vad som är tillåtet för er tomt.

  1. Hej, jag har en friggebod på 15 kvm, men behöver en balkong på två av sidorna för att kunna måla. Kan jag göra en anmälan om atterfallshus och bygga på balkongen utan bygglov?

 3. Hej
  Kommer det i det nya lagförslaget fortsatt vara ett krav att en måste ha en huvudbyggnad på tomten för att få bygga ett komplementbostadshus, dvs jag som har en tomt som är helt tom på 1800 kvadratmeter kan alltså inte bygga attefallshus för att hyra ut till privatpersoner?

 4. Om man har tänkt att bygga en källare till sitt attefallshus, krävs det andra typer av ansökningar för att gräva t.ex. eller gäller samma regler som tidigare

 5. Hej
  vi har byggt ett förråd på knappa 9 m2 på våran tomt. Kan vi bygga ett växthus också och vad är största ytan vi kan bygga med gällande regler?

  Tack & mvh
  Andrew Carruthers

 6. Hej !
  Lite fundersam på Attefallshusets badrum. Ska det vara handikappanpassat ?
  Med vänlig hälsning Alf

  1. Hej Alf och tack för frågan,

   Det beror på vad du ska bygga för något. Om huset ska användas som permenent bostad så gäller hårdare regler.

   Om du ska kunna använda attefallshuset för permanenthus (komplementbostadshus) så gäller därmed plan- och bygglagens krav på tillgänglighet.
   Där står det att individer med rörelsehinder ska kunna ha tillgänglighet till huset. Det betyder i princip att en rullstol ska kunna ta sig fram överallt.
   Även Boverkets byggregler (BBR) har regler för detta.

   Min praktiska erfarenhet är också att kommuner faktiskt är hårda på detta. Dvs de tolkar detta hårdare.

   Hoppas det svarade på din fråga.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 7. Hej,
  En fråga angående tillåten byggnadsarea. Ex. Först och främst, jag har en huvudbyggnad på tomten (den vi bor i..). Om jag bygger ett attefallshus på 20kvm så kommer jag överskrida tillåten byggnadsarea för vårat område.

  Kringgår attefallsreglerna detta eller kommer jag få avslag på bygganmälan?

  1. Hej Claes,

   Enligt boverket så får attefallshuset strida mot detaljplanen. Det är lite det som är grejen med attefallshus, man prövar den inte mot detaljplanen via bygglovsprocessen.
   Men man måste uppfylla vissa strikta krav (se artikeln ovan).

   Detta betyder att du får bygga ett attefallshus även om du redan har använt hela byggrätten.
   Kommunens byggnadsnämnd får därmed inte neka dig rätten att bygga ditt attefallshus. Detta enligt boverkets hemsida.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 8. Hej, om man är överens med grannen kan då attefallshuset läggas på tomtgräns? Har i kontakt med kommun fått information att det minst måste vara 0,8m från tomtgräns men hittar inget stöd för det i lagstiftningen. Vad gäller?

  1. Hej Johan,
   Lagstiftningen är att huset ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Med grannes medgivande så kan den placeras närmre (dvs tomtgräns).
   Man ska dock vara noggrann med dokumentationen av detta medgivande ifall grannen flyttar.
   Att kommuner sen bråkar om detta förvånar mig inte.
   Det är lite poängen med attefallshus att attefallshusen kan strida mot detaljplanen så länge grannen ger sitt medgivande. Du får till och med bygga attefallshus på prickad mark.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 9. Ta gärna med info att kombination av Attefallshus och Friggebod får vara max 40 kvadratmeter !

  1. Hej
   Det är egentligen två regelverk som jag ser det. En för tillbyggnader och en för “nytt attefallshus”.
   Dessa är frikopplade och har inget inbördes beroende.
   Dvs du får bygga både 30 kvm attefallshus och 15 kvm tillbyggnad.

 10. Hej – och tack för möjligheten för att ställa frågor 🙂

  På vår tomt finns förutom boningshuset en verkstad (25 kvm), ett uppmurad stall/hönshus (15 kvm) och en friggebod (10 kvm). Alla dessa byggnader är från för 1950-talet.

  Frågan är sen: Får vi bygga ett attefallshus (komplementbostadshus) eller ska dom befintliga byggnader räknas bort från dom 30 kvm?

  På förhand tack!

  1. Hej Henning,

   Kul att du uppskattar tjänsten.

   Ser inte att du begränsas av detta så länge inget av dessa hus klassats som ett attefallshus. Du har väl bygglov på dessa hus?
   Det viktiga är att du har ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten som dessa “bygglovsfria” regler knyts till. Det spelar ingen roll att du har andra byggnader än dessa på tomten sen innan.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 11. Hej, vi har ett gammalt, förråd/garage som nästan förfallit, men står ca 0,5 m från 2 grannars tomt. Kan man bygga Attefallshus på den grunden utan bygglov?

  1. Hej Peter,

   Du behöver grannarnas medgivande om du bygger närmre än 4,5 meter från grannarna.
   Se till att det är skriftligt så du inte får strul med bevisbördan i efterhand.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 12. Hej!
  Vad finns det för krav på väggtjocklek för ett Attefallshus som är 25 kvm? Finns speciella energikrav för ett sådant hus, som skall användas som gäststuga (alltså, om jag förstått det rätt, inte en komplementbostad, utan en komplementbyggnad)?

  1. Hej Märten
   Det är inte väggtjockleken man styr på utan man energideklarerar ett hus.
   Undantag från reglerna om energiåtgång utgår utifrån hur huset används. Om huset används väldigt få månader per år så kan man begära undantag från att energideklareras.

   Tror gränsen går kring fyra månader per år alternativt att energianvändningen bara är en kvarts del av vad en vanlig bostad förbrukar på ett år.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 13. Hej,

  Tack för bra information.

  Vi undersöker att bygga ett Attefallshus på vår tomt. Vi har trådgård runtom vårt hus och där vi funderar på att placera huset är det grönområde utanför, dvs vi har inga grannar åt det hållet. Får man placera det upp mot vår tomtgräns om det inte är någon granne som blir påverkad?

  Mvh,
  Mikael

  1. Hej Mikael,

   Vem äger grönområdet? Kontakta dem, skulle se de som vilken granne som helst om inget annat sägs.
   Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 14. Om man vill sätta upp ett attefallshus på 30kvm på icke detaljplanerat område så får man “definiera” det som komplementbostadshus, men om man bara bygger 25kvm så kan man definiera det som komplementsbyggnad då… Det jag är intresserad av är ett boende men utan vatten/avlopp. Får man inte bo i ett attefallshus som kallas “komplementbyggnad”?

  1. Hej Simon, skillnaden är om attefallshuset byggs för att användas som en permanentbostad eller inte. Komplementbostad kan alltså användas som permanentbostad, men det kan man generellt inte göra med en komplementbyggnad (garage, förråd, växthus osv). Så jag tolkar reglerna som att man inte får bo permanent i en komplementbyggnad, för den har inte alla bekvämligheter såsom t.ex. toalett/kök osv. I det fall du skulle ansöka om attefallshus som komplementbyggnad, men ändå har alla bekvämligheter som behövs för att bo permanent i huset, då är min uppfattning att kommunen kommer att göra avslag på ansökan och kommer hänvisa dig till attefallshus som komplementbostad (som har något högre krav vid bygge och ansökan).

 15. Hej. Jag planerar utbyggnad av huset och har fått från kommunen att jag får bygga totalt 20% av tomtytan. Det gäller allt som har tak, tex altan och förråd. Kan jag bygga ett attefallshus istället som förråd och då inte räkna in de i de 20% som jag får bygga?

  1. Hej Tom. Då attefallsreglerna står över detaljplanen, så är min bedömning att det går. Du kan bygga förråd om 25 kvm under attefallsreglerna enligt gällande lagstiftning och som då inte ska räknas in enligt vad du beskriver.

 16. Hejsan! Jag bor i Jönköping och vill göra en tillbyggnad på 25 kvm på mitt garage. Vi kommer hamna 4,5 meter från den kommunala vägen men endast 1 meter från grannen och det har vi fått ok på skriftligt från honom.
  Kommunen säger nu nej och hävdar att det måste vara 4 meter till grannen om det ska vara ett bostadshus. Det märkliga är att det är ok att bygga ett Attefallshus på 25 kvm precis vägg i vägg med garaget och nära grannen MEN om vi bygger ihop det, alltså en tillbyggnad måste det vara 4 meter till grannen.
  Det skulle inte se speciellt snyggt ut med ett hus så nära garaget utan mycket finare om man bygger ihop det som ett L.

  Vet du hur vi kan gå vidare eller är det helt kört?

  Hälsningar Marie

  1. Hej Marie, detta är lite klurigt. Om du vill göra en tillbyggnad på ditt hus med stöd av “attefallsreglerna” får du endast bygga till 15 kvm (dvs ej 25 kvm). Fördelen med att använda attefallsreglerna, är just för att du då kan bygga denna yta utöver ditt beviljade bygglov på tomten. Dock gäller 4,5 meter från tomtgräns vilket kan undantas med grannens godkännande (jag utgår från att ditt garage sitter ihop med huset).

   Vill du dock bygga fristående från ditt huvudhus, upp till 25 kvm (eller till och med upp till 30 kvm) gäller attefallsreglerna, men då måste attefallshuset vara separerat från huset. Här kan du få dispens från grannen om 4,5 meter.

   Jag kan hålla med om att det blir konstigt, men attefallsreglerna “rundar” lagen kan man enkelt uttrycka det, eftersom dessa regler står över detaljplanen. Kanske inte något kommunen som utgångspunkt gillar, men något de får rätta sig efter. Att bygga till 25 kvm under attefallsreglerna så som du beskriver det, dvs som en tillbyggnad är tyvärr ej möjligt. Utan då krävs sedvanligt bygglov, och då kan kommunen bestämma utifrån detaljplanen och avstånd till grannar är de mig veterligen strikta med.

   Det låter som att du har att välja på att bygga ett fristående attefallshushus om upp till 30 kvm, eller justera ned storleken till 15 kvm på din tillbyggnad om du vill använda attefallsreglerna.

   Lycka till!

 17. Hej,

  Får man köpa en tomt och bygga ett antal attefallshus/små lägenheter och sedan hyra ut?

  Jonas

  1. Hej Jonas,
   Nej det ska man inte få göra.
   Du behöver ett en- eller tvåbostadshus för att få bygga ett attefallshus. Så ett hus kan du bygga till ett befintligt bostadshus.

   Sen är det skillnad på vad man “kan” bygga och “vad man får bygga”

   T.ex så vet jag att flera företag som utnyttjade attefallsreglerna för att bilda små bostadsrättföreningar som ofta var högt belånade. Som jag förstått byggdes dessa egentligen felaktigt men likväl står de där idag och godkändes av kommunen.
   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 18. Hej.

  Vad är bästa strategin om man fått startbesked och påbörjat bygget av attefallshus (komplemetnbostad) och vill riva och bygga ny huvudbyggnad? Vänta med bygglovs/rivningsansökan för huvudbyggnaden till vi fått slutbesked på attefalshuset eller är det bara att köra på? Finns det risk att kommunen blir lite gnälliga om man vill riva huvudbyggnaden?

  Mvh
  Jocke

 19. Hej! Vi har tänkt att bygga ett attefallshus på våran tomt, tanken från början var att bygga så att den var närmare än 4.5 meter till tomtgränsen till grannen men grannen sa då nej till detta och vi bytte form på själva attefallshuset och det gör då att huset inte är inom dessa 4,5 meter. Men, grannen fortsätter och hävda sitt missnöje och säger att hen ska göra allt i sin makt för att vi inte ska få bygga och tänker överklaga, vilket de såklart har rätt till. Jag undrar nu hur ”lätt” är det att vinna ett sådant fall för min granne? Vi har högt buskage mellan våra hus och grannen i fråga har bara sin ingång åt det hållet vi ska bygga detta attefallshus, samt ett frostat fönster som inte man ser igenom. Ingenting enligt min mening gör att detta skulle störa min granne på något vis, ingen utsikt som förstörs eller att det kommer för tätt inpå hans tomtgräns.

 20. Hej kan man bygga ett attefallshus max 25 kvm och använda halva som gästrum och resterande som verktygsbod. Alltså vi vill inte göra kök och toalett i byggnaden

 21. Hej!
  Exakt hur beräknar man storleken på en attefallstillbyggnad (i detta fallet inglasat uterum)? Om jag har förstått det rätt så är det bruttoarean (BTA) som får vara max 15m2, men det är inte helt lätt att få reda på exakt hur bruttoarean räknas ut. Ingår takutkast i BTA, eller mäter man endast ytterväggar? Tack på förhand.

 22. Vi har ett bostadshus på 100 kvadrat på tom inom detaljplanerat område. kan vi bygga ett Attefallshus på 30 kvadrat och ett växthus på ca 20 kvadrat?

 23. Hej!
  Vi har ett gammalt hus med ett fd källargarage som visat sig vara ett svartbygge. Får man göra en attefallstillbyggnad på ett svartbygge?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste frågor och svar