Attefallshus regler 2023

Allt du behöver veta om regler för attefallshus

Har du en fråga om regler för attefallshus? Ställ din fråga här så svarar vi.

attefallshus regler
Vi går igenom vilka regler som gäller för t.ex. höjd, strandskydd, bygglov, grannar med mera.
Under 2020 så ändrades lagen så att attefallshus nu kan byggas med 30 kvm.

Syftet med attefallsreformerna har varit att skapa fler bostäder genom att tillhandahålla möjligheten att bygga små komplementbostadshus och komplementbyggnader bygglovsfritt. Det betyder att attefallsreglerna står över den detaljplan som kommunen tagit fram.

Regler i korthet för attefallshus

 • Attefallshusen är bygglovsfria och står över detaljplanen.
 • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Dessa attefallshus går under komplementbostadshus i plan och bygglagen om huset ska användas permanent.
 • Byggarean får maximalt uppgå till 30 kvadratmeter (från 2020-03-01) för komplementbostadshus och 30 kvadratmeter för komplementbyggnader (från 2020-08-01).
 • Den högsta utvändiga nockhöjden är 4 meter.
 • Husen får byggas utan bygglov om de byggs minst 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
 • Bygget av ett attefallshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov. Det kallas för bygganmälan.
 • Ett krav för att få bygga ett attefallshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten som är klassificerat som ett en- eller tvåbostadshus.
 • Ett befintligt hus får byggas till om maximalt 15 kvadratmeter och går under benämningen attefallstillbyggnad (läs mer om tillbyggnad attefallshus här)

Använd internlänkarna för att lättare klicka dig till rätt stycke om regler

Film som beskriver attefallshus regler illustrativt

Historien och syftet bakom attefallsreformen

Stefan Attefall
Stefan Attefall – initierade attefallsreformen
Syftet med reformen som Stefan Attefall som bostadsminister lade fram och som beslutades av riksdagen 2014 hade syftet att skapa fler enklare och billigare bostäder. Lagen om “attefallshus” trädde i kraft 2 juli 2014 och innebär att det är tillåtet att utan bygglov bygga ett upp till 30 kvadratmeter stort komplementhus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Reglerna har uppdaterats ett par gånger sedan 2014 men intentionen har varit densamma sedan första lagen trädde i kraft 2014.

Under 2020 utökades byggrätten för bygglovsfria attefallshus till 30 kvm
I början av 2020 så beslutade riksdagen att utöka attefallshusens byggrätt för sk komplementbostadshus till 30 kvm. Dessa kallas av vissa för Bolundare.
Från 1:a augusti 2020 beslutade riksdagen att även komplementbyggnader ska få samma byggrätt, dvs 30 kvm jämfört mot tidigare 25 kvm. Det betyder att även enklare byggnader såsom garage, förråd med mera och som inte ska användas för boende får byggas bygglovsfritt så länge attefallsreglerna uppfylls, och du får därmed 5 extra kvadratmeter. Detta har gjort att begreppet bolundare och attefallshus är exakt samma begrepp, varpå de flesta använder ordet attefallshus istället för både komplementbyggnader och komplementbostadshus.

Läs mer om förslaget från Riksdagens civilutskottets här och vad vi anser.

Förslag om ändring av attefallsregler – bygglov istället för bygganmälan

Under sommaren 2021 presenterades ett förslag som syftar till att man måste ansöka om bygglov för attefallshus. I det stora hela sker det inga förändringar för byggnation av attefallshus, annat än att man behöver ansöka om bygglov som prövas mot de nuvarande attefallsreglera. Attefallsreglerna står fortsatt över detaljplanen, vilket gör att så länge reglerna uppfylls kommer bygglovet att gå igenom.

Detta förslag har inte införts och min uppfattning var att inte minst corona pandemin gjorde att kommunerna fick annat att tänka på. Förslaget har gått i stå och det är tveksamt om dessa regler överhuvudtaget kommer implementeras i riksdagen.

Relaterade frågor

 • Nya regler för attefallshus
  Hej, i somras läste jag att det kom förslag att attefallshus skall bli bygglovspliktiga (om de skall inredas som bostad). Men jag förstår inte vad det innebär rent konkret. I mitt fall så har jag kvar prickmark på tomten som jag någon gång tänkt bygg
  Läs mer

Byggytan är 30 kvm bygglovsfritt

Idag gäller samma regler för komplementbostadshus och för komplementbyggnader. Under en övergångsperiod 2020 så gällde olika regler men från 1:a augusti 2020 så är reglerna samma för dessa byggnadstyper.

När man ska räkna ytan man får bygga är det fasadyttermåttet som gäller. Det vill säga ytan huset tar på marken när man mäter upp för attefallshusets grund plus fasadens tjocklek. Ofta är den 2 cm “större” på alla sidor eftersom fasaden hänger utanför grunden sett till måtten.

När det kommer till hur stor yta du får invändigt spelar alltså tjockleken på ytterväggarna in. Speciellt i komplementbostadshusen som har högre krav på energieffektivitet (d.v.s. mer isolering behövs). Desto tjockare vägg desto mindre invändig boyta. Som riktlinje blir boytan cirka 25 kvm vid en byggyta på 30 kvm.

Här är frågor om attefallshus och hur stort man får bygga:

 • Bedömning av area
  Hur bedömer jag arean för att maximera ytan? Mäter man ytter- väggarna eller måste man ta med takutstick etc? Hej Stig, Ett attefallshus mäts i något som kallas för fasadyttermått. Taksprång är tillåtet utöver detta med max 50 cm. Med Vänlig Hälsning
  Läs mer
 • Gäller 30 kvm ytterväggarna oavsett om taket ”sticker ut”
  Vi har en carport med två sidor och gemensamt tak och en sida mot förrådet. Funderar på att bygga in carporten med gästrum och toa. Mått på taket enl bygglovsritning är 9,5 x 4,0. Gäller Attefallsregler avs storlek här eller hur stort får gästrummet
  Läs mer
 • Takyta vs byggyta
  Hej . Min fråga är ,får takets yta vara större än själva byggytan? Då menar jag takutsprångets storlek. Tänkte anpassa taket lite efter storleken på solceller. Mvh.Håkan. Hej Håkan, Taksprång får vara max 0,5 m för attefallshus hoppas det svarade på
  Läs mer
 • Attefallstillbyggnad byggyta?
  Hej, Vi funderar på göra en tillbyggnad på ett enplanshus och nyttja attefallsreglerna. Se bild för skiss. Hur mycket yta av dessa 15 kvm kommer man förlora för väggar, tak mm. Dvs skillnad bruttoarea och nettoarea. Hur stor blir den invändiga ytan?
  Läs mer

Nya regler för 30 kvm attefallshus

Ett attefallshus på 30 kvm

Det är numera samma regler för alla attefallshus. Man får bygga 30 kvm attefallshus, oavsett om du ska bygga komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Skillnaden är standarden enligt boverkets byggregler som ställer högre krav på ett komplementbostadshus.

Tidigare regler om 25 kvm attefallshus – för garage, växthus, förråd mm

Lundqvist trävaru attefallsgarage

Ett attefallsgarage – en typiskt komplementbyggnad med maxgräns på 25 kvm
Tidigare gäller speciella regler för byggnader såsom garage, växthus och andra typer av byggnader som inte har boendestandard (sk. komplementbyggnader). Då fick man bara bygga 25 kvm eftersom det inte ansågs bidra till fler bostäder i Sverige vilket var syftet med attefallsreformen.

Numera har reglerna harmoniserats och därmed får även garage, växthus, förråd med mera också byggas 30 kvm.

15 kvm bygglovsfritt för tillbyggnader – attefallstillbyggnad

Attefallsreglerna gäller inte bara för nya fristående hus utan även för tillbyggnader till ett befintligt bostadshus. I korthet gäller att du får göra en tillbyggnad på ett befintligt en- eller tvåbostadshus om 15 kvm bygglovsfritt.
Man får bara göra en tillbyggnad på det befintliga huset.

Precis som med attefallshuset så får huset inte byggas till närmre än 4,5 m från tomtgräns. Tillbyggnader ska anmälas till kommunen.

Din tillbyggnad får byggas i samma höjd eller lägre som det befintliga huset.

Det är bruttoarean som räknas för tillbyggnader

Tyvärr har man av någon anledning tagit bruttoarean som gränsdragande area. Bruttoarean är den area av alla våningsplan som omsluts av byggnadens utsida. Den får därmed inte ha en area som kan inredas om mer än 15 kvm. Det betyder att du exempelvis bara får ha en våning om du vill bygga till ett tvåplanshus med 15 kvm i ett plan. 

Attefallsreglerna står över detaljplanen

Attefallsreformen går ut på att man inte provar en ny byggnad mot detaljplanen, förutsatt att man håller sig inom ramarna för vad reglerna tillåter.
Detta är något kommunerna haft en del svårigheter att faktiskt hålla sig till, läs t.ex. stycket om prickad mark.
Men då ska du stå på dig och skicka informationen från boverket till dem. Det är poängen med hela reformen att inte pröva byggnaden mot detaljplanen.

Relaterade frågor:

 • Är 30kvm OK även om detaljplan säger 15kvm?
  Hej Micke! Har idag en 50+ år gammal bod om ca. 30 kvm på tomten som jag vill riva och istället uppföra en komplementbostad, vilket jag förstår nu är tillåtet utan bygglov. Gällande detaljplan (laga kraft 2006) specificerar dock att “frisående
  Läs mer
 • Detaljplan vs. attefall
  Hej, Våran fastighet ligger inom ett planlagt område och vi får bebygga med 125 kvm bostad och 20 kvm komplementbyggnad enligt planen. Vi har redan nått upp till 125 kvm för bostaden och vill gärna bygga ett uterum/växthus som sitter ihop med huset.
  Läs mer
 • Attefall totalbyggnad på tomt i kvm
  Fråga från Vincent Kommunen hävdar att de tycker att tomten är för liten för ett attefallhus. Vi har ett parhus varvid grannen godkänt byggnad vid tomtgränsen. För att få en uppfattning så har tomten ett parhus och är på 371 kvm. Boverkets regler är
  Läs mer
 • Övertrumfar attefallsreglerna alla detaljplaner
  Fråga från Mari Hej! Hej, här på sidan står det att atterfallshus får strida mot detaljplanen. Dock säger min kommun att där jag bor krävs bygglov för alla komplementsbyggnader och vi inte får bygga på prickad mark. Prickad mark är från vägen och 10m
  Läs mer

Kommun kan kräva bygglov i vissa fall för attefallshus

Även om Attefallshus är bygglovsbefriat kan kommunen kräva bygglov:

 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Strandskydd, se separat stycke om strandskydd

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, gäller fortsatt.

Strandskydd för attefallshus nära vatten

Strandskyddet styrs av miljöbalken som går in och avser att skydda 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Därmed är dessa zoner fredade även för attefallshus.

Attefallsreglerna är inskrivna i lagen. D.v.s. de står över detaljplanen om inget annat sägs.
Men även strandskyddet regleras i lagen och kan också regleras extra i detaljplanen. Du hittar strandskyddsreglerna i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. Så strandskyddsreglerna står över attefallsreglerna och fungerar därför precis som innan.

Dvs du kan inte bygga där om du inte fått godkänt av kommunen. Kolla med din kommun vilka regler som gäller nära vatten i din kommun.

Relaterade frågor:

 • Sjötomt attefallshus
  Hej, mina föräldrar äger en stor tomt med sjöutsikt. Deras hus ligger ungefär 200 meter ifrån vattnet. Men 25 meter ifrån vattnet har det tidigare stått en stuga förr i tiden som man kan se på kartorna. Vilka regler gäller angående att bygga upp ett
  Läs mer
 • Attefallshus med källare strandskydd
  Hej! Jag har en tomt som ligger inom strandskyddet. Jag undrar ifall jag ändå får bygga källare under mitt attefallshus. Har ni någon erfarenhet av detta? Hej Rasmus, Om du får bygga attefallshus (inte alls säkert om det är strandskydd) så är källare
  Läs mer
 • Bygga till/utöka befintlig gäststuga
  Hej, Jag har idag en byggnad som fungerat som gäststuga och som stått där sedan 60-talet. Den står ca 3-3,5 meter från vattnet, och i sjön är en vattentäckt. Nu är frågan om du tror att jag skulle kunna utöka befintlig/renovera upp till en 30kvm bolu
  Läs mer
 • Bygga attefallshus på bebyggd strandtomt
  Hej! Vi har en stuga på strandtomt vid en insjö. Inga andra hus nära tomtgräns. Vi skulle vilja bygga ett attefallshus i närheten av vår befintliga stuga. På grund av tomtens storlek så behöver vi bygga cirka 20 meter från vattnet. Är det möjligt uti
  Läs mer

Regler för placering – att bygga i tomtgräns

När du ska bygga i tomtgräns behöver du grannens tillstånd. Har du det ska attefallsreglerna ses som uppfyllda. Se till att få godkännandet skriftligt.

Relaterade frågor:

 • attefallhus till tomtgräns
  Hej det står i vår detaljplan att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns och komplementsbyggnader minst 1,5 meter från tomtgräns, det står inget om komplementbostadshus, våra grannar vill att vi bygger attefallet 4,5 meter från tomtgr
  Läs mer
 • Attefallshus som gränsar prickad mark
  Hej Jag har lämnat in en anmälan om attefallshus till kommunen (växthus 17kvm) som jag avser placera 2 m från gränsen till min granne. Grannen godkänner placeringen men kommunen säger nej med hänvisning till att det är prickad mark på grannens gräns.
  Läs mer
 • Bygga närmare än 4.5m till allmän parkplats
  Hej, vi vill bygga ett Attefallshus 2m från tomtgränsen som är klassificerad som ”allmän parkplats” enligt detaljplanen. Vi äger även denna tomt. Vi har fått besked av kommunen att vi inte får bygga närmare än 4.5m från denna tomt. Det finns ingen an
  Läs mer
 • bygga nära kommunmark
  hej jag måste hålla 4,5 från kommunmark, annars krävs bygglov. vilket jag inte kan få, pga detaljplanen. vad händer om jag bygger närmare än 4,5m? får man endast vite/saktionsavgift el kan dom kräva att man river? kommer kommunen ut och mäter efter s
  Läs mer

Tomtgräns mot allmänning

Att bygga attefallshus mot allmänning är dessvärre rätt hårt styrt om du har en detaljplan. I icke detaljplanerade områden kan du säkert ha bra chans att få igenom det.

Eftersom man ser att allmänheten har ett berättigat intresse av markområdet som kallas allmänning, så kan man inte med enkelhet få tag i alla intressenter som kan tänkas höras om ditt attefallshus. Det gör att du inte kommer få godkänt för detta , om inte kommunen missar eller struntar i det.

Relaterade frågor:

 • Närmsta granne är stadens mark
  Jag har en hörntomt och vill bygga attefallshus anlagt precis på min tomtgräns. Min granne med mindre än 4,5m avstånd blir alltså kommunens mark. Är det då så att jag ska fråga kommunen? Vad är skillnaden mellan att fråga kommunen och söka bygglov? H
  Läs mer

Regler för placering – att bygga på prickad mark

regler för attefallshus på prickad mark

Regler för attefallshus på prickad mark – äldre detaljplankarta
Du får bygga attefallshus på prickad mark. Syftet med reformen är att attefallsreglerna står över detaljplanen om inget annat sägs. Och prickad mark styrs från detaljplanen.

Därför får du bygga på prickad mark om övriga regler uppfylls.
Observera att det kan finnas goda anledningar att det från början funnits en vettig anledning att markera marken som prickad vilket gör att du av praktiska och byggtekniska skäl inte borde bygga där. Och om ditt tilltänkta attefallshus byggs nära grannar är det min erfarenhet att kommunerna bråkar mera, fast jag menar att de inte har rätt till det.

Men min personliga erfarenhet är att prickad mark kommer från detaljplaner som skapats för länge länge sen och som ofta blivit omoderna med dagens ögon. Någon kommunperson tyckte för länge, länge sen att denna mark ska skyddas av någon anledning. Så var det för min egen del, men det hanterar vi inte i denna artikel.

Relaterade frågor

 • Bygga på prickad mark
  Bygga Atefall hus på prickat mark Komunen sade Ok men sen grannen överklagade att vi ska bygga på prickat mark Det är att hon kan inte se vatnet om vi bygger Tack Med vänlig hälsning, Meli Hej Meli, Attefallsreglerna är en lag. Så uppfyller du regler
  Läs mer
 • Attefallsregler med avstyckad tomt
  Tjenare! Jag har byggt ett attfallshus på min fastighet, Jag vill avstycka tomten, som huset står på, från min fastighet. Huset är uppfört på prickad mark. Den totala tomten är på c:a 1000 m2. Enligt lantmäteriet och byggnadsplanen får tomterna inte
  Läs mer
 • Vill avstycka tomt för attefallshus,
  Byggt på prickad mark. Kan man få friköpa tomten för Attefallshuset? Hej Alf, Jag beklagar men frågan är för kortfattad för att jag ska kunna svara? Du har råkat bygga ett attefallshus på prickad mark eller? Det är ofta inga problem om man gjort en b
  Läs mer
 • Attefallstillbyggnad
  Hej, Är det tillåtet att bygga delar av attefallstillbyggnaden på prickmark? Med vänlig hälsning, Hej Emilio, Ja det är tillåtet om man följer de andra reglerna. Detta då prickad mark styrs i detaljplanen. Och attefallsreglerna står över detaljplanen
  Läs mer

Tomtens byggrätt

Attefallsreglerna står över detaljplanen. Därför får du bygga ett attefallshus även om du har uppnått maxgränsen för din byggrätt.

Relaterade frågor:

 • Kan jag få avslag
  Hej, Min ev atterfallaer som ska va ett utekök o bastu, ligger nog precis på gränsen på 4,5m till grannen som är kommunen. Kommunen har redan informerat mig om att ett vanligt bygglov inte kan godkännas då tomten är maximalt byggd om 200kvm. Frågan ä
  Läs mer
 • Inom/utom total byggnadarea
  Hej! Om en tomt får bebyggas med 10 procent av tomtytan, ingår attefallsbyggnad inom de 10 procenten? Eller kan man bygga attefallsbyggnad utöver 10 procent? Mvh Anna Hej Anna, En tomts byggrätt är en del av detaljplanen och attefallsreglerna står öv
  Läs mer
 • Bygga tillbyggnad till 33kvm
  Hej. Bor i ett så kallat studiohus på 33kvm. Det är en bostadsrätt. Kan jag bygga ut på ett rum till? Behövs det byggnadslov? Hur många kvm får man ha? Har du koll vad det skulke kunna kosta? Med vänlig hälsning, Annika Hej Annika, Attefallsreglerna
  Läs mer