Nedan samlar vi statistik kring byggandet av attefallshus i Sverige, för att ge en samlad bild över hur stor marknaden är, dess utveckling och påverkan på byggandet i Sverige. Sidan uppdaterades senast 2018-01-15.

Antalet anmälningar och startbesked av attefallshus per år i Sverige 2014-2017E

Attefallshus statistik

Under 2016 inkom det totalt cirka 3.840 anmälningar om att få bygga attefallshus i Sverige, både som komplementbyggnad samt som komplemenbostadshus under attefallsreglerna. Detta var en ökning om 2% jämfört mot 2015. Under 2017E väntas totalt cirka 5.260 anmälningar om nybyggnad av attefallshus, en ökning med 37% jämfört med 2016.

Under 2016 erhölls cirka 2.960 startbesked av attefallshus i Sverige, vilket förväntas att öka till cirka 3.850 under 2017E (+30%).

Mellan 2014 och 2017E uppvisar “attefallsmarknaden” en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 40% mätt i antal startbesked. Se “Om studien” nedan för tillvägagångssätt för insamling av data. Uppdaterat 2018-01-15.

Antalet attefallshus (startbesked) per kommun 2016

Attefallshus per kommun

Det är svårt att dra några tydliga trender av siffrorna beträffande startbesked av attefallshus, men Göteborg toppar listan (126 st) följt av Gotland (115 st) samt Nacka, som ligger precis utanför Stockholm (114 st). Nacka, Gotland och Halmstad är tydliga exempel på kommuner där tomtpriserna är höga, och villaägare utnyttjar attefallsreglerna för att bygga ett attefallshus på sin tomt. Se “Om studien” nedan för tillvägagångssätt för insamling av data. Uppdaterat 2018-01-15.

Populäraste användningsområdena för attefallshuset under 2017 till och med November 2017

Användningsområde attefallshus

Ovan åskåddliggörs svaret på frågan “Vad ska du använda ditt attefallshus till?” insamlat på attefallshus.se under 2017. Populärast användningsområde per november 2017 är till Uthyrning (42%) samt som Gästhus (40%). Detta betyder att drygt 80% av alla attefallshus som byggs eller ska byggas, kan användas som extraboende. Sammanställningen är baserad på 169 svar. Uppdaterat 2018-01-15.

Om studien

Studien är genomförd genom att landets 21 största kommuner under 2016, samt Gotland, är tillfrågade om hur många inkomna anmälningar samt hur många startbesked har beslutats, för attefallshus (både som komplementbyggnad såväl såsom komplementbostad), under respektive år och inom respektive kommun. Referensgruppen som alltså består av totalt 22 kommuner hålls oförändrad över tid, för att kunna möjliggöra jämförelser över en längre tidsperiod. För 2016 motsvarar referensgruppen 41% av Sverige totalt.

I studien har 19 av totalt 22 kommuner svarat på frågan:

Hur många ansökningar om attefallshus inkom under 2016 (resp. starbesked beslutades)? Med ”attefallshus” menas en komplementbyggnad eller komplementbostadshus där ansökan inkommit under ”attefallsreglerna”.

För att uppskatta totalmarknaden för attefallshusmarknaden har invånarantalet per de svarande kommunerna relaterats till Sveriges totalbefolkning, och på så vis har totalmarknaden uppskattats. I studien har kommuner motsvarande 37% av Sveriges totala befolkning svarat; dvs Totalt antalet svar för ett år dividerat med 37% som ger Totalmarknaden för attefallshus.

För 2017-års prognos har utfallet under första halvåret multiplicerats med två (2017H1 x 2).

Om attefallshus.se

Attefallshus.se är en oberoende informationssida för både tillverkare och köpare av attefallshus. Portalen följer noggrant utvecklingen för attefallshus och har gjorts så sedan reformen lanserades 2014. Ansvarig utgivare är Patrik Johansson. Eventuella frågor kring statistiken besvaras på kontakt(a)attefallshus.se.