Omklassificering attefallstillbyggnad till bygglovspliktig utbyggnad