Sammanfattning av de nya attefallsreglerna (30 kvm) som troligen kommer att träda i kraft mars 2020
De nya reglerna kring attefallshus innebär en del gynnsamma förändringar för dig som har planer på att bygga ett attefallshus på tomten, och/eller en tillbyggnad till ditt nuvarande hus. Förutom det konkreta förslaget om att öka den maximala ytan på komplementbostadshus från 25 till 30 kvadratmeter, tar Boverkets rapport också upp förändringar i allt från överklagningsprocess till anmälningsplikt och lovplikt. Regeländringarna är tänkta att träda i kraft 1:a mars 2020, men inget är ännu satt i sten. Kort sammanfattat följer här de mest väsentliga förändringarna, om regeringsförslaget skulle gå igenom.

Relevanta länkar kring liggande förslag

Här finns de relevanta dokument vi kommit över under det gågna året som gäller detta (dokumenten öppnas i nytt fönster)

Dagens regler

För de attefallshus regler som gäller just nu; se denna länk.

Beslutade ändringar som direkt relaterar till attefallshus

  • Högsta tillåtna yta för bygglovsbefriade fristående attefallshus ökar från 25 till 30 kvm. Det gäller enbart komplementbostadshus.

Andra ändringar som kan vara av intresse

  • Utvändiga förändringar på övriga byggnader kräver endast i undantagsfall bygglov – samma regler som för bostadshus och kompletterande byggnad ska gälla.
  • Solcellspaneler och solfångare undantas från både lov- och anmälningsplikt helt och hållet om de installeras på bostadshuset.
  • Krav ställs tillsvidare på att attefallshusen ska ha full boendestandard. Detta då propositionen från regeringen är att skapa fler bostäder. Detta fördyrar projekten och lär gynna vissa tillverkare av Attefallshus mer än andra.

Större attefallshus – 30 kvm – men tillsvidare bara för full bostadsstandard – annars 25 kvm

Den största förändringen blir som sagt att det är möjligt att bygga en kompletterande byggnad till din bostad på en yta upp till 30 kvadratmeter, från tidigare 25. Kom ihåg att detta har inverkan på om du har, eller ska bygga, en tillbyggnad. En enkel tumregel att förhålla sig till är att du utan bygglov kommer att få bygga på totalt 40 kvadratmeter. Har du ett attefallshus på 30 kvadratmeter kan du med andra ord göra en tillbyggnad på din vanliga bostad på upp till 10 kvadratmeter.

Förändringen kan möjligtvis tyckas vara marginell, men en av anledningarna till förändringen är att den innebär större möjligheter att anpassa byggnaden och göra den mer beboelig. Fem extra kvadratmeter utvändigt innebär i grova slängar nästan fem kvadratmeter också invändigt – en ökning med 20%. Det ger mycket större flexibilitet i både planlösning och möblering.

Regeringen och Boverket är överens om förslaget att utöka till 30 kvadratmeter byggnadsarea eftersom det antas leda till mer attraktiva bostäder, och därmed indirekt bidra till att öka bostadsutbudet. I Boverkets rapport dras slutsatsen att de tidigare satta reglerna kring lovbefrielse inte har inbringat så många nya bostäder som man hade hoppats. Detta är ett steg mot att få bukt på det. Därmed är också förslaget att dessa extra 5 kvm bara ska gälla attefallshus som byggs med full bostadsstandard. Det betyder också att det ställs högre krav på full byggstandard än för de med 25 kvm. Andemeningen kan man förstå, frågan är hur detta kommer slå.

Förslag som INTE röstats än i riksdagen men som fanns med i utredningen

Följande förslag fanns med i utredningen som riksdagen fick på sitt bord förutom det som faktiskt röstades igenom. Men som sagt är dessa inte en del av det riksdagsbeslut som sedan godtogs.

  • tillbyggnader – ändring från bruttoarea till byggnadsarea
  • tillbyggnader och takhöjd
  • tillbyggnader och attefallshus – 40 kvm regeln

Tillbyggnad – ändring från bruttoarea till byggnadsarea
En annan förändring i förslaget som fanns med i utredningen till riksdagen är att tillbyggnadsarean skulle avse byggnadsarea. Det innebär alltså att om du har ett bostadshus på två våningar, så föreslog utredningen att din utbyggnad också får vara två våningar. Där skulle enligt förslaget göra stor skillnad då byggnadsarean är grundens area kan man säga. istället för bruttoarea. I övrigt gäller max 15 kvadratmeter på tillbyggnader, beroende på om du har ett Attefallshus, och hur stort det i så fall är.

En av anledningarna till förändringsförslaget är att i nuvarande regler så finns det två olika sorters areor i attefallsreglerna.
För Attefallshus så gäller byggnadsarea medans för bygglovsbefriade tillbyggnader regleras med bruttoarea. Det skapar en förvirring som de nya reglerna vill rätta till.

Därför föreslog boverket att det ska vara byggnadsarean som skulle styra reglerna.

Takhöjden på tillbyggnaden får inte överstiga det befintliga husets taknock
Det är tydligt i förslaget att fastighetsägarna får större frihet om hur Attefallstillbyggnaden disponeras invändigt.
Det kommer med andra ord att vara tillåtet enligt förslaget att ha flera våningar invändigt. Du behöver dock se till att tillbyggnaden inte är högre än det befintliga husets taknockshöjd.

Tillbyggnad och attefallshus – 40 kvm regeln
Förslaget tog också upp att tillåta maximalt 40 kvm utöver detaljplan/befintligt bygglov. Dessa 40 kvm, skulle då bestå av ett/flera Attefallshus med maximal sammanlagd yta om 30 kvm SAMT en tillbyggnad om max 15 kvm. MEN den sammanlagda ytan tillsammans får maximalt vara 40 kvm på dessa “tillbyggnader” utöver detaljplan/befintligt bygglov. Bygger du t.ex. ett attefallshus om 30 kvm får tillbyggnaden på befintligt hus vara maximalt 10 kvm (30 + 10= 40 kvm). Väljer du tillbyggnad om 15 kvm får attefallshuset vara maximalt 25 kvm (15+25 => 40 kvm) och vice versa. Attefallshuset, max 30 kvm. Tillbyggnad max 15 kvm. Totalt max 40 kvm tillsammans.

Enklare och tydligare regler

Denna punkt är vi oklara med om den gick igenom. Återkommer med uppdatering efter mars 2020
För det första handlar alla regeländringar om en- eller tvåbostadshus som har en tillhörande komplementbyggnad. En ny regeländring innebär att lovplikten för utvändiga förändringar kommer att regleras på liknande sätt, oavsett byggnad. Ommålning, ändring av fasadbeklädnad och byte av utvändigt material ska inte nödvändigtvis kräva bygglov. Endast om förändringen till hög grad påverkar byggnadens eller närområdets karaktär ska lovplikten träda i kraft. Detta gäller redan, men reglerna var onödigt komplicerade på grund av att andra hus än bostadshus och kompletterande byggnader hade andra regler. Detta ska nu åtgärdas för att simplifiera och göra processen lättare att förstå.

Boverket stöttar också förslaget om att helt utesluta solfångare och solcellspaneler från lovplikten. De tydliggör att undantaget även bör gälla i de fall som solfångarna eller panelerna påverkar områdets karaktär. Det tidigare förslaget innehöll en reservation om att solceller behöver lovplikt i de fall då bostaden ligger i anslutning till områden som är av betydelse för totalförsvaret. Boverket har ännu inte gett sin respons till det förslaget, men oavsett vad som bestäms, så är det inget som kommer att påverka gemene man.

Anmälningsplikt och lovplikt

Boverkets rapport visar att det råder en del missförstånd kring vad som gäller kring anmälnings- och lovplikt. Anmälningsplikten innebär att du måste anmäla dina byggplaner till byggnadsnämnden, även i de fall då det inte krävs något bygglov. Om allt går som det ska, får du sedan ett startbesked som säger att du kan börja bygga. I förslaget som väntas träda i kraft vill Boverket ta bort även anmälningsplikten i de fall då bygget inte avsevärt påverkar byggnaden eller omgivningens karaktär. Detta kan så klart leda till en del tvister – det din granne anser påverka omgivningen kanske inte du håller med om. Dock ska även reglerna kring överklagan förenklas, vilket förhoppningsvis kommer att gynna båda parter. Målet är att grannar ska ha större möjlighet att överklaga, men att processen samtidigt ska skyndas på.

Ladda ner boverkets dokument för underlag till regeringen här

Här har du boverkets rapport i pdf format för de förslag som nu ligger på regeringens bord.

Boverkets rapport