Fråga från Johan

Hej,
Strömstad kommun nekar startbesked för Attefallshus på Kosteröarna om de är isolerade och inredda. De hänvisar till att öarna befinner sig inom ett vattenskyddsområde (tertiär skyddszon) och att ett komplementbostadshus skulle öka belastningen på befintlig vattentillgång pga uthyrning och dylikt. Bedömer du att det är i enlighet med gällande regelverk?

Svar från Micke

Hej Johan,

Det är jag faktiskt osäker på. Värt att strida till länsstyrelsen skulle jag säga. Inte sett några prejudicerande fall rörande attefallshus i vattenskyddsområde där man fått nekat map komplementbostadshus vs att det inte få vara isolerat. Det är inte för kommunen att avgöra hur man sen tar huset i bruk. Det är användningen som styr vilken typ av hus man bygger. Har aldrig hört att en komplementbyggnad inte skulle få vara isolerat (se skillnader mellan dessa typer här https://www.attefallshus.se/skillnad-komplementbyggnad-komplementbostadshus/ ).

Naturvårdsverket (
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-0170-4.pdf )

hänvisar till att detaljplanen och områdesbestämmelser ska ta hänsyn till detta enligt Plan & Bygglagen. Men attefallsreglerna står över detaljplanen. Däremot står den inte över andra lagar som miljöbalk mfl. Så jag hade överklagat till länsstyrelsen för att få det provat och jag hade åberopat att det inte finns reglerat i lagen att ett attefallshus inte får vara isolerat även om det är ett komplementbyggnad. Garage är typiska komplementbyggnader och varmgarage isoleras alltid exempelvis.

Med Vänlig Hälsning

Mikael AspAnnons