Ny rapport från Boverket utreder konsekvenser av större friggebodar

Boverket har undersökt möjligheterna att utöka friggebodars storlek och vilka konsekvenserna blir om lagen ändras. Boverket konstaterar bland annat att det är extra viktigt att tänka på brandskyddet.

Boverket fick i regeringsuppdrag att se över möjligheterna att öka den tillåtna storleken för friggebodar från dagens 15 kvadratmeter. Boverket har även utrett förutsättningarna för att bygglovsbefria uppförandet av byggnader på 25 kvadratmeter som ska kunna användas som bostad.

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM FRIGGEBODAR TILLÅTS VARA 20 KVADRATMETER STORA?

Boverket anser att en följd av att öka arean blir att taknockshöjden bör höjas till 3,5 meter.

Enligt Boverkets uppfattning är det viktigt med en koppling till brandskydd. Därför bör anmälningsplikt införas för friggebodar som med berörda grannars medgivande uppförs närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Byggnadsnämnden ska i dessa fall endast bedöma säkerhet mot brandspridning.

VAD HÄNDER OM BYGGNADER PÅ 25 KVADRATMETER TILLÅTS?

För dessa byggnader finner Boverket att bygglovsplikten bör ersättas av en anmälningsskyldighet där kravet på tekniskt samråd och kontrollansvarig tas bort.

Eftersom byggnaderna ska kunna användas som bostad är det viktigt med en kontroll från samhället särskilt avseende hälsa och säkerhet. Därför föreslår Boverket anmälningsplikt.

Förslaget innebär också att grannar kan påverkas mer när större och högre byggnader uppförs utan bygglov.

KAN DE OLIKA ALTERNATIVEN KOMBINERAS?

I rapporten resonerar Boverket dessutom kring möjliga konsekvenser av att uppföra både en bygglovsbefriad 25 kvadratmeter bostadsbyggnad och en friggebod på 15 kvadratmeter på samma tomt.

 Efter en analys finner Boverket att en bostadsbyggnad om högst 25 kvadratmeter – om lagstiftaren anser att den ska tillåtas – ska kunna kombineras med gällande friggebodsreglerna om 15 kvadratmeter. 

 
Källa samt rapporten från Boverket i sin helhet.

Liknande inlägg