Lagförslaget om att utan bygglov tillåta friggebodar på upp till 25 kvadratmeter, så kallade Attefallshus, utgör hot mot trafiksäkerheten och systemet för detaljplaner, enligt Lagrådet. Det beskrivs även som ett hot mot mänskliga rättigheter.

Förslagen kan inte läggas till grund för lagstiftning utan ytterligare beredning och komplettering”, skriver Lagrådet.

Bland annat anser Lagrådet att förslaget, som tagits fram av bostadsminister Stefan Attefall (KD), saknar skydd för privat egendom och urholkar rätten att överklaga grannars byggplaner.

Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser”, skriver Lagrådet och hänvisar till Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Från Lagrådets yrkande i sin helhet:

I remissen föreslås ett antal ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, vilka syftar till att undanta ett antal nu bygglovspliktiga åtgärder från krav på bygglov. Åtgärderna ska få vidtas utan bygglov oavsett om de strider mot en gällande detaljplan. Flertalet av åtgärderna ska dock anmälas till byggnadsnämnden och de får inte påbörjas förrän nämnden gett ett s.k. startbesked. Den prövning som nämnden i dessa fall kan göra inför startbesked har uttryckligen begränsats. Även kravet på tekniskt samråd har begränsats.

Grannar saknar möjlighet att överklaga startbesked. Deras intressen avses tillgodoses genom att de kan begära att byggnadsnämnden
inleder ett tillsynsärende.

De åtgärder som nu föreslås få genomföras utan bygglov är:

a) till byggnad till en- och tvåbostadshus om högst 15 kvadratmeter,
b) inredande av ytterligare en bostad i enbostadshus,
c) byggande av högst två takkupor på en- och tvåbostadshus, och
d) byggande av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad med en höjd om högst 4 meter och en yta om högst 25 kvadratmeter. Av remissen framgår inte om tillbyggnad och/eller komplementbostadshus ska kunna förses med källare.

Ett komplementbostadshus ska kunna fungera som en självständig bostad.

Åtgärderna a) – c) har sin grund i förslag från Plangenomförandeutredningen i betänkandet SOU 2013:34. Åtgärden d) har sin grund i Boverkets rapport 2013:35 Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov – Friggebodar m.m. (december 2013).

Lagrådet behandlar i det följande vissa övergripande frågor under särskilda rubriker. Därefter kommenteras detaljer i lagförslaget.

Sammanfattning yrkande

Lagrådet avstyrker förslaget om komplementbostadshus. I den delen har ärendet inte beretts så som föreskrivs i regeringsformen. Vidare är det inte utrett att grannars och närboendes rätt till domstolsprövning är tillgodosedd.

Lagrådet kan inte heller tillstyrka övriga förslag om att byggnadsåtgärder ska få genomföras utan bygglov och i strid med detaljplan. Förslagen kan inte läggas till grund för lagstiftning utan ytterligare beredning och komplettering. Så ingripande förändringar bör inte göras utan en grundlig konsekvensanalys. Det måste också analyseras i vilken utsträckning sådana åtgärder medför en rätt till domstolsprövning för grannarna.Lagrådet avstyrker förslaget till ändring i 10 kap. 23 §, som innebär att byggnadsnämndens prövning av en anmälan om sådana åtgärder som i remissen föreslås befrias från bygglov endast ska omfatta vissa angivna bestämmelser i PBL. Det är knappast förenligt med byggnadsnämndens uppgifter och ansvar att inskränka nämndens prövning på det sättet.

Härutöver gör Lagrådet påpekanden av mer lagteknisk natur.

Länk Lagrådets svar.Annons

Liknande inlägg