Regeringen vill att det ska bli tillåtet att bygga friggebodar som är större än de idag tillåtna 15 kvadratmeterna. Därför ger regeringen Boverket ett uppdrag att se över möjligheterna att öka storleken för friggebodar. Boverket ska även titta på om det finns fler åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov.

Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för en mängd byggåtgärder för att säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt. Vissa åtgärder är dock undantagna från kravet på bygglov, till exempel friggebodar och vissa skärmtak över uteplatser. Regeringen anser dock att plan- och bygglagen inte bör ställa mer omfattande krav på bygglov än vad som är motiverat utifrån samhällets behov.

– Vi ska ha ett regelverk som ser till att vi inte bygger på ett okontrollerat sätt. Men vi ska inte gå in och detaljstyra i onödan. De bygglovsbefriade friggebodarna var kontroversiella när de infördes men nu har de blivit ett naturligt inslag i många bostads- och fritidshusområden, och vi vill undersöka om det är rimligt att låta dem vara lite större än idag. Boverket ska också utreda om det finns andra byggåtgärder som skulle kunna slippa bygglov, säger bostadsminister Stefan Attefall.

– Att undanta ett antal åtgärder från bygglov gör det enklare för den enskilde. Det innebär också en avlastning för byggnadsnämnderna och domstolarna som i högre grad kan fokusera på att främja nyproduktion av bostäder, säger Stefan Attefall.

Uppdraget är en del av regeringens arbete med regelförenklingar inom plan- och byggområdet. Den statliga Plangenomförandeutredningen föreslog dessutom i maj i år att vissa åtgärder borde kunna undantas från kravet på bygglov. Det gällde bland annat möjligheten att göra en liten tillbyggnad till bostadshus på högst 15 kvadratmeter som inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, att inreda ytterligare en bostad i ett en- eller tvåbostadshus eller i en komplementbyggnad och att göra högst två takkupor som upptar maximalt halva takfallet, om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen. De förslagen har under sommaren varit på remiss och bereds nu i Regeringskansliet. Uppdragen till Boverket är ett komplement till utredningens förslag.

Uppdraget som rör friggebodarna ska redovisas redan den 12 december. Det bredare förenklingsarbetet ska redovisas senast den 1 juli 2014.

Källa.

Liknande inlägg